UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Większość kandydatów na studia drugiego stopnia nie składa dokumentów na etapie rejestracji. 

W przypadku kilku kierunków studiów kandydaci przesyłają kserokopie niektórych dokumentów w celu potwierdzenia rejestracji. Informacje dotyczące konieczności złożenia dokumentów znajdują się w kartach studiów w systemie ERK w zakładce „wymagane dokumenty".

Dokumenty wymagane przy wpisie

Na etapie wpisu wszyscy kandydaci przyjęci na studia składają wymagane dokumenty (kserokopie wraz z oryginałami do wglądu) w wyznaczonym terminie, osobiście lub poprzez pełnomocnika, we wskazanym na podaniu ERK sekretariacie:

W przypadku, gdy o przyjęciu na studia decyduje średnia ze studiów, a w suplemencie do dyplomu nie ma stosownej informacji, wymagane jest złożenie zaświadczenia o średniej wydanego przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierającego informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona.

W szczególnych przypadkach lista wymaganych dokumentów może być dłuższa – kompletną i szczegółową listę dokumentów znaleźć można na stronie www.erk.uj.edu.pl w kartach poszczególnych studiów. 

Dodatkowo dla wybranych studiów kandydaci dokonując wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy").

Pamiętaj, że:

  • Kserokopie uwierzytelnia uczelnia (Dział Rekrutacji na Studia bądź sekretariat). Wpis jest możliwy wyłącznie w przypadku złożenia uwierzytelnionej kserokopii dokumentów w sekretariacie oraz przedłożenia ich oryginałów do wglądu. Same kserokopie – nawet uwierzytelnione – nie mogą być podstawą do dokonania wpisu.
  • Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną, bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dokonać wpisu, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza), w innym przypadku wpis nie będzie możliwy.
  • Informacje o tym, gdzie i kiedy należy dokonać wpisu można znaleźć w karcie każdych studiów w katalogu na stronie ERK w zakładkach „Terminy" i „Dane adresowe". Adres jednostki, do której należy dostarczyć dokumenty znajdziesz również na podaniu, które należy wydrukować z konta ERK.

Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata (podanie ERK)

Podanie ERK można pobrać jako plik PDF po wypełnieniu i zatwierdzeniu danych w zakładce „dane do wpisu". Po otrzymaniu komunikatu, że zostałeś przyjęty na studia zaloguj się do konta ERK, wybierz „moje rejestracje", wejdź do karty danej rejestracji, wypełnij i zatwierdź dane do wpisu, przejdź do zakładki „wymagane dokumenty" i pobierz podanie ERK. Pamiętaj, żeby po wydrukowaniu podpisać je na wszystkich stronach.

do góry ↑

Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement do dyplomu

Dyplom ukończenia studiów wyższych jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia, dlatego też wpis bez dyplomu jest nie możliwy. W przypadku, gdy w terminie dokonywania wpisu jesteś już po egzaminie dyplomowym, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu, możesz do wpisu posłużyć się zaświadczeniem wydanym przez sekretariat.

Dyplom uzyskany za granicą

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 roku nr 112, poz. 938), a w pozostałych przypadkach poddane legalizacji. Więcej informacji na temat legalizacji dokumentów znajdziesz tutaj. Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą również zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego.

do góry ↑

Zaświadczenie o średniej ze studiów

W przypadku kierunków, gdzie kryterium kwalifikacji jest średnia ze studiów, a kandydat nie posiada o niej informacji w suplemencie do dyplomu, wymaganym dokumentem jest zaświadczenie o wysokości średniej oraz skali, według której została ona obliczona.

do góry ↑

Dowód osobisty (a w przypadku cudzoziemców paszport)

Dowód osobisty jest konieczny do dokonania wpisu. Upewnij się odpowiednio wcześniej, że twój dokument jest ważny. Dokumenty takie jak: prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka nie są dokumentami tożsamości i nie mogą być podstawą do wpisu na studia.

do góry ↑

Fotografia

Fotografia powinna być wykonana bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych – zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm). 

Jeśli posiadasz już elektroniczną legitymację Uniwersytetu Jagiellońskiego fotografia nie jest wymagana.

do góry ↑

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Nie wszystkie studia wymagają takich zaświadczeń.

Jedynie kandydaci na takie studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Po dokonaniu wpisu i wykonaniu badań kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w trybie oraz terminie określonym w harmonogramie do jednostkę dokonującą wpisów. Informacja o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce „zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczeniu usług medycznych w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia można znaleźć tutaj.

do góry ↑

Masz pytania?

Sprawdź w sekcji Pytania i odpowiedzi lub skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.