Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Olimpiady

Jakie osiągnięcia są uwzględniane?

Brane pod uwagę jest posiadanie tytułu finalisty lub laureata stopnia centralnego olimpiady ogólnopolskiej oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej.

Lista olimpiad uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Jagiellońskim

Co daje osiągnięcie w olimpiadzie?

Każda olimpiada jest przyporządkowana do jednego z 19 przedmiotów maturalnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym. Przykładowo, Olimpiadzie Matematycznej odpowiada matematyka, a Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie – wiedza o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści mogą więc wykorzystać swoje uprawnienia na tych kierunkach, gdzie w kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot przypisany do „ich" olimpiady.

 • Laureaci otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji – pierwsze miejsce na liście rankingowej (pod warunkiem, że spełnili kryteria formalne, o czym poniżej).
 • Finaliści otrzymują 100% punktów z przedmiotu przypisanego do „ich" olimpiady oraz ze wszystkich przedmiotów, które są w tej samej grupie.

Przykłady:

Przykład 1. Finalista Olimpiady Historycznej ubiega się o przyjęcie na administrację.

Olimpiada Historyczna jest przypisana do historii. Kandydat otrzymuje więc 100% z historii oraz ze wszystkich przedmiotów, które są z nią w jednej grupie (z języka polskiego, matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie). Podczas obliczania wyniku kwalifikacji będą uwzględnione: 100% z historii, 100% z drugiego przedmiotu z grupy pierwszej, wynik z matury z jednego z przedmiotów z grupy drugiej.

Przykład 2. Finalista Olimpiady Biologicznej ubiega się o przyjęcie na filozofię.

Olimpiada Biologiczna jest przypisana do biologii. Biologia znajduje się w tej samej grupie, co pozostałe przedmioty, więc kandydat otrzymuje 100% punktów z biologii i z pozostałych przedmiotów, co daje mu wynik kwalifikacji 100 i pierwsze miejsce na liście rankingowej.

Jak skorzystać z uprawnienia?

Po pierwsze, trzeba się upewnić, że spełnione są kryteria formalne obowiązujące na wybranych studiach. Posiadanie osiągnięcia nie zwalnia kandydata np. z obowiązku posiadania określonych wyników z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym w przypadku studiów na Wydziale Lekarskim lub Farmaceutycznym (więcej o kryteriach formalnych).

Po drugie, trzeba wziąć udział w rekrutacji, czyli: założyć konto w systemie, uzupełnić dane (zwłaszcza te dotyczące osiągnięcia), dokonać zgłoszenia na studia i je potwierdzić przez dokonanie opłaty rekrutacyjnej, a następnie. Po przyjęciu, przy wpisie na studia należy okazać dokument potwierdzający osiągnięcie.

Otrzymałem list od Rektora. To znaczy, że jestem przyjęty?

List gratulacyjny, który otrzymałeś stanowi zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji na studia jako wyraz uznania dla zdobytego osiągnięcia w ogólnopolskiej olimpiadzie. Nie należy jednak odczytywać tego zaproszenia jako obietnicy przyjęcia na studia. Niezależnie od rangi i doniosłości posiadanych osiągnięć, każdy kandydat bierze udział w rekrutacji na takich samych zasadach. Wyniki osiągnięte przez kandydatów są ze sobą porównywane i – w oparciu o przyjęte kryteria kwalifikacji – ustala się listy rankingowe. Otrzymanie listu nie zwalnia również kandydata z konieczności spełnienia wszystkich wymagań formalnych stawianych w rekrutacji na dany kierunek studiów.

Czy moje osiągnięcie jest ważne i jak długo?

Osiągnięcia w olimpiadach są uznawane bez ograniczeń czasowych. To znaczy, że jeśli raz zdobyłeś tytuł laureata czy finalisty, pozostajesz laureatem lub finalistą już na zawsze.

Pamiętaj jednak, że zasady uznawania tytułów mogą się zmieniać. Twoje osiągnięcie jest ważne bezterminowo, ale jeśli w przyszłości zmienią się zasady uwzględniania osiągnięć, w rekrutacji będą stosowane przepisy obowiązujące w roku rekrutacji, a nie w roku, w którym uzyskałeś tytuł.

Przykład 1: jeśli posiadasz tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uzyskany w 2012 roku, a bierzesz udział w rekrutacji w 2020 roku, stosowane są zasady uchwalone na rok 2020. W 2012 roku OWE była przyporządkowana do biologii, ale w 2020 roku jest przypisana do geografii. Więc mimo że tytuł uzyskałeś w roku, kiedy obowiązywało przypisanie do biologii, w 2020 roku możesz otrzymać punkty tylko za geografię.

Przykład 2: jeśli posiadasz tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych lub Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uzyskanych w 2012 roku i bierzesz udział w rekrutacji w 2020 roku, to twoje osiągnięcie nie będzie uwzględniane. Od roku 2015 uwzględniane jest jedynie osiągnięcie zdobyte w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Ile razy można skorzystać z uprawnienia?

Osiągnięcie uzyskane w olimpiadzie może być wykorzystane dowolną ilość razy, zarówno w trakcie rekrutacji prowadzonej w jednym roku, jak i w latach kolejnych.

Pamiętaj, że:

 1. Zawsze należy sprawdzić w karcie studiów na stronie, czy twoje osiągnięcie jest uwzględniane w aktualnej rekrutacji na dane studia. Zwróć uwagę na organizatora danej olimpiady, gdyż może się okazać, że pomimo zbieżnej nazwy olimpiada nie jest brana pod uwagę ze względu na innego organizatora.
 2. Osiągnięcie należy wprowadzić do swojego konta w części "Wykształcenie".
 3. Dyplom lub zaświadczenie o osiągnięciu dostarczasz dopiero po ogłoszeniu wyników kwalifikacji, w czasie wpisu na studia.
 4. Wyjątkiem wśród konkursów i olimpiad jest Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, który w rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest traktowany jak olimpiada, czyli przypisane są do niego cztery przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, ale preferencyjne warunki przyjęcia na studia mają tylko laureaci polskich eliminacji, uczestnicy finałów międzynarodowych oraz zwycięzcy finałów międzynarodowych. Te osoby otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji na wszystkie te studia, dla których w zasadach rekrutacji uwzględniane są przypisane przedmioty. Nie są też zwolnieni z obowiązku spełnienia warunków formalnych o ile takie są wymagane w rekrutacji na dane studia.

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Studenci pierwszego roku studiów, którzy podjęli studia w roku uzyskania matury i uzyskali tytuł laureata stopnia centralnego olimpiady ogólnopolskiej lub byli uczestnikami finału olimpiady międzynarodowej mogą ubiegać się o przyznanie stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy. 

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyły nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
 • prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, jeżeli:

 • posiadają tytuł laureata olimpiady przedmiotowej i zostali przyjęci na taki kierunek studiów, gdzie profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy tych studiów,
 • zostali przyjęci na pierwszy rok studiów w roku uzyskania świadectwa maturalnego,
 • złożyli wniosek o stypendium.

Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% studentów na danym kierunku studiów. 

Więcej informacji na temat stypendiów i pomocy materialnej znajdziesz na stronie Działu Spraw Studenckich.