Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Austria – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Zeugnis, wyrażone w skali 5–1, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki z egzaminu Reifeprüfungszeugnis (w skali 5–1) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Zeugnis Reifeprüfungszeugnis

Wyniki uzyskane w ramach Zeugnis oraz Reifeprüfungszeugnis są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = ocena na Zeugnis

bardzo dobry (1) – 100%
dobry (2) – 75%
zadowalający (3) – 50%
dostateczny (4) – 25%
niedostateczny (5) – 0%

R = ocena na Reifeprüfungszeugnis

bardzo dobry (1) – 100%
dobry (2) – 75%
zadowalający (3) – 50%
dostateczny (4) – 25%
niedostateczny (5) – 0%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu skany Zeugnis oraz Reifeprüfungszeugnis wraz z z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przeciwnym wypadku zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia, Reifeprüfungszeugnis musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny Zeugnis/
Reifeprüfungszeugnis

biologia Biologie
chemia Chemie
fizyka Physik
filozofia Philosophie
geografia Geographie
historia Geschichte
historia muzyki Kunst
historia sztuki Kunst
informatyka Informatik/ Informationstechnologie
język angielski Englisch
język francuski Franzosisch
język hiszpański Spanisch
język łaciński i kultura antyczna Latein
język niemiecki Deutsch
język polski Deutsch
język rosyjski Russisch
język włoski Italenisch
matematyka Mathematik
wiedza o społeczeństwie Socialkunde/ Wirtschaft und Recht/Sozialwissenschaften

Przykładowe przyporządkowanie i obliczanie wyniku

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Zeugnis oraz Reifeprüfungszeugnis, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu do konta IRK dokumentów wraz z tłumaczeniem poświadczonym (tzw. przysięgłym):

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
informatyka Informationstechnologie Reifeprüfungs­zeugnis 2/3   62,50
język angielski Englisch Reifeprüfungs­zeugnis 1   100,00
język niemiecki Deutch Reifeprüfungs­zeugnis 4   25,00
język polski Deutch Reifeprüfungs­zeugnis 4   25,00
matematyka Mathematik und angewandte Mathematik Reifeprüfungs­zeugnis 2   75,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – filologia germańska (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

pjęzyk angielski poziom rozszerzony: 100% → 100
p język niemiecki poziom rozszerzony: 25% → 25

Grupa 2:

p język polski poziom rozszerzony: 25% → 25

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 100 • 3 → 300
p język niemiecki poziom rozszerzony: 25 • 3 → 75

Grupa 2:

p język polski poziom rozszerzony: 25 • 2 → 50

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 100 • 3 → 300
pjęzyk angielski poziom rozszerzony: 300

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

pjęzyk polski poziom rozszerzony: 50

5.  Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

300 + 50 = 350

a uzyskany wynik dzieli się przez 5 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 3 oraz z grupy 2 – 2).

w = 350/5 = 70,00

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 70,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.