UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć

Aby sprawdzić, ile osób może zostać przyjętych na dany kierunek lub jaka jest wymagana ilość przyjętych konieczna do jego uruchomienia, odszukaj interesujący cię kierunek w katalogu studiów na stronie systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) i przejdź do zakładki „Limity".

Dla wszystkich studiów określone są następujące limity:

Limit miejsc maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć te studia
Dolny limit przyjęć najmniejsza łączna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

Limity przyjęć mogą zostać zmienione decyzją Rektora. Opublikowana zostaje wówczas informacja o ich nowej wysokości.

Minimalny wynik punktowy

Podczas rekrutacji kandydaci mogą spotkać się z informacją o minimalnym wyniku kwalifikacji wymaganym do przyjęcia kandydata na studia. Wynik ten jest ustalany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną podczas posiedzenia, które ma miejsce po zakończeniu potwierdzania rejestracji w pierwszym naborze na dane studia (co nie oznacza, że ten wynik gwarantuje przyjęcie na studia). Wszyscy kandydaci, których wynik jest niższy otrzymują decyzję o nieprzyjęciu z powodu zbyt małej liczby punktów. 

Pamiętaj, że:

  • Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia nie ulegnie zmianie do końca trwania rekrutacji i obowiązywać będzie we wszystkich naborach.
  • Kandydat „nieprzyjęty z powodu zbyt małej liczby punktów" nie zostaje przyjęty na studia. Nawet jeśli na danym kierunku limit miejsc nie został wypełniony i uruchomiony zostaje kolejny nabór, ponowna rekrutacja z tym samym wynikiem zakończy się wydaniem decyzji o nieprzyjęciu.
  • Kandydaci, którzy w naborach dodatkowych będą ubiegać się o przyjęcie na studia otrzymają informację o minimalnym wyniku punktowym w jednym z kroków rejestracji w systemie ERK.

Progi punktowe

Kandydaci często pytają o progi punktowe na poszczególne kierunki studiów. Przez próg punktowy rozumieć należy wynik kwalifikacji ostatniej osoby przyjętej na studia z listy rankingowej. Kilka lat temu Uniwersytet Jagielloński zrezygnował z publikacji podobnych statystyk jako nieniosących ze sobą jednoznacznej informacji o szansie dostania się na studia.

Po pierwsze, wpływ na kształt listy rankingowej na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite magisterskie mają wyłącznie: liczba kandydatów na dane studia oraz wyniki uzyskane przez nich na egzaminie maturalnym, te zaś zmieniają się każdego roku i trudno na podstawie informacji z lat ubiegłych szacować swoje szanse w porównaniu z maturzystami zdającymi egzamin w roku bieżącym. Czasami dane te ulegają znacznym zmianom (przykładowo w 2014 roku matury nie zdało aż 29% uczniów, czyli o 12% więcej niż w poprzedzającym roku).

Po drugie, liczba osób kwalifikowanych do przyjęcia na studia z danej listy zależy również od czynników losowych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskanym wynikiem punktowym, ponieważ w przypadku niedokonania wpisu na studia przez przyjęte wcześniej osoby, szansę taką dostają kolejni kandydaci z listy. Analiza list rankingowych może więc służyć jedynie szacunkowej (często błędnej) orientacji w przebiegu minionych rekrutacji.

Poniżej prezentujemy tabelę z minimalnymi wynikami, które pozwoliły w ubiegłych latach dostać się na jedne z najbardziej popularnych kierunków. W ich przypadku wahania wysokości progu nie są duże. Jednak inaczej jest na pozostałych kierunkach. Dla przykładu, próg na socjologię w 2015 roku wynosił 30,55, a w 2017 roku już 58 punktów (prawie 30 punktów różnicy), na informatykę próg z poziomu 66 w 2015 roku wzrósł do 76 punktów w roku 2016 i 2017.

Zamiast do analizy progów punktowych, zachęcamy zatem do skoncentrowania się na osiągnięciu wysokich wyników na egzaminach maturalnych i życzymy powodzenia!

kierunek 2015 2016 2017
liczba kandydatów liczba punktów liczba kandydatów liczba punktów liczba kandydatów liczba punktów
filologia szwedzka 548 92,57 432 94,20 319 92,40
informatyka 677 66 671 76 567 76
matematyka 425 50 426 54 354 56
psychologia 1285 70,33 1358 70 1267 72
kierunek lekarski 1546 79,67 1891 78,33 1677 79,67
weterynaria 596 68,20 771 65,60 836 68,90
biotechnologia 452 62 599 58 563 60,50
socjologia 341 30,55 312 45,27 211 58
japonistyka 315 91 300 92,75 347 91,25
filologia francuska 256 81 261 84 244 82

Często zadawane pytania