UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Wpis na studia

Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydat na studia doktoranckie otrzymuje informację o przyjęciu. Oznacza to, że komisja podjęła w jego sprawie decyzję o umożliwieniu wpisania się na studia.

Samo otrzymanie w koncie ERK informacji o tym, że zostało się przyjętym nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Podobnie jak w przypadku studiów niższych stopni, konieczne jest dokonanie wpisu w wyznaczonym terminie. Terminy wpisów są określone zarządzeniem Rektora z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Adres, pod którym należy dokonać wpisu oraz godziny przyjęć w wyznaczonym sekretariacie znajdziesz w karcie rejestracji w twoim koncie ERK w momencie otrzymania informacji o przyjęciu na studia.

Do wpisu kandydat zgłasza się osobiście, mając ze sobą pozostałe wymagane dokumenty: trzy fotografie (spełniające wymagania fotografii do dowodu osobistego), kserokopię obu stron dowodu osobistego, oryginały dokumentów przesłanych dla potwierdzenia rejestracji jako kserokopie. Dodatkowe dokumenty są wymagane od podejmujących studia cudzoziemców.

Lista dokumentów wymaganych przy wpisie jest dostępna w karcie studiów na www.erk.uj.edu.pl w części „wymagane dokumenty".

Najważniejszą czynnością, jakiej dokonuje doktorant w momencie wpisu jest podpisanie ślubowania, a w przypadku studiów niestacjonarnych – umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe, jest dostępny w części Pliki do pobrania.

Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski stypendialne nie są już składane przy wpisie w wersji papierowej, a dopiero po immatrykulacji poprzez system USOS.

Bez dokonania wpisu nie jest możliwe podjęcie studiów.

Jeśli nie jesteś w stanie dokonać wpisu osobiście, może tego dokonać za ciebie prawidłowo wyznaczony pełnomocnik. Więcej o pełnomocnictwie przeczytasz tutaj. Cudzoziemcy ubiegający się na studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich w przypadku problemów z dokonaniem wpisu osobiście powinni skontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.