Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rosja – matura zagraniczna

UWAGA! Informacje, które znajdują się na tej stronie dotyczą tylko osób, które posiadają polskie obywatelstwo. Informacje dotyczące cudzoziemców, w tym posiadaczy Karty Polaka oraz cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę w Polsce, znajdują się tutaj.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Rosji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • EGE.

Wyniki uzyskane na EGE (skala 1-100) – są przeliczane do skali 0-100 i przyporządkowane do przedmiotów polskiej matury na poziomie rozszerzonym przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Jeżeli nie zdawałeś EGE skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia.

Dodatkowo, do wpisu na studia potrzebny jest również Atestat (opatrzony Apostille i z tłumaczeniem przysięgłym), który jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do podjęcia studiów.

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan EGE wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Do wpisu na studia, Atestat musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny EGE

biologia биология
chemia химия
fizyka физика
filozofia decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
geografia география
historia всемирная история
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
informatyka информатика
język angielski английский язык
język francuski французский язык
język hiszpański испанский язык
język łaciński i kultura antyczna decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język niemiecki немецкий язык
język polski русский язык*
język rosyjski русский язык
język włoski decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
matematyka математика
wiedza o społeczeństwie oбществоведение

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach EGE, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom rozszerzony

chemia

химия

EGE 70

70

fizyka

физика

EGE 65

65

matematyka

математика

EGE 56

56

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – analityka medyczna (Wydział Farmaceutyczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z pisemnej części egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Brak tego wyniku skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

chemia 70

Grupa 2:

fizyka 65
matematyka 56

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

chemia 70 • 1 → 70

Grupa 2:

fizyka 65 • 1 → 65
matematyka 56 • 1 → 56

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

chemia 70

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

fizyka: 65

5.  Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

70+65=135

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 1).

w = 135/2 = 67,5

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 67,50

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z biologii na poziomie rozszerzonym jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.