UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci na studia trzeciego stopnia nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za studia (tzw. czesne)

Stacjonarne (dzienne) studia doktoranckie są bezpłatne dla osób podejmujących naukę na zasadach dla obywateli polskich; doktorant otwierający przewód doktorski na zasadach określonych w Uniwersytecie nie ponosi jego kosztów.

Uczelnia może pobierać opłaty za studia doktoranckie prowadzone niestacjonarnie oraz w językach obcych. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za te studia są opublikowane w katalogu studiów na stronie ERK – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „opłaty". Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia otrzymasz podczas dokonywania wpisu na studia.

Opłaty za studia wnoszone przez cudzoziemców

Ikona 'S'Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie płacą czesnego za podejmowany kierunek studiów stacjonarnych prowadzony w języku polskim. Za studia niestacjonarne i za studia w językach obcych płacą taką samą kwotę za czesne jak obywatele polscy. Mają również prawo do takich samych stypendiów motywacyjnych jak obywatele polscy (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe). Część z nich ma również prawo do świadczeń socjalnych (stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg). Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Spraw Studenckich.

Ikona 'N'Dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie zasad innych niż obowiązujące obywateli polskich studia są płatne. Doktorant może sam ponosić tę opłatę (wówczas deklaruje przy rejestracji, że będzie studiował „na zasadach pełnej odpłatności") lub mieć zewnętrzne finansowanie, np. stypendium rządowe. Odpowiednią deklarację składa przy rejestracji. Osoby te mogą nie kwalifikować się do stypendiów przyznawanych przez wydziałowe komisje stypendialne, np. do stypendium doktoranckiego. Zanim podejmiesz decyzję, skontaktuj się z wydziałem, na którym zamierzasz studiować i zapytaj, czy będziesz mógł ubiegać się o stypendium, na którym ci zależy.