Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czechy – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, wyrażone w skali niedostateczny–celujący, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Vysvedceniu o maturitnej skuske (Maturita) w skali niedostateczny–celujący – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
świadectwo ukończenia szkoły Vysvedceni o maturitni zkousce

Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Vysvedceniu o maturitnej skuske są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = celujący 100%
chwalebny – 75%
dobry – 50%
dostateczny – 25%
niedostateczny – 0%

R = celujący 100%
chwalebny – 75%
dobry – 50%
dostateczny – 25%
niedostateczny – 0%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu skany świadectwa ukończenia szkoły oraz Maturity wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia, Maturity musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny świadectwa ukończenia szkoły/ Vysvedceni o maturitni zkousce

biologia biologie
chemia chemie
fizyka fyzika
filozofia decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
geografia zěmepis
historia dějepis
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
informatyka informatika 
język angielski anglický jazyk
język francuski francouzský jazyk
język hiszpański španělský jazyk
język łaciński i kultura antyczna decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język niemiecki německý jazyk
język polski polský jazyk a literatura
język rosyjski ruský jazyk
język włoski ital jazyk
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie základy společenských věd

Przykładowe przyporządkowanie i obliczanie wyniku

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Maturity, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu dokumentów do systemu:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia biológia Maturita dostateczny   40,00
język angielski anglický jazyk Maturita celujący   100,00
język polski polský jazyk a literatúra Maturita chwalebny   80,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p język polski poziom rozszerzony: 80% → 80

Grupa 2:

p język angielski poziom rozszerzony: 100% → 100

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p język polski poziom rozszerzony: 80 • 1 = 80

Grupa 2:

p język angielski poziom rozszerzony: 100 • 1 = 100

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p język polski poziom rozszerzony: 80

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

p język angielski poziom rozszerzony: 100

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

80 + 100 = 180

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 1).

w = 180/2 = 90

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 90,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z chemii i matematyki na poziomie rozszerzonym, jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.