Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niemcy – matura zagraniczna

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, wyrażone w skali 6–1, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na egzaminie maturalnym (skala 1-15) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife egzamin maturalny

Wyniki uzyskane w ramach Zeugnis der allgemeinen Hochschulreifeu oraz egzamin maturalny są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = ocena na świadectwie

1 – 100%, 2 – 83%, 3 – 67%, 4 – 50%, 5 – 33%, 6 – 0%
lub średnia z ocen z ostatniego roku danego przedmiotu

R = (ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym/15) • 100

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie wczytać do systemu skany Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oraz egzaminu maturalnego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oraz egzamin maturalny muszą być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/ egzaminu maturalnego

biologia Biologie
chemia Chemie
fizyka Physik
filozofia Philosophie
geografia Geographie
historia Geschichte
historia muzyki Kunst
historia sztuki Kunst
informatyka Informatik
język angielski Englisch
język francuski Franzosisch
język hiszpański Spanisch
język łaciński i kultura antyczna Latein
język niemiecki Deutsch
język polski Deutsch
język rosyjski Russisch
język włoski Italenisch
matematyka Mathematik
wiedza o społeczeństwie Socialkunde/Wirtschaft und Recht/Sozialwissenschaften

Przykładowe przyporządkowanie i obliczanie wyniku

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Zeugnis oraz egzaminu maturalnego, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

biologia

Biologie

Zeugnis bardzo dobry,
egzamin ustny 14

100,00

93,00

chemia

Chemie

Zeugnis dobry

83,00

 

historia

Geschichte

Zeugnis dobry

83,00

 

historia sztuki

Kunst

Zeugnis dobry

83,00

 

język angielski

Englisch

Zeugnis dobry,
egzamin pisemny 9

83,00

60,00

język niemiecki

Deutsch

Zeugnisdostateczny,
egzamin pisemny 6

67,00

40,00

matematyka

Mathematik

Zeugnis dobry,
egzamin pisemny 10

83,00

67,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – biologia (Wydział Biologii)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

pbiologia poziom podstawowy: 100% → 100/2 = 50
pbiologia poziom rozszerzony: 93% → 93

Grupa 2:

pchemia poziom podstawowy: 83% → 83/2 = 41,5
pjęzyk angielski poziom podstawow: 83% → 83/2 = 41,5
pjęzyk angielski poziom rozszerzony: 60% → 60
pjęzyk niemiecki poziom podstawowy: 67% → 67/2 = 33,5
pjęzyk niemiecki poziom rozszerzony: 40% → 40
pmatematyka poziom podstawowy: 83% → 83/2 = 41,5
pmatematyka poziom rozszerzony: 67% → 67

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

pbiologia poziom podstawowy: 50 • 2 → 100
pbiologia poziom rozszerzony: 93 • 2 → 186

Grupa 2:

pchemia poziom podstawowy: 41,5 • 1 → 41,5
pjęzyk angielski poziom podstawow: 60 • 1 → 60
pjęzyk angielski poziom rozszerzony: 60% → 60
pjęzyk niemiecki poziom podstawowy: 33,5 • 1 → 33,5
pjęzyk niemiecki poziom rozszerzony: 40 • 1 → 40
pmatematyka poziom podstawowy: 41,5 • 1 → 41,5
pmatematyka poziom rozszerzony: 67 • 1 → 67

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

pbiologia poziom rozszerzony: 186

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

pmatematyka poziom rozszerzony:: 67

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

186 + 67 = 253

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 2 oraz z grupy 2 – 1).

w = 253/3 = 84,33

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 84,33

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z chemii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.