Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Słowacja – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów ze Słowacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki z egzaminu Vysvedčenie o maturitnej skúške (Maturita) – przeliczane są jako matura na poziomie rozszerzonym (skala zależna od egzaminu).

Poziom rozszerzony
Maturita wynik z przedmiotu – średnia z egzaminu zewnętrznego i wewnętrznego w zaokrągleniu do liczb całkowitych

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Maturita wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo, do wpisu na studia Maturita musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot egzaminacyjny Maturita

biologia biológia
chemia chémia
fizyka fyzika
filozofia decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
geografia geografia
historia dejepis
historia muzyki decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
historia sztuki decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
informatyka informatika
język angielski anglický jazyk
język francuski francúzsky jazyk
język hiszpański španielsky jazyk
język łaciński i kultura antyczna decyzja Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego
język niemiecki nemecký jazyk
język polski slovenský jazyk a literatúra
język rosyjski ruský jazyk
język włoski taliansky jazyk
matematyka matematika
wiedza o społeczeństwie náuka o spoločnosti

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata na Maturita, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanego do systemu dokumentu.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom rozszerzony

biologia

biológia

Maturita 100%

100

język angielski

anglický jazyk

Maturita 65,85%

66

język polski

slovenský jazyk a literatúra

Maturita 52,6%

53

matematyka

matematika

Matiruta 80%

80

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Sprawdź, które z posiadanych przez ciebie wyników są uwzględniane w rekrutacji na te studia.

Grupa 1:

język polski 53

Grupa 2:

język angielski 66

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

język polski 53

Grupa 2:

język angielski 66

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:
język polski 53

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

język angielski 66

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

53 + 66 = 119

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1,  z grupy 2 – 1).

w = 119/2 = 59,50

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 59,50

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada wyniku z chemii na poziomie rozszerzonym więc jego wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.