Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska matura (tzw. nowa polska matura)

Polska matura (tzw. matura polska nowa) to egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku, również ten zdawany w roku 2021. Jego wyniki są wyrażone w skali od 0 do 100.

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane z pisemnych części egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie:
 • rozszerzonym i/lub
 • dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych
z przedmiotów uwzględnianych w przypadku danych studiów.

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, wyniki z matury na poziomie:

 • rozszerzonym – brane są wprost,
 • dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych – mnożone razy 4/3 (jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100).

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Jeżeli chcesz samemu sprawdzić jak policzymy Twój wynik, zastosuj się do poniższej instrukcji

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

W katalogu studiów znajdź interesujący cię kierunek i sprawdź zasady kwalifikacji. Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku są określone osobno dla każdego kierunku i podzielone są na grupy. Z każdej grupy przedmiotów branych pod uwagę jest od jednego do czterech wyników. Brak wyniku z jakiegokolwiek przedmiotu w danej grupie powoduje wynik równy 0 z tej grupy, ale nie wyklucza z udziału w rekrutacji. Sprawdź też, czy na wybrane studia nie obowiązuje kryterium formalne (czyli obowiązek posiadania wyniku z określonego przedmiotu na podanym poziomie, którego brak skutkuje wynikiem 0 i nieprzyjęciem na studia). Pamiętaj, że podczas obliczania wyniku przedmiotowego liczy się wyłącznie pisemna część egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych).

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

 • Przedmiot zdany na poziomie rozszerzonym – pomnóż razy 1
 • Przedmiot zdany na poziomie dwujęzycznym – pomnóż razy 4/3
  Obowiązuje wyłącznie w przypadku języków nowożytnych. Jeżeli uzyskana po zastosowaniu mnożnika liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100. Egzaminy dwujęzyczne z pozostałych przedmiotów są uwzględniane na poziomie, na jakim były zdawane. To znaczy, że uwzględniane będą tylko wtedy, gdy były zdawane na poziomie rozszerzonym.

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Przedmioty uwzględnione przy obliczaniu kwalifikacji posiadają przypisane wagi. Im wyższa waga, tym korzystniejsze jest uzyskanie dobrego wyniku z danego przedmiotu. Informacja o wadze danego przedmiotu znajduje się w odpowiedniej dla wybranego kierunku tabeli z opisem zasad kwalifikacji dostępnej w systemie. Przemnóż otrzymane wyniki z egzaminu maturalnego przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Sprawdź, ile przedmiotów z danej grupy jest branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji (końcowego wyniku na liście rankingowej). Na tej podstawie zsumuj najlepsze wyniki przedmiotowe, a otrzymaną sumę podziel przez liczbę wskazaną pod tabelą (ta liczba to suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę).

Wynik kwalifikacji obliczany jest według poniższego wzoru. Stanowi on zmodyfikowaną średnią ważoną określonych przez kryteria kwalifikacji na dane studia wyników przedmiotowych (pi) z odpowiadającymi im wagami (wi): Wzór: wynik kwalifikacji

wzór obliczania wyniku kwalifikacji

Objaśnienie:

 • pi to wynik przedmiotowy z przedmiotu (i),
 • wi to waga danego przedmiotu (i),
 • W to suma n największych wag przedmiotów kwalifikacyjnych dla danych studiów, gdzie:
 • n odpowiada uwzględnianej liczbie wyników przedmiotowych.

Pamiętaj, że:

 • pomimo zmiany od roku 2015 formuły egzaminu, nie ma rozróżnienia pomiędzy egzaminem maturalnym zdawanym po roku 2015 a egzaminami maturalnymi zdawanymi w latach 2002–2014. Polski egzamin maturalny wyrażony w skali 0–100 należy rozumieć jako polską maturę (tzw. maturę polską nową).
 • w systemie wprowadzasz wszystkie wyniki maturalne, jakie posiadasz, zgodnie z tym, co widzisz na świadectwie maturalnym lub aneksie. Nie musisz zastanawiać się nad tym, które dadzą ci największe szanse w rekrutacji – system sam wybiera te wyniki, które dadzą najwyższy możliwy rezultat!

Zmiana wyniku egzaminu maturalnego

Sprawdź informacje na tej stronie.