Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Baccalaureate

Matura europejska (European Baccalaureate) to rzadko spotykane świadectwo, bo prawo do jego wydawania posiada zaledwie czternaście Szkół Europejskich i dwanaście szkół akredytowanych. Listę szkół oferujących naukę w ramach tego programu można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea: www.eursc.org oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Maturę europejską zdaje się w drodze pięciu egzaminów pisemnych i trzech egzaminów ustnych. Każda ocena wystawiana jest w skali 1–10.

Podstawą obliczania wyniku są wyniki uzyskane z pisemnych części egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych w przypadku danych studiów.

Obliczanie wyniku kwalifikacji

1.  Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek

W katalogu studiów wyszukaj wybrany kierunek i wybierz sekcję „Sposób obliczenia wyniku rekrutacji". Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji są określone osobno dla każdego kierunku i podzielone są na grupy. Z każdej grupy przedmiotów brane są pod uwagę od jednego do czterech wyników. Pamiętaj, że podczas obliczania wyniku przedmiotowego liczy się wyłącznie pisemna część egzaminu maturalnego.

Dziewiętnastu uwzględnianym w rekrutacji w UJ przedmiotom kwalifikacyjnym przyporządkowuje się przedmioty realizowane w ramach programu nauczania w Szkołach Europejskich, przy czym informatyce przyporządkowuje się matematykę, językowi rosyjskiemu – dowolny z języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański, a wiedzy o społeczeństwie – historię, geografię lub filozofię; w każdym przypadku wybierając najkorzystniejsze dla kandydata przyporządkowanie. Brak wyniku z jakiegokolwiek przedmiotu w danej grupie powoduje wynik równy 0 z tej grupy, ale nie wyklucza z udziału w rekrutacji (o ile posiadanie wyniku z tego przedmiotu nie jest wymogiem formalnym).

2.  Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Poziom egzaminacyjny matury EB Liczba godzin tygodniowo Mnożnik
Język ojczysty L1 4 1/2
Język ojczysty L1+3 4+3 1
Język obcy L2+3 3+3 4/3 (max. wynik to 10)
Język obcy L2 3 (przez 7 lat) 1
Język obcy L3 4 (przez 5 lat) 1
Język obcy L4 4 (przez 2 lata) 1/2
Język obcy L5 2 (przez 2 lata) 1/4
Matematyka 5+3 5+3 4/3 (max. wynik to 10)
Pozostałe przedmioty 4×45 – 5×45 4 lub 5 1
Pozostałe przedmioty 2×45 – 3×45 2 lub 3 1/2

3.  Przemnóż wyniki razy 10, tak aby podane były w skali od 0 do 100

4.  Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Przedmioty uwzględnione przy obliczaniu kwalifikacji posiadają przypisane wagi. Im wyższa waga, tym korzystniejsze jest uzyskanie dobrego wyniku z danego przedmiotu. Informacja o wadze danego przedmiotu znajduje się w odpowiedniej dla wybranego kierunku tabeli z opisem zasad kwalifikacji dostępnej w systemie IRK.

5.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Sprawdź, ile przedmiotów z danej grupy jest branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji (końcowego wyniku na liście rankingowej). Na tej podstawie zsumuj najlepsze wyniki przedmiotowe, a otrzymaną sumę podziel przez liczbę wskazaną pod tabelą (ta liczba to suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę).