Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hiszpania – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Hiszpanii

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • Selectividad

Wyniki uzyskane na Selectividad , wyrażone w skali 1-10, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane jako wyniki na poziomie rozszerzonym.

Poziom rozszerzony

Selectividad - ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym x 10

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Selectividad wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Selectividad musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot polskiej matury

Przedmiot egzaminacyjny Selectividad

biologia biología
chemia quimica
fizyka fisica
filozofia historia de la filosofía
geografia geografía
historia historia de España
historia muzyki historia del arte
historia sztuki historia del arte
informatyka brak
język angielski lengua inglés
język francuski lengua francés
język hiszpański 100% - matura zdawana w języku hiszpańskim
język łaciński i kultura antyczna latín
język niemiecki lengua alemán
język polski – język hiszpański lub język mniejszości* (galicyjski, kataloński, baskijski, walencki) lengua castellana y literatura lub gallego lub catalán lub valenciano lub euskera
język rosyjski lengua ruso
język włoski lengua italiano
matematyka matemáticas
wiedza o społeczeństwie economía de la empresa lub organización de empresas

*W przypadku oceny z egzaminu z języka hiszpańskiego oraz jednego z języków mniejszości, pod uwagę bierzemy wynik, który pozwoli kandydatowi uzyskać lepszy wynik końcowy.

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Abitur , przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom rozszerzony

historia

historia de España

8,25

83

język polski

lengua castellana y literatura

4,75

48

język hiszpański

matura zdawana po hiszpańsku

100

100

chemia

quimica

3

30

matematyka

matemáticas

6,0

60

fizyka

fisica

8,0

80

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – latynoamerykanistyka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego warunku formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

język polski → 48
historia → 83
matematyka → 60

Grupa 2:

język hiszpański → 100

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

język polski 48 • 1 → 48
matematyka 60 • 1 → 60
historia 83 • 1 → 83

Grupa 2:

język hiszpański 100 • 2 → 200

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

historia 83

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

język hiszpański 200

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

200 + 83 = 283

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 2).

w = 283/3 = 94,33

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 94,33

Ostateczny wynik rekrutacji jest podawany zawsze w skali 0-100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z chemii na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 60%, jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostanie przyjęty na studia z powodów formalnych.