Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Rekrutacja na studia prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) na stronie www.erk.uj.edu.pl. Jest to katalog studiów (lista kierunków oraz dodatkowe informacje o programach) oraz miejsce, gdzie można założyć konto (konto ERK) i zarejestrować się na studia, aby wziąć udział w rekrutacji. Za pośrednictwem konta ERK uniwersytet komunikuje się z  kandydatem, tutaj również publikowane są ważne informacje dotyczące rekrutacji oraz jej wyniki.  

Rekrutacja przez system ERK odbywa się w kilku następujących po sobie naborach. W każdym naborze przewidziany jest termin na rejestrację, ogłoszenie wyników oraz składanie dokumentów (wpis). Kolejny nabór otwierany jest na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy aktualnego naboru można znaleźć w każdej karcie kierunku na stronie ERK w zakładce „terminy”, natomiast harmonogram wszystkich naborów znajduje się w sekcji terminy. Uwaga: daty naborów na studia w językach obcych i języku polskim są różne!

Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji w systemie ERK ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich studiów. Szczegółowe informacje na ten temat w zakładce wpis na studia.

Obliczanie wyniku na liście rankingowej

Zasady kwalifikacji określają, co jest brane pod uwagę podczas oceny twojej rejestracji na studia i podejmowania decyzji o tym, czy zostaniesz przyjęty, czy nie.

Składają się na nie dwa kluczowe elementy: warunki formalne i wybrane przedmioty maturalne.

Warunki formalne określają, jakie musisz spełnić wymogi, żeby twoja rejestracja była oceniana. Standardowo wymogiem formalnym jest to, że posiadasz świadectwo maturalne (czyli że zdałeś maturę). Poza tym możesz się spotkać z dodatkowymi wymogami formalnymi, na przykład wymogiem uzyskania odpowiednio wysokiego wyniku z danego przedmiotu (np. dla kierunku lekarskiego). Jeśli twój wynik będzie niższy lub w ogóle nie będziesz mieć wyniku z tego przedmiotu, twoje wyniki matury nie będą przeliczane i na liście rankingowej będziesz mieć 0 punktów oraz otrtzymasz decyzję o nieprzyjęciu z powodów formalnych.

Wybrane przedmioty maturalne: dla każdych studiów określony jest inny zestaw przedmiotów maturalnych, jakie są brane pod uwagę podczas tego przeliczenia. Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku są podzielone na grupy. Z każdej grupy branych pod uwagę jest od jednego do czterech wyników. 

Czy jeśli nie mam wyniku z któregoś z tych przedmiotów, to mogę brać udział w rekrutacji?

Tak. Ogólna zasada jest taka: jeśli brakuje ci wyniku z danego przedmiotu, będziesz mieć za ten przedmiot 0 punktów i będzie ci dużo trudniej uzyskać odpowiednio wysoki do przyjęcia na studia wynik na liście rankingowej, ale możesz brać udział w rekrutacji o ile na wybrane studia jest brane pod uwagę więcej niż jeden przedmiot i posiadasz wynik z drugiego z nich. Wyjątkiem są studia, gdzie posiadanie wyniku z danego przedmiotu jest specjalnie wymagane na poziomie kryterium formalnego.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „obliczanie wyniku”.

Minimalny wynik punktowy

Jest to minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie na dane studia. Ustalana jest przez Rektora, po zakończeniu potwierdzania rejestracji w pierwszym naborze na dane studia (raz ustalona, podczas rekrutacji nie ulega obniżeniu). Wszyscy kandydaci, których wynik jest niższy otrzymują decyzję o nieprzyjęciu z powodu zbyt małej liczby punktów. Nie oznacza to natomiast, że minimalny wynik kwalifikacji gwarantuje przyjęcie na studia.

Pamiętaj, że:

  • Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia nie ulegnie zmianie do końca trwania rekrutacji i obowiązywać będzie we wszystkich naborach.
  • Kandydat „nieprzyjęty z powodu zbyt małej liczby punktów" nie zostaje przyjęty na studia. Nawet, jeśli na danym kierunku pozostały wolne miejsca i uruchomiony zostaje kolejny nabór, ponowna rekrutacja z tym samym wynikiem zakończy się również wydaniem decyzji o nieprzyjęciu.
  • Kandydaci, którzy w naborach dodatkowych będą ubiegać się o przyjęcie na studia otrzymają informację o minimalnym wyniku punktowym w jednym z kroków rejestracji w systemie ERK.

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć

Aby sprawdzić, ile osób może zostać przyjętych na dany kierunek lub jaka jest wymagana ilość przyjętych konieczna do jego uruchomienia, odszukaj interesujący cię kierunek w katalogu studiów na stronie systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) i przejdź do zakładki „Limity".

Dla wszystkich studiów określone są następujące limity:

  • Limit miejsc: maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć te studia
  • Dolny limit: przyjęć najmniejsza łączna liczba osób przyjętych wymagana do uruchomienia studiów

Limity przyjęć mogą zostać zmienione decyzją Rektora. Opublikowana zostaje wówczas informacja o ich nowej wysokości.

Progi punktowe

Kandydaci często pytają o progi punktowe na poszczególne kierunki studiów. Przez próg punktowy rozumieć należy wynik kwalifikacji ostatniej osoby przyjętej na studia z listy rankingowej. Kilka lat temu Uniwersytet Jagielloński zrezygnował z publikacji podobnych statystyk jako nieniosących ze sobą jednoznacznej informacji o szansie dostania się na studia.

Po pierwsze, wpływ na kształt listy rankingowej na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite magisterskie mają wyłącznie: liczba kandydatów na dane studia oraz wyniki uzyskane przez nich na egzaminie maturalnym, te zaś zmieniają się każdego roku i trudno na podstawie informacji z lat ubiegłych szacować swoje szanse w porównaniu z maturzystami zdającymi egzamin w roku bieżącym. Czasami dane te ulegają znacznym zmianom (przykładowo w 2014 roku matury nie zdało aż 29% uczniów, czyli o 12% więcej niż w poprzedzającym roku).

Po drugie, liczba osób kwalifikowanych do przyjęcia na studia z danej listy zależy również od czynników losowych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskanym wynikiem punktowym, ponieważ w przypadku niedokonania wpisu na studia przez przyjęte wcześniej osoby, szansę taką dostają kolejni kandydaci z listy. Analiza list rankingowych może więc służyć jedynie szacunkowej (często błędnej) orientacji w przebiegu minionych rekrutacji.

W przypadku niektórych studiów wahania wysokości progu nie są duże, ale w przypadku innych potrafią być bardzo znaczące. Dla przykładu, próg na socjologię w 2015 roku wynosił 30,55, a w 2017 roku wzrósł do 58 punktów (prawie 30 punktów różnicy),a na chemię medyczną próg z poziomu 68 w 2015 roku obniżył się do 47,5 punktów w roku 2018.

Więcej informacji znaleźć można w tym artykule.

Zamiast do analizy progów punktowych, zachęcamy zatem do skoncentrowania się na osiągnięciu wysokich wyników na egzaminach maturalnych i życzymy powodzenia!

Mam więcej pytań?

Zapoznaj się z pozostałymi stronami naszego przewodnika, gdzie w szczegółach opisujemy wszystkie związane z rekrutacją zagadnienia. Zawsze możesz też do nas zadzwonić lub napisać.