Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Litwa – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Litwy

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Brandos Atestatas na egzaminie Państwowym wyrażone w skali od 1 do 100 są przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny jako matura na poziomie rozszerzonym.

Ostateczne przyporządkowanie wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów może różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Brandos Atestatas wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Brandos Atestatas musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot Brandos Atestatas

biologia biologija
chemia chemija
fizyka fizika
filozofia decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
geografia geografija
historia istorija
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
informatyka informacinės technologijos
język angielski užsienio kalba anglų
język francuski užsienio kalba prancūzų
język hiszpański užsienio kalba ispanų
język łaciński i kultura antyczna decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język niemiecki užsienio kalba vokiečių
język polski užsienio kalba lenkų
język rosyjski užsienio kalba rusų
język włoski užsienio kalba italų
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie civilinė teisė

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach świadectwa ukończenia szkoły oraz Brandos Atestatas, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom rozszerzony

biologia

biologija

Brandos Atestatas 70

70

historia

istorija

Brandos Atestatas 61

61

język angielski

užsienio kalba anglų

Brandos Atestatas 64

64

język rosyjski

užsienio kalba rusų

Brandos Atestatas 89

89

matematyka

matematika

Brandos Atestatas 67

67

Przykład 1 – biologia (Wydział Biologii)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Sprawdź, które z posiadanych przez ciebie wyników są uwzględniane w rekrutacji na te studia.

Grupa 1:

biologia 70

Grupa 2:

język angielski 64
język rosyjski 89
matematyka 67

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

biologia 70 • 2 = 140

Grupa 2:

język angielski 64 • 1 = 64
język rosyjski 89 • 1 = 89
matematyka 67 • 1 = 67

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

biologia 140

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

język rosyjski 89

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

140 + 89 = 229

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to z grupy 1 – 2 i z grupy 2 – 1).

w = 229/3 = 76,33

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 76,33

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyników z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.