Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura) to matura przeprowadzana w Polsce do 2002 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości są przypisane do odpowiednich przedmiotów z nowej polskiej matury zdawanych na poziomie podstawowym i przeliczane do skali 0–100. Wyniki na poziomie rozszerzonym kandydaci uzyskują w ramach egzaminu z wybranego przedmiotu organizowanego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

Obliczanie wyniku

Jeśli kandydat posiada wynik zarówno z części ustnej, jak i pisemnej z danego przedmiotu, brana pod uwagę jest średnia arytmetyczna tych ocen. Sposób przeliczenia ocen do skali 0–100 został określony następująco:

dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991 (oceny w skali: 2-5):
= (osr – 2)/3 • 100

dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku (oceny w skali: 1-6):
= (osr – 1)/5 • 100

gdzie:

x – wynik kandydata z danego przedmiotu na poziomie podstawowym (P), określony w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

osr – średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i ustnej z danego przedmiotu, ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

UWAGA: Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości są przypisane do odpowiednich przedmiotów z polskiej („nowej”) matury zdawanych na poziomie podstawowym, czyli przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji są dzielone przez 2.

Przykład

Kandydat uzyskał na egzaminie dojrzałości w roku 1990 (skala 2-5), z języka polskiego w części pisemnej ocenę dobrą (4), a z części ustnej ocenę bardzo dobrą (5).

Oznacza to, że średnia z tych dwóch ocen wynosi 4,5. Po podstawieniu do wzoru, uzyskujemy do obliczenia wyniku kwalifikacji odpowiednik wyniku na „nowej maturze” wynoszący: 83,33% na poziomie PODSTAWOWYM.

Poziom rozszerzony

Aby uzyskać wynik z matury na poziomie rozszerzonym, kandydaci mogą przystąpić (zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty) do egzaminu z wybranego przedmiotu maturalnego organizowanego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną). Egzaminy te są organizowane w terminach i według zasad obowiązujących w danym roku szkolnym.

Osoby, które przystąpią do egzaminu otrzymają zaświadczenie o wynikach z przedmiotów, które zdawały. Znajdź interesujący cię kierunek w katalogu studiów w systemie i sprawdź w części zasady kwalifikacji, jakie przedmioty są brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku.

Zamiar przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów należy zgłosić w formie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ostateczną deklarację należy złożyć na ręce dyrektora szkoły, którą się ukończyło nie później niż do 7 lutego danego roku szkolnego. Inny termin obowiązuje w sytuacji, gdy szkoła została zlikwidowana lub przekształcona – wówczas deklarację składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta (np. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie) nie później niż do 31 grudnia danego roku szkolnego.

Wymagane dokumenty

Kandydaci posiadający:

  • świadectwo dojrzałości,
  • zaświadczenie potwierdzające uzyskane wyniki na podstawie art. 44zzp ustawy o systemie oświaty,

którzy chcą, aby ich wyniki były uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym muszą wczytać skany posiadanych dokumentów do systemu w terminie określonym w harmonogramie w celu ich uwzględnienia.

Sposób obliczania liczbowego wyniku kwalifikacji można znaleźć tutaj i jest on identyczny, jak sposób obliczania wyniku kwalifikacji w przypadku kandydatów z polską („nową”) maturą.

Pamiętaj, że:

  • Pomimo zmiany od roku 2015 formuły egzaminu maturalnego, egzaminy zdawane w latach 2002–2014 oraz 2015–2020 wyrażone w skali 0–100 należy rozumieć jako polską maturę (tzw. maturę polską nową).
  • W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnie nie mogą organizować, ani uwzględniać w postępowaniu rekrutacyjnym wyników z wewnętrznych egzaminów tzw. CEW – podstawą przyjęcia są wyłącznie wyniki egzaminu dojrzałości oraz wyniki z egzaminów uzyskanych na podstawie art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.