Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

International Baccalaureate

International Baccalaureate Diploma (matura międzynarodowa IB) jest to matura organizowana przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organisation.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że na dyplomie matury międzynarodowej znajdują się oceny z sześciu lub siedmiu przedmiotów, wyrażone w skali od 1 do 7.

Uwaga: dyplom matury międzynarodowej można uzyskać wyłącznie po ukończeniu programu prowadzonego przez jedną z certyfikowanych szkół, których listę można znaleźć na stronie organizacji: www.ibo.org

Obliczanie wyniku kwalifikacji

1.  Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

W katalogu studiów wyszukaj wybrany kierunek i sprawdź zasady kwalifikacji. Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji są określone osobno dla każdego kierunku i podzielone są na grupy. Z każdej grupy przedmiotów brane są pod uwagę od jednego do czterech wyników. Pamiętaj, że podczas obliczania wyniku przedmiotowego liczy się wyłącznie pisemna część egzaminu maturalnego.

Od 2016 roku przedmiotom kwalifikacyjnym uwzględnianym w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim przypisuje się przedmioty realizowane w ramach programu International Baccalaureate Diploma zgodnie z tabelą poniżej: Tabela przedmiotów egzaminacyjnych matury IB.

Brak wyniku z jakiegokolwiek przedmiotu w danej grupie powoduje wynik równy 0 z tej grupy, ale nie wyklucza z udziału w rekrutacji (o ile posiadanie wyniku z tego przedmiotu nie jest wymogiem formalnym).

2.  Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

 • Przedmiot zdany na poziomie Standard Level = P – mnożnik ½
 • Przedmiot zdany na poziomie Standard Level = R – mnożnik 1 (języki obce zdawane w grupie 1)
 • Przedmiot zdany na poziomie Higher Level = R – mnożnik 1
 • Przedmiot zdany na poziomie Higher Level = D – mnożnik 4/3 (języki obce zdawane w grupie 1)

3.  Przemnóż wyniki razy 100/7, tak aby podane były w skali od 0 do 100.

4.  Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Przedmioty uwzględnione przy obliczaniu kwalifikacji posiadają przypisane wagi. Im wyższa waga, tym korzystniejsze jest uzyskanie dobrego wyniku z danego przedmiotu. Informacja o wadze danego przedmiotu znajduje się w odpowiedniej dla wybranego kierunku tabeli z opisem zasad kwalifikacji dostępnej w systemie IRK.

5.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Sprawdź, ile przedmiotów z danej grupy jest branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji (końcowego wyniku na liście rankingowej). Na tej podstawie zsumuj najlepsze wyniki przedmiotowe, a otrzymaną sumę podziel przez liczbę wskazaną pod tabelą (ta liczba to suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę).

Numer przedmiotu UJ (i) Przedmiot kwalifikacyjny
w UJ
Przedmiot egzaminacyjny matury IB Poziom egzaminu = poziom przedmiotu kwalifikacyjnego w  UJ
1 biologia Biology SL = P; HL = R
2 chemia Chemistry SL = P; HL = R
3 fizyka Physics SL = P; HL = R
4 filozofia Philosophy SL = P; HL = R
5 geografia Geography SL = P; HL = R
6 historia History SL = P; HL = R
7 historia muzyki dowolny przedmiot zdawany w grupie 3: Individuals and societies lub w grupie 6: Arts SL = P; HL = R
8 historia sztuki dowolny przedmiot zdawany w grupie 3: Individuals and societies lub w grupie 6: Arts SL = P; HL = R
9 informatyka Computer Science SL = P; HL = R
10 język angielski English zdawany w grupie 1: SL = R; HL = D
zdawany w grupie 2: SL = P; HL = R
11 język francuski French zdawany w grupie 1: SL = R; HL = D
zdawany w grupie 2: SL = P; HL = R
12 język hiszpański Spanish zdawany w grupie 1: SL = R; HL = D
zdawany w grupie 2: SL = P; HL = R
13 język łaciński i kultura antyczna Latin SL = P; HL = R
14 język niemiecki German zdawany w grupie 1: SL = R; HL = D
zdawany w grupie 2: SL = P; HL = R
15 język polski Polish SL = P; HL = R
16 język rosyjski Russian zdawany w grupie 1: SL = R; HL = D
zdawany w grupie 2: SL = P; HL = R
17 język włoski Italian zdawany w grupie 1: SL = R; HL = D
zdawany w grupie 2: SL = P; HL = R
18 matematyka Mathematical Studies; Mathematics; Further Mathematics; Mathematics: analysis and approaches; Mathematics: applications and interpretation SL = P; HL = R
19 wiedza o społeczeństwie dowolny przedmiot zdawany w grupie 3: Individuals and societies SL = P; HL = R

Przykładowe wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej:

Grupa IB Przedmiot Poziom Wynik
4 Biology HL 4
4 Chemistry HL 4
2 English HL 7
5 Mathematics SL 5
1 Polish SL 3
3 Psychology SL 4
 1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

  Przykładowe szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok studiów:

  Przykładowe kryteria kwalifikacji

 2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny i przemnóż wyniki razy 100/7, tak aby podane były w skali od 0 do 100.

  Grupa 1:

  Polish SL: 3 → 3/2 • 100/7 = 21,43
  Mathematics SL: 5 → 5/2 • 100/7 = 35,71
  Wiedza o społeczeństwie (dowolny przedmiot zdawany w grupie IB 3: Individuals and societies):
  Psychology SL: 4 → 4/2 • 100/7 = 28,57

  Grupa 2:

  English (w grupie IB 2) HL: 7 → 7 • 1 • 100/7 = 100,00

 3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

  Grupa 1 – uwzględniane 2 przedmioty:

  Polish SL: 21,43 • 35 = 750,05
  Mathematics SL: 35,71 • 35 = 1249,85 ← wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata
  Psychology HL: 28,57 • 35 = 999,95 ← wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata

  Grupa 2 – uwzględniany 1 przedmiot:

  English (w grupie IB 2) HL: 100,00 • 30 = 3000,00 ← wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata

 4. Obliczanie wyniku.

  Powyższe iloczyny sumuje się: 

  999,95 + 1249,85 + 3000,00 = 5249,80,

  a uzyskany wynik należy podzielić przez 100 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to 35, 35 i 30).

  w = 5249,80/100 = 52,50 (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku)

  Wynik kwalifikacji wynosi 52,50 punktów.