Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Włochy – matura zagraniczna

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji na studia

W Uniwersytecie Jagiellońskim na każde studia uchwalony jest osobny zestaw przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji. Na ich podstawie obliczany jest ostateczny wynik, który decyduje o przyjęciu na studia. Nie są organizowane egzaminy wstępne (za wyjątkiem dwóch programów: międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania).

W przypadku niektórych studiów (m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja) obowiązują kryteria formalne. Są to przedmioty oraz ich minimalne wyniki punktowe, których posiadanie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku kandydat otrzyma 0 punktów na liście rankingowej i nie zostanie przyjęty na studia.

Informacje o uwzględnianych przedmiotach znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Ogólne zasady dotyczące dokumentów z Włoch

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Poziom rozszerzony
Maturità wynik zostanie przeliczony do skali 0-100

Ze względu na specyfikę włoskiego systemu edukacji i braku wyszczególnionych przedmiotów z egzaminów na Maturità, na potrzeby przyporządkowania zdawanych egzaminów do przedmiotów polskiej matury wymagane jest okazanie zaświadczenia potwierdzającego wyniki uzyskane z poszczególnych egzaminów. Zaświadczenie takie można uzyskać przez Ministerstwo Edukacji lub w szkole.

O ostatecznym przyporządkowaniu przedmiotów oraz wyników posiadanych przez kandydata do przedmiotów z polskiej matury uwzględnianych w UJ, decyduje wydziałowy zespół rekrutacyjny i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń wczytać do systemu skan Maturità oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne W przypadku braku wczytania do systemu dokumentów zespół rekrutacyjny ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty. Harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w kartach poszczególnych studiów.

Dodatkowo do wpisu na studia Maturità musi być opatrzony apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj w części "Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski".

Przedmiot na polskiej maturze

Przedmiot egzaminacyjny Maturità

biologia Bilogia
chemia Chimica
fizyka Fisica
filozofia Filosofia
geografia Geografia
historia Storia
historia muzyki Storia Della Musica
historia sztuki Disegno e Storia Dell’Arte
informatyka Informatica
język angielski Ingleso
język francuski Francese
język hiszpański Lingua Spagnola
język łaciński i kultura antyczna Latino
język niemiecki Tedesco
język polski Lingua Polacca/Lingua Italiana
język rosyjski Russo
język włoski 100% matura zdawana po włosku
matematyka Matematica
wiedza o społeczeństwie Diritto

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Maturità , przyporządkowane przez wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie wczytanych do systemu dokumentów.

Szablon maturalny po przeliczeniu przykładowych wyników przez wydziałowy zespół rekrutacyjny:

Przedmiot na polskiej maturze

Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata

Wynik przedmiotowy UJ

przedmiot

wynik

poziom rozszerzony

biologia

Bilogia

37/40

93

chemia

Chimica

37/40

93

geografia

Geografia

37/40

93

filozofia

Filosofia

37/40

93

fizyka

Fisica

37/40

93

język angielski

Ingleso

37/40

93

język łaciński i kultura antyczna

Latino

37/40

93

Język włoski

Italiano

matura w języku włoskim

100

język łaciński i kultura antyczna

Latino

37/40

93

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne

Brak dodatkowego kryterium formalnego odnośnie do przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny

Grupa 1:

język angielski 37 → 93
 

Grupa 2:

filozofia 37 → 93
geografia 37 → 93
język łaciński i kultura antyczna 37 → 93
język polski 37 → 93
język włoski 100 → 100

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe

Grupa 1:

język angielski 93 • 3 → 279

Grupa 2:

filozofia 93 •1 → 93
geografia 93 • 1 → 93
język łaciński i kultura antyczna 93 • 1 → 93
język polski 93 • 2 → 186
język włoski 100 • 1 → 100

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

język angielski 279

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

język polski 186

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

279 + 186 = 465

a uzyskany wynik dzieli się przez 5 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 3 oraz z grupy 2 – 2).

w = 465/5 = 93

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 93

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski)

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

W przypadku kierunku lekarskiego w każdej grupie znajduje się tylko jeden przedmiot i ma on wagę 1, więc w przypadku, gdy kandydat posiada wszystkie wymagane wyniki (spełnia kryterium formalne), jego wynik jest liczony jako średnia arytmetyczna.

Grupa 1

biologia 93

Grupa 2

chemia 93

Grupa 3

matematyka 93

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

93 + 93 + 93 = 279

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 z grupy 2 – 1 oraz z grupy 3 – 1).

Wynik = 279/3 = 93

Zatem wynik kwalifikacji wynosi 93,00.