Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Francja – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Francji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • Baccalaureat .

Wyniki na  Baccalaureat , wyrażone w skali 1-20, są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom rozszerzony
Baccalaureat

Wyniki uzyskane w ramach Baccalaureat są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom rozszerzony

R = wynik z przedmiotu • 5

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Baccalaureat wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Baccalaureat musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot Baccaulaureat

biologia Sciences de la vie et de la terre
chemia Physique–Chimie
fizyka Physique–Chimie
filozofia Philosophie
geografia Géographie–Histoire
historia Géographie–Histoire 
historia muzyki Art–Musique
historia sztuki Art–Musique 
informatyka Informatique 
język angielski Anglais écrit
język francuski 100% - matura zdawana po francusku
język hiszpański Espagnol écrit
język łaciński i kultura antyczna Latin
język niemiecki Allemand écrit
język polski Francais écrit/Litterature
język rosyjski Russe écrit
język włoski Italien écrit
matematyka Mathematiques   
wiedza o społeczeństwie Sciences sociales/politiques 

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Baccaulaureat, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu dokumentów do systemu:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom rozszerzony
biologia Sciences de la vie et de la terre 13 65,00
chemia Physique–Chimie 13 65
fizyka Physique–Chimie 13 65
filozofia Philosophie 12 60
geografia Géographie–Histoire 8 40
historia Géographie–Histoire 8 40
informatyka Informatique 17 85
język angielski Anglais écrit 12 60
język francuski Litterature 15 100
język hiszpański Espagnol écrit 8 40
język polski Litterature 15 75
język włoski Italien écrit 17 85
matematyka Mathematiques 17 85

Przykład 1 – filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

język angielski 60

Grupa 2:

język francuski 75
język hiszpański 40
język polski 75
język włoski 85
filozofia 60
geografia 40
historia 40

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

język angielski 60 • 3 → 180

Grupa 2:

język francuski 100 • 1 → 100
język hiszpański 40 • 1 → 40
język polski 75 • 2 → 150
język włoski 85 • 1 → 85
filozofia 60 • 1 → 60
geografia 40 • 1 → 40
historia 40 • 1 → 40

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

język angielski 180

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

język polski 150

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

180 + 150 = 230

a uzyskany wynik dzieli się przez 5 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 3 oraz z grupy 2 – 2).

wynik = 230/5 = 46,00

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 46,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

W przypadku kierunku lekarskiego w każdej grupie znajduje się tylko jeden przedmiot i ma on wagę 1, więc w przypadku, gdy kandydat posiada wszystkie wymagane wyniki (spełnia kryterium formalne), jego wynik jest liczony jako średnia arytmetyczna.

Grupa 1:

chemia 65

Grupa 2:

biologia 65

Grupa 3:

matematyka 85

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

65 + 65 + 85 = 215

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 z grupy 2 – 1 oraz z grupy 3 – 1).

wynik = 215/3 = 71,67

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 71,67