Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łotwa – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Łotwy

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts w skali 1-100 przeliczane są – jako matura na poziomie rozszerzonym przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów polskiej matury decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts

biologia

bioloģija

chemia

ķīmija

fizyka

fizika

filozofia

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

geografia

ģeogrāfija

historia

stāsts 

historia muzyki

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

historia sztuki

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

informatyka

informācija

język angielski

angļu

język francuski

franču

język hiszpański

spāņu

język łaciński i kultura antyczna

decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego

język niemiecki

vācu

język polski

Latvijas

język rosyjski

krievu

język włoski

Itālijas

matematyka

matemātika

wiedza o społeczeństwie

civilzinības

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Baccaulaureat, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po wczytaniu dokumentów do systemu:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom rozszerzony

chemia

kimija

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts  80

80

fizyka

fizika

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts  70

70

geografia

geografija

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts  70

70

informatyka

informācija

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts  92

90

język angielski

angļu

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 66

66

język rosyjski

krievu

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 81 

81

matematyka

matemātika

Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts 51

51

Przykład 1 – filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Sprawdź, które z posiadanych przez ciebie wyników są uwzględniane w rekrutacji na te studia.

Grupa 1:

język angielski 66

Grupa 2:

geografia 70
język rosyjski 81

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

język angielski 66 • 3 =198

Grupa 2:

geografia 70 • 1 =70
język rosyjski 81 • 1 =81

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

język angielski 198

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

język rosyjski 81

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Sumujemy najkorzystniejsze wyniki z obu grup

198+81=279

Powyższy wynik przedmiotowy dzieli się przez 5 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 3, az grupy 2-1).

wynik = 279/5 = 55,80

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 55,80

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z biologii na poziomie rozszerzonym oraz jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.