Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Studia drugiego stopnia (zwane studiami magisterskimi) to kolejny etap kształcenia na studiach wyższych, który umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy w danej dziedzinie nauki. O przyjęcie na studia tego typu mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny równoważny dokument. Studia te trwają w Uniwersytecie Jagiellońskim dwa lata – czyli cztery semestry – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Ich ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach doktorskich. Do podjęcia studiów drugiego stopnia zwykle wymagane jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia (lub dyplomu magisterskiego) w określonej kryteriami kwalifikacji dziedzinie nauki, są jednak programy, dla których nie ma takich ograniczeń i można je podjąć po spełnieniu warunków rekrutacji, posiadając dyplom na dowolnym kierunku.

Studia drugiego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (lub w obu formach). Studia niestacjonarne różnią się od stacjonarnych tym, za naukę pobierana jest opłata (czesne).

Większość studiów w UJ prowadzona jest w języku polskim. Corocznie poszerzamy ofertę studiów prowadzonych w językach obcych. Takie programy studiów cieszą się szczególną popularnością wśród studentów zagranicznych, coraz większe jest również zainteresowanie ze strony obywateli polskich. Strona poświęcona programom w językach obcych: welcome.uj.edu.pl.

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów znajdziesz karty wszystkich studiów, w których opublikowano adresy stron dedykowane poszczególnym kierunkom. Jeśli chcesz sprawdzić informacje na temat poszczególnych programu studiów, np. listę przedmiotów, znajdziesz je stronach Aplikacji Sylabus UJ oraz Aplikacji Sylabus Collegium Medicum UJ.