Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Matury zagraniczne – ogólne zasady

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące zagranicznych dokumentów

Inna matura zagraniczna (inna matura) to dokument spoza polskiego systemu edukacji, który w kraju jego wydania uprawnia do podjęcia studiów, inny niż International Baccalaureate (matura międzynarodowa IB) lub European Baccalaureate (matura europejska EB).

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną muszą spełnić kryteria kwalifikacji na dane studia, co oznacza, że w obliczaniu wyniku brane są pod uwagę przedmioty, które znajdują się w karcie wybranych studiów na stronie katalogu. W przypadku braku któregoś z uwzględnianych przedmiotów kandydat otrzymuje z niego wynik 0, co nie wyklucza z udziału w rekrutacji (o ile posiadanie wyniku z tego przedmiotu nie jest wymogiem formalnym).

Wyniki przedmiotowe ustalane są i przyporządkowane przedmiotom egzaminacyjnym matury polskiej przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie przesłanych przez kandydata dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz innych dokumentów wymaganych do podjęcia studiów w kraju ich wydania.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

  • Do wpisu na studia dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji oraz przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  • W przypadku braku wczytania dokumentów w wyznaczonym terminie zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia.

Szczegółowe informacje na temat najpopularniejszych zagranicznych egzaminów maturalnych znajdziesz na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku.