Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Irlandia – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Ardteist – poziom Zwykły, wyrażone w skali O1-O8, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na Ardteist – poziom Wyższy (skala H1-H8) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Ardteist – poziom Zwykły (Ordinary) Ardteist – poziom Wyższy (Higher)

Wyniki uzyskane w ramach Ardteist są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = ocena z egzaminu na poziomie Ordinary

do 2018
A1 – 100%, A2 – 89%, B1 – 84%, B2 – 79%, B3 – 74%, C1 – 69%, C2 – 64%, C3 – 59%, D1 – 54%, D2 – 49%, D3 – 44%, E – 39%, F – 24%, NG – 0%

od 2018
O1 – 100%, O2 – 89%, O3 – 79%, O4 – 69%, O5 – 59%, O6 – 49%, O7 – 39%, O8 – 0%

R = ocena z egzaminu na poziomie Higher

do 2018
A1 – 100%, A2 – 89%, B1 – 84%, B2 – 79%, B3 – 74%, C1 – 69%, C2 – 64%, C3 – 59%, D1 – 54%, D2 – 49%, D3 – 44%, E – 39%, F – 24%, NG – 0%

od 2018
H1 – 100%, H2 – 89%, H3 – 79%, H4 – 69%, H5 – 59%, H6 – 49%, H7 – 39%, H8 – 0%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu skany Ardteist wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów.

Dodatkowo, do wpisu na studia Ardteist musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot Ardteist

biologia Biology
chemia Chemistry
fizyka Physics
filozofia Philosophy
geografia Geography
historia History
historia muzyki History of Art
historia sztuki History of Art
informatyka Computer Science
język angielski English
język francuski French
język hiszpański Spanish
język łaciński i kultura antyczna Latin
język niemiecki German
język polski Polish
język rosyjski decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język włoski Italian
matematyka Mathematics
wiedza o społeczeństwie Government and Politics

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Ardteist, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony

fizyka

Physics

C3 Higher

 

59,00

geografia

Geography

B2 Higher

 

79,00

język angielski

English

C1 Higher

 

69,00

język francuski

French

C2 Higher

 

64,00

język polski

Polish

B2 Higher

 

79,00

matematyka

Mathematics

C3 Higher

 

59,00

Przykład 1 – prawo (Wydział Prawa i Administracji)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

pjęzyk polski poziom rozszerzony: 79% → 79
pmatematyka poziom rozszerzony: 59% → 59

Grupa 2:

pjęzyk angielski poziom rozszerzon: 69% → 69
pjęzyk francuski poziom rozszerzony: 64% → 64

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

pjęzyk polski poziom rozszerzony: 79 • 35 = 2765
pmatematyka poziom rozszerzony: 59 • 35 = 2065

Grupa 2:

pjęzyk angielski poziom rozszerzon: 69 • 30 = 2070
pjęzyk francuski poziom rozszerzony: 64 • 30 = 1920

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

pjęzyk polski poziom rozszerzon: 2765
pmatematyka poziom rozszerzony: 2065

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

pjęzyk angielski poziom rozszerzony: 2070

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

2765 + 2065 + 2070 = 6900

a uzyskany wynik dzieli się przez 100 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 70 oraz z grupy 2 – 30).

w = 6900/100 = 69

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 69,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.