Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Austria – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Austrii

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki z egzaminu Reifeprüfungszeugnis (w skali 5–1) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Wyniki uzyskane w ramach Reifeprüfungszeugnis są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom rozszerzony

R = ocena na Reifeprüfungszeugnis

bardzo dobry (1) – 100%
dobry (2) – 75%
zadowalający (3) – 50%
dostateczny (4) – 25%
niedostateczny (5) – 0%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów polskiej matury uwzględnianych w UJ decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Reifeprüfungszeugnis  wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia, Reifeprüfungszeugnis musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot egzaminacyjny Reifeprüfungszeugnis

biologia Biologie
chemia Chemie
fizyka Physik
filozofia Philosophie
geografia Geographie
historia Geschichte
historia muzyki Kunst
historia sztuki Kunst
informatyka Informatik/ Informationstechnologie
język angielski Englisch
język francuski Franzosisch
język hiszpański Spanisch
język łaciński i kultura antyczna Latein
język niemiecki 100% - matura zdawana w języku niemieckim
język polski Deutsch
język rosyjski Russisch
język włoski Italenisch
matematyka Mathematik
wiedza o społeczeństwie Socialkunde/ Wirtschaft und Recht/Sozialwissenschaften

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Reifeprüfungszeugnis, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu do konta IRK dokumentów wraz z tłumaczeniem poświadczonym (tzw. przysięgłym):

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom rozszerzony
informatyka Informationstechnologie Reifeprüfungs 2/3 62,50
język angielski Englisch Reifeprüfungs 1 100,00
język niemiecki Deutch Reifeprüfungs (matura w języku niemieckim) 100,00
język polski Deutch Reifeprüfungs 4 25,00
matematyka Mathematik und angewandte Mathematik Reifeprüfungs 2 75,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – filologia germańska (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, czy posiadasz przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz czy spełniasz wymagania formalne

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Sprawdź, które z posiadanych przez ciebie wyników są uwzględniane w rekrutacji na te studia.

Grupa 1:

pjęzyk angielski poziom rozszerzony: 100% → 100
p język niemiecki poziom rozszerzony: 100% → 100

Grupa 2:

p język polski poziom rozszerzony: 25% → 25

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 100 • 3 → 300
p język niemiecki poziom rozszerzony: 100 • 3 → 300

Grupa 2:

p język polski poziom rozszerzony: 25 • 2 → 50

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 100 • 3 → 300
pjęzyk angielski poziom rozszerzony: 300

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

pjęzyk polski poziom rozszerzony: 50

5.  Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

300 + 50 = 350

a uzyskany wynik dzieli się przez 5 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 3 oraz z grupy 2 – 2).

w = 350/5 = 70,00

Wynik kwalifikacji wynosi: 70,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, czy posiadasz przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz czy spełniasz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostanie przyjęty na studia z powodów formalnych.