Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ukraina – matura zagraniczna

UWAGA! Informacje, które znajdują się na tej stronie dotyczą tylko osób, które posiadają polskie obywatelstwo. Informacje dotyczące cudzoziemców, w tym posiadaczy Karty Polaka oraz cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę w Polsce, znajdują się tutaj.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Ukrainy

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

  • ZNO.

Wyniki uzyskane na ZNO – są przeliczane do skali 0-100 (wynik z przedmiotu ZNO – 100) i przyporządkowane do przedmiotów polskiej matury na poziomie rozszerzonym przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Jeżeli nie zdawałeś ZNO skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia.

Dodatkowo, do wpisu na studia potrzebny jest również Atestat wraz z dodatkiem, który jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do podjęcia studiów.

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan ZNO wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo, do wpisu na studia Atestat oraz dodatek muszą być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot egzaminacyjny Atestatu/ ZNO

biologia бiологiя
chemia хiмiя
fizyka фiзика
filozofia фiлософiя
geografia географiя
historia iсторiя Укрaїни 
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki художня культура
informatyka iнформатика
język angielski англйська мова
język francuski французька мова
język hiszpański decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język łaciński i kultura antyczna decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
język niemiecki німецька мова
język polski українська мова i література
język rosyjski російська мова
język włoski decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
matematyka математика або алгебра
wiedza o społeczeństwie людина i свiт

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Atestatu/ZNO, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom rozszerzony

biologia

бiологiя

ZNO 150

50

chemia

хiмiя

ZNO 165

65

język angielski

англйська мова

ZNO 175

75

język polski

українська мова i література

ZNO 179

79

matematyka

математика

ZNO 175

75

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – studia matematyczno-przyrodnicze ( Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

matematyka 75

Grupa 2:

biologia 50
chemia 65

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

matematyka 75 • 1 = 75

Grupa 2:

biologia 50 • 1 → 50
chemia 65 • 1 → 65

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:
matematyka 75

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

chemia: 65

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

75 + 65 =140

a uzyskany wynik dzieli się przez 2(suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1, z grupy 2 – 1).

w = 140/2 = 70

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 70

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ kandydat nie posiada minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii jego wynik kwalifikacji zostaje ustalony jako 0 (zero), a kandydat nie zostaje przyjęty na studia z powodów formalnych.