Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niemcy – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Niemiec

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife w części Ergebnisse in der Abiturprufung (zwane dalej skrótowo Abitur)

Wyniki uzyskane na Abitur, wyrażone w skali 1-15, są przyporządkowane jako matura na poziomie rozszerzonym przez wydziałowy zespół rekrutacyjny i przeliczane do skali 0-100 jako liczby całkowite.

Poziom rozszerzony

R = (ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym:15) x 100

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Abitur (w jednym pliku pdf) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Abitur musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny Abitur

biologia Biologie
chemia Chemie
fizyka Physik
filozofia Philosophie
geografia Geographie
historia Geschichte
historia muzyki Kunst
historia sztuki Kunst
informatyka Informatik
język angielski Englisch
język francuski Franzosisch
język hiszpański Spanisch
język łaciński i kultura antyczna Latein
język niemiecki 100% - matura zdawana po niemiecku
język polski Deutsch
język rosyjski Russisch
język włoski Italenisch
matematyka Mathematik
wiedza o społeczeństwie Socialkunde/Wirtschaft und Recht/Sozialwissenschaften

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Abitur , przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom rozszerzony

biologia

Biologie

egzamin ustny 14

93,00

język angielski

Englisch

egzamin pisemny 9

60,00

język niemiecki

Deutsch

egzamin pisemny 6

40,00

matematyka

Mathematik

egzamin pisemny 10

67,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – biologia (Wydział Biologii)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

biologia : 93% → 93

 

Grupa 2:

język angielski 60% → 60
język niemiecki 40% → 40
matematyka 67% → 67

 

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

biologia 93 • 2 → 186

Grupa 2:

język angielski 60% → 60
język niemiecki 40 • 1 → 40
matematyka 67 • 1 → 67

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

biologia 186

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

matematyka 67

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

186 + 67 = 253

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 2 oraz z grupy 2 – 1).

w = 253/3 = 84,33

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 84,33

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z chemii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostanie przyjęty na studia z powodów formalnych.