UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Obliczanie wyniku kwalifikacji

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie:

  • wyników egzaminów maturalnych lub
  • kolejności rejestracji w systemie ERK (dla wybranych studiów niestacjonarnych).

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie egzaminów maturalnych

Dla studiów, gdzie decyduje wynik egzaminów maturalnych, sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:

  • ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz
  • rodzaju posiadanej matury.

Zasady kwalifikacji są ustalone odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

Aby sprawdzić jak obliczony jest wynik kwalifikacji w zależności od rodzaju posiadanej matury, wybierz odpowiedni dla ciebie rodzaj matury (poniżej):

Dodatkowo, dla wybranych studiów mogą zostać ustalone kryteria formalne, jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać przyjęty na te studia (np. konieczność uzyskania określonej liczby punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym). Dla wybranych studiów (międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne oraz zarządzanie prowadzone po niemiecku wspólnie z Uniwersytetem w Reutlingen), a także osób posiadających inną maturę zagraniczną i chcących ubiegać się o przyjęcie na psychologię (prowadzoną na Wydziale Filozoficznym), analitykę medyczną oraz farmację (na Wydziale Farmaceutycznym) lub studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu są organizowane egzaminy wstępne sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia tych studiów.

Dokładne informacje na temat zasad kwalifikacji na poszczególne studia znaleźć można na stronie systemu ERK www.erk.uj.edu.pl w kartach tych studiów, zakładka „zasady kwalifikacji".

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie kolejności rejestracji

Dla studiów, gdzie decyduje kolejność rejestracji w systemie ERK, sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od czasu wybrania przycisku „Zarejestruj się" kończącego wypełnianie formularza rejestracyjnego na dane studia.

Należy pamiętać, że choć w przypadku studiów, gdzie decyduje kolejność rejestracji, wyniki maturalne nie mają znaczenia dla miejsca na liście rankingowej, nie zwalnia to kandydata z obowiązku zdania matury. Zdana matura jest podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji.