UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Co po wpisie?

Od moment dokonaniu wpisu na studia doktorant nie korzysta już z systemu ERK, ale przechodzi do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), dostępnego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl.

Dane do logowania do systemu USOS są przekazywane doktorantowi w momencie dokonywania wpisu na studia. Pierwsze hasło jest takie samo, jak do konta kandydata w systemie ERK, ale ewentualnego resetu hasła dokonuje sekretariat odpowiedzialny za obsługę toku studiów doktoranckich. Jeśli doktorant był już wcześniej studentem UJ, jego dane dostępowe pozostają takie same, jakich używał dotychczas. Podczas pierwszego logowania można też aktywować pocztę uniwersytecką, jeśli jeszcze się jej nie posiada. Studenci, doktoranci i pracownicy UJ powinni korzystać z adresów mailowych w domenach @student.uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl i @uj.edu.pl.

W systemie USOS dokonywane są rejestracje na zajęcia, odnotowywane są uzyskane oceny i zaliczenia, znajdują się tam informacje o przedmiotach, rozliczeniu roku, naliczonych opłatach za studia itp. Doktoranci prowadzący zajęcia korzystają z systemu USOS do obsługi swoich kursów (np. komunikacji ze studentami, wpisywania ocen i zaliczeń). Informacji dotyczących obsługi systemu USOS udzielają sekretariaty prowadzące obsługę toku studiów doktoranckich.

Towarzystwo Doktorantów UJ pełni rolę samorządu doktoranckiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni, uczestniczy w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, przydziela miejsca w akademikach, organizuje szkolenia, spotkania towarzyskie i zajęcia sportowe, wspomaga finansowo badania doktorantów, prowadzi spotkania popularyzujące naukę etc. Prowadzi własną stronę internetową: www.doktoranci.uj.edu.pl.

Studenci studiów doktoranckich posiadają prawo do pobierania stypendiów i otrzymywania pomocy materialnej, jak również mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w akademiku. Większość wniosków wypełnia się w systemie USOS, a po wydrukowaniu – składa się je u odpowiedniego, wskazanego w USOS koordynatora ds. pomocy materialnej. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą nie kwalifikować się do niektórych stypendiów – szczegółowe informacje można uzyskać u wydziałowych komisji stypendialnych. Aktualne informacje na temat pomocy materialnej znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki: www.dydaktyka.uj.edu.pl/doktoranci/pomoc-materialna.

Doktoranci, którzy ukończyli już 26 rok życia i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyk: www.dydaktyka.uj.edu.pl/doktoranci/ubezpieczenia