UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Obliczanie wyniku kwalifikacji

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych są wyniki kwalifikacji obliczane na podstawie:

  • ocen i egzaminów wstępnych lub
  • kolejności rejestracji w systemie ERK (dla wybranych studiów niestacjonarnych).

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie ocen i egzaminów wstępnych

Wyniki kandydatów w rekrutacji na studia drugiego stopnia obliczane są na podstawie ustalanych osobno dla każdych studiów kombinacji ośmiu elementów.

Możliwe elementy to:

  1. Ocena na dyplomie – ocena znajdująca się w dyplomie ukończenia studiów wyższych, końcowy wynik studiów – w polskich dyplomach zwykle w brzmieniu np. „ukończył studia z oceną dobrą";
  2. Ocena z pracy dyplomowej – ocena pracy wystawiona przez promotora i recenzenta, obliczona zgodnie z regulaminem studiów w uczelni, która wydała dyplom;
  3. Ocena z egzaminu dyplomowego – końcowa ocena z obrony pracy dyplomowej albo egzaminu dyplomowego;
  4. Średnia ze studiów – obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom – w polskich uczelniach ocena ta znajduje się w suplemencie lub na zaświadczeniu potwierdzającym zdanie egzaminu dyplomowego;
  5. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  6. Wynik testu;
  7. Wynik egzaminu pisemnego;
  8. Dodatkowy element (np. dla chemii – wynik egzaminu EChemTest).

Odrębnie dla każdych studiów drugiego stopnia określony jest zestaw kierunków lub dziedzin studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok.

Do podjęcia wybranych studiów może być również wymagane wcześniejsze zrealizowanie odpowiedniego minimum treści programowych w określonej dziedzinie lub kierunku bądź spełnienie innego kryterium formalnego.

Kryteria kwalifikacji mogą ponadto w różny sposób traktować wyniki uzyskane przez kandydatów w zależności od tego, jaki dyplom posiadają. Każdy kandydat podczas dokonywania rejestracji w systemie ERK podaje szczegółowe informacje o tym, na podstawie jakiego dyplomu bierze udział w rekrutacji.

Zawsze aktualną ofertę studiów oraz kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie kolejności rejestracji

Dla części programów – głównie niestacjonarnych – kolejność na liście rankingowej zależy od daty i godziny dokonania rejestracji. Podstawą kolejności kandydatów na liście jest zarejestrowany w systemie moment wybrania przycisku „Zarejestruj się", kończący wypełnianie formularza rejestracji w systemie ERK (nie moment wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej na przypisane do rejestracji konto).

Pamiętaj, że:

Aby sprawdzić, czy twój dyplom spełnia warunki określone w kryteriach kwalifikacji (należy do danej dziedziny lub dyscypliny), możesz skorzystać z informacji zawartych w Zestawieniu prowadzonych studiów na kierunkach w systemie POL-on.