Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czechy – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Czech

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • Vysvedceniu o maturitnej skuske (Maturita).

Wyniki uzyskane na Vysvedceniu o maturitnej skuske (Maturita) w skali niedostateczny–celujący – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom rozszerzony
Vysvedceni o  maturitnej skuske

Wyniki uzyskane w ramach Vysvedcenia o maturitnej skuske są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom rozszerzony

P = celujący 100%
chwalebny – 75%
dobry – 50%
dostateczny – 25%
niedostateczny – 0%

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów polskiej matury decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Vysvedcenie o maturitnej skuske wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Vysvedcenie o maturitnej skuske musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot egzaminacyjny na Vysvedceni o maturitni skuske

biologia biologie
chemia chemie
fizyka fyzika
filozofia decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
geografia zěmepis
historia dějepis
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
informatyka informatika 
język angielski anglický jazyk
język francuski francouzský jazyk
język hiszpański španělský jazyk
język łaciński i kultura antyczna decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język niemiecki německý jazyk
język polski polský jazyk a literatura
język rosyjski ruský jazyk
język włoski ital jazyk
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie základy společenských věd

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Maturity, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu dokumentów do systemu:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom rozszerzony
biologia biológia Maturita dostateczny 40,00
język angielski anglický jazyk Maturita celujący 100,00
język polski polský jazyk a literatúra Maturita chwalebny 80,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

język polski 80

Grupa 2:

język angielski 100

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

język polski 80 • 1 = 80

Grupa 2:

język angielski 100 • 1 = 100

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

język polski 80

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

język angielski 100

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

80 + 100 = 180

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 1).

wynik = 180/2 = 90

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 90,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z chemii i matematyki na poziomie rozszerzonym, jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.