Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Od studiów pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) rozpoczyna się przygoda z edukacją na uniwersytecie – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury. Takie studia trwają w Uniwersytecie Jagiellońskim trzy lata –sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się jednolitymi studiami magisterskimi i trwają od pięciu do sześciu lat. W Uniwersytecie Jagiellońskim w takim trybie prowadzone są m.in. kierunek lekarski (medycyna) kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia), psychologia czy prawo.

Studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (lub w obu formach). Studia niestacjonarne (dawniej nazywane wieczorowymi, zaocznymi lub „płatnymi”) różnią się od stacjonarnych tym, że za naukę pobierana jest opłata (czesne).

Uniwersytet Jagielloński w rekrutacji 2021/2022 na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim ma w swojej ofercie 130 studiów.

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów znajdziesz karty wszystkich studiów, w których opublikowano adresy stron dedykowane poszczególnym kierunkom. Jeśli chcesz sprawdzić informacje na temat programu studiów, np. listę przedmiotów, znajdziesz je stronach Aplikacji Sylabus UJ oraz Aplikacji Sylabus Collegium Medicum UJ.

Studia w językach obcych

Większość studiów w UJ prowadzona jest w języku polskim. Corocznie poszerzamy ofertę studiów prowadzonych w językach obcych. Takie programy studiów cieszą się szczególną popularnością wśród zagranicznych studentów, ale w rekrutacji na nie mogą oczywiście brać udział również posługujący się tymi językami Polacy. Strona poświęcona programom w językach obcych: welcome.uj.edu.pl.