Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wielka Brytania – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Wielkiej Brytanii

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są oceny uzyskane na:

  • AS-Levels oraz
  • A-Levels.

Jeżeli posiadasz inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia.

Wyniki uzyskane AS-Levels, wyrażone w skali A–E, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na A-Levels wyrażone w skali A*–E – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
AS-Levels A-Levels

Wyniki uzyskane w ramach AS-Levels oraz A-Levels są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez wydziałowy zespół rekrutacyjny.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

P = wynik z przedmiotu z AS-Levels

A – 100%
B – 80%
C – 60%
D – 40%
E – 20%

R = ocena na A-levels

A* – 100%
A – 83%
B – 67%
C – 50%
D – 33%
E – 17%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan AS-Levels/A-Levels (w jednym pliku pdf) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia, AS-Levels/ A-Levels muszą być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot egzaminacyjny AS-Levels/ A-Levels

biologia Biology
chemia Chemistry
fizyka Physics
filozofia Philosophy
geografia Geography
historia History
historia muzyki decyzja wydziałowego zespołu rekrutacyjnego
historia sztuki History of Art
informatyka Computer Science/Computing
język angielski English
język francuski French
język hiszpański Spanish
język łaciński i kultura antyczna Latin/Ancient History
język niemiecki German
język polski Polish/English
język rosyjski Russian
język włoski Italian
matematyka Mathematics/Further Mathematics 
wiedza o społeczeństwie Sociology/Government and Politics

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach AS-Levels oraz A-Levels, przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

biologia

biology (advanced level)

A-Levels A

 

83,00

chemia

chemistry (advanced level)

A-Levels A

 

83,00

matematyka

mathematics (advanced level)

A-Levels A

 

83,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – biochemia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83% → 83

pbiologia poziom rozszerzony: 83% → 83

pmatematyka poziom rozszerzony: 83% → 83

 

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

pbiologia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

pmatematyka poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

 

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:
pchemia poziom rozszerzony: 83

pbiologia poziom rozszerzony: 83

5.  Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

83 + 83 = 166

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku są to 2 wyniki z grupy 1).

w = 166/2 = 83

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 83,00

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 3:

pmatematyka poziom rozszerzony: 83% → 83

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

pchemia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 3:

pmatematyka poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

4.  Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:
pchemia poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

pbiologia poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejszy wynik z grupy 3:

pmatematyka poziom rozszerzony: 83

5.  Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

83 + 83 + 83 = 249

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 z grupy 2 – 1 oraz z grupy 3 – 1).

w = 249/3 = 83

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 83,00