Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Białoruś – matura zagraniczna

UWAGA! Informacje, które znajdują się na tej stronie dotyczą tylko osób, które posiadają polskie obywatelstwo. Informacje dotyczące cudzoziemców, w tym posiadaczy Karty Polaka oraz cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę w Polsce, znajdują się tutaj.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Białorusi

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • CT.

Wyniki uzyskane na CT (skala 1–100) – są przeliczane do skali 0-100 i przyporządkowane do przedmiotów polskiej matury na poziomie rozszerzonym przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Jeżeli nie zdawałeś CT skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia.

Dodatkowo, do wpisu na studia potrzebny jest również Atestat (opatrzony Apostille i z tłumaczeniem przysięgłym), który jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do podjęcia studiów.

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan CT wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia, Atestat musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot egzaminacyjny CT

biologia биология/біялогія
chemia химия/хімія
fizyka физика/фізіка
filozofia decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
geografia география/геаграфія
historia всемирная история/сусветная гісторыя
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
informatyka информатика/інфарматыка
język angielski английский язык/англійская мова
język francuski французский язык/французская мова
język hiszpański испанский язык/іспанская мова
język łaciński i kultura antyczna decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język niemiecki немецкий язык/нямецкая мова
język polski белорусский язык/беларуская мова/ русский язык/руская мова
język rosyjski русский язык/руская мова
język włoski decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
matematyka математика/матэматыка
wiedza o społeczeństwie oбществоведение/грамадазнаўства

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach CT, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom rozszerzony
biologia биология/біялогія CT 56 56
chemia химия/хімія CT 60 60
fizyka физика/фізіка CT 70 70
język angielski английский язык/англійская мова CT 85 85
matematyka математика/матэматыка CT 50 50
fizyka физика/фізіка CT 70 70

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – studia matematyczno-przyrodnicze (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

matematyka 50

Grupa 2:

chemia 60

fizyka 70

biologia 56

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

matematyka 50 • 1 → 50

Grupa 2:

chemia 60 • 1 → 60

informatyka 70 • 1 → 70

biologia 56 • 1 → 56

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

matematyka 50

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

fizyka 70

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

50 + 70 = 120

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz grupy 2 - 1).

wynik = 120/2 = 60

Zatem wynik kwalifikacji, który będzie widoczny na liście rankingowej wynosi: 60,00

Przykład 2 – kierunek lekarski, studia stacjonarne (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada co najmniej 60% wyniku z biologii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.