UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji kandydat nie musi dostarczać dokumentów.

Wyjątek stanowią:

  • kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną na studia, dla których w kwalifikacji uwzględnia się wyniki matury, którzy powinni przesłać skany dokumentów zaświadczających ukończenie szkoły średniej oraz o zdanie egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym (wraz z tłumaczeniem na język polski), 
  • kandydaci posiadający egzamin dojrzałości na studia, dla których w kwalifikacji uwzględnia się wyniki matury, którzy powinni przesłać skan zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną lub skan zaświadczenia o wynikach uzyskanych w Centralnych Egzaminach Wstępnych w latach poprzednich,
  • laureaci konkursów uwzględnianych w rekrutacji na dane studia (np. Konkurs Wiedzy o UJ), którzy powinni dostarczyć skan zaświadczenia o tym osiągnięciu. Ważne: laureaci lub finaliści olimpiad dyplom okazują dopiero dokonując wpisu na studia - sprawdź różnicę między olimpiadą a konkursem.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć na adres rekrutacja@uj.edu.pl w jednym pliku w formacie *.pdf w terminie wskazanym w harmonogramie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Na etapie wpisu wszyscy kandydaci przyjęci na studia składają wymagane dokumenty (kserokopie wraz z oryginałami do wglądu) w wyznaczonym terminie, osobiście lub poprzez pełnomocnika, we wskazanym na podaniu ERK sekretariacie:

W szczególnych przypadkach lista wymaganych dokumentów może być dłuższa – kompletną i szczegółową listę dokumentów znaleźć można na stronie www.erk.uj.edu.pl, w kartach poszczególnych studiów. 

Dla wybranych studiów kandydaci podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy").

Każdy kandydat, podczas wpisu na studia musi podpisać umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim. Treść umowy dotyczy zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (m.in. powtarzania określonych zajęć przez studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych lub prowadzenia studiów w języku obcym).

Z wzorami umów dla poszczególnych trybów studiów można się zapoznać tutaj.

Kandydaci niepełnoletni, którzy zostaną przyjęci na studia do wpisu będą musieli przyjść wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym (lub jego pełnomocnikiem), gdyż umowę i podanie ERK za osobę niepełnoletnią musi podpisać rodzic (lub jego pełnomocnik).

Pamiętaj, że:

  • Kserokopie uwierzytelnia uczelnia (Dział Rekrutacji na Studia bądź sekretariat). Wpis jest możliwy wyłącznie w przypadku złożenia uwierzytelnionej kserokopii dokumentów w sekretariacie dokonującym wpisu oraz przedłożenia ich oryginałów do wglądu. Same kserokopie – nawet uwierzytelnione – nie mogą być podstawą do dokonania wpisu.
  • Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dokonać wpisu, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytenioną przez notariusza), w innym przypadku wpis nie będzie możliwy.
  • Informacje o tym, gdzie i kiedy należy dokonać wpisu można znaleźć w karcie każdych studiów w katalogu na stronie ERK w zakładkach „Terminy" i „Dane adresowe". Adres jednostki, do której należy dostarczyć dokumenty znajdziesz również na podaniu, które należy wydrukować z konta ERK.

Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata (podanie ERK)

Podanie ERK można pobrać jako plik PDF po wypełnieniu i zatwierdzeniu danych w zakładce „dane do wpisu". Po otrzymaniu komunikatu, że zostałeś przyjęty na studia zaloguj się do konta ERK, wybierz „moje rejestracje", wejdź do karty danej rejestracji, wypełnij i zatwierdź dane do wpisu, przejdź do zakładki „wymagane dokumenty" i pobierz podanie ERK. Pamiętaj, żeby po wydrukowaniu podpisać je na wszystkich stronach.

do góry ↑

Świadectwo maturalne

Do wpisu na studia wymagany jest oryginał świadectwa maturalnego. Nie ma konieczności dostarczania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jeżeli poprawiałeś maturę i posiadasz również aneks, z którego oceny były brane pod uwagę w rekrutacji, musisz go również dostarczyć do wpisu.

Świadectwa uzyskane poza Polską. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym dla studiów w językach obcych tłumaczenie przysięgłe może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

Uwaga! Świadectwa matury International Bacalaureate oraz European Baccalaureate nie wymagają tłumaczenia na język polski.

Świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Ponadto, jeśli świadectwo nie jest uznawane w Polsce z mocy prawa, przy wpisie na studia należy złożyć:

  • decyzję o uznaniu świadectwa w Polsce wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce albo
  • pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dostarczenia decyzji administracyjnej o uznaniu tego świadectwa w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Informacje o tym, jakie instytucje wydają apostille, dokonują legalizacji oraz uznawania świadectw znajdziesz w sekcji Cudzoziemcy w zakładce „Zagraniczne świadectwa i dyplomy".

do góry ↑

Dowód osobisty (a w przypadku cudzoziemców paszport)

Dowód osobisty jest konieczny do dokonania wpisu. Upewnij się odpowiednio wcześniej, że twój dokument jest ważny. Dokumenty takie jak: prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka nie są dokumentami tożsamości i nie mogą być podstawą do wpisu na studia.

do góry ↑

Fotografia

Fotografia powinna być wykonana bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych – zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm). 

Jeśli posiadasz już elektroniczną legitymację Uniwersytetu Jagiellońskiego fotografia nie jest wymagana.

do góry ↑

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Nie wszystkie studia wymagają takich zaświadczeń.

Jedynie kandydaci na takie studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Po dokonaniu wpisu i wykonaniu badań kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w trybie oraz terminie określonym w harmonogramie do jednostki dokonującej wpisów. Informacja o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce „zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia można znaleźć tutaj.

do góry ↑

Masz pytania?

Sprawdź w sekcji Pytania i odpowiedzi lub skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.