UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Wymagane dokumenty

Po dokonaniu rejestracji na studia kandydat jest zobowiązany do przesłania lub osobistego dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do jednostki odpowiedzialnej za dany program studiów. Bez spełnienia tego wymogu rejestracja nie może zostać potwierdzona. Lista dokumentów dla każdego programu studiów jest inna.

Listę dokumentów wymaganych dla potwierdzenia rejestracji w przypadku wybranego programu można znaleźć w karcie studiów na www.erk.uj.edu.pl w zakładce „wymagane dokumenty".

Poniżej opisano dokumenty najczęściej pojawiające się na liście wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie.

Podanie ERK

Ten dokument jest wymagany w przypadku wszystkich studiów doktoranckich. Podanie staje się dostępne w koncie ERK kandydata w momencie, kiedy dokona on rejestracji na studia. Można je pobrać w każdej chwili z karty rejestracji w koncie ERK z zakładki „wymagane dokumenty". Po pobraniu należy je wydrukować oraz podpisać na wszystkich stronach. Na podaniu ERK znajduje się adres, na jaki należy dostarczyć dokumenty.

Dyplom ukończenia studiów z suplementem (kserokopie)

Kandydat na studia doktoranckie powinien udokumentować na etapie rejestracji posiadanie uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia, czyli posiadanie tytułu zawodowego magistra. Dlatego wymagane jest przedstawienie kserokopii dyplomu oraz suplementu.

Jeśli kandydat nie posiada jeszcze tego dokumentu w momencie rejestracji, a jest już po obronie, powinien przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra – wydaje je sekretariat jednostki, w której ukończył studia. Na zaświadczeniu powinny się znaleźć informacje o uzyskanych ocenach (średniej ze studiów, ocenie na dyplomie, ocenie z pracy dyplomowej oraz ocenie z egzaminu dyplomowego) oraz o skali, w jakiej zostały wystawione.

Zaświadczenie o średniej ocen

W przypadku studiów, gdzie brana pod uwagę jest średnia ze studiów, konieczne jest udokumentowanie, jaką średnią uzyskał kandydat. Jeśli ta informacja nie znajduje się w suplemencie do dyplomu, należy postarać się o zaświadczenie z sekretariatu potwierdzające uzyskaną średnią.

Ważne! Jeśli ukończyłeś studia licencjackie lub inżynierskie, a po nich – uzupełniające studia magisterskie, wówczas liczona jest średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Jeśli nie dostarczysz również osobnego zaświadczenia o średniej ze studiów pierwszego stopnia, otrzymasz za ten element zero punktów.

Osoby, które ukończyły studia jednolite magisterskie przedstawiają jedno zaświadczenie o średniej z toku studiów.

Opinia pracownika naukowego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie opieką naukową

To dwa różne dokumenty. Opinia pracownika naukowego o stopniu doktora habilitowanego lub tytule profesora służy potwierdzeniu posiadania predyspozycji do podjęcia studiów doktoranckich, podkreślenia wagi dotychczasowych osiągnięć, aktywności przyszłego doktoranta itp. Opinię może wydać dowolna osoba spełniająca warunek posiadania odpowiedniego stopnia naukowego, może to być dotychczasowy promotor czy przyszły opiekun naukowy, ale nie ma takiego wymogu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie opieką naukową jest podpisywane przez takiego pracownika wydziału (bądź upoważnioną przez Radę Wydziału osobę), który zgadza się pełnić rolę opiekuna doktoranta w trakcie studiów. Ma charakter wiążący i jest wymagane przez regulamin studiów doktoranckich. Oznacza to, że na większości wydziałów wymagane jest znalezienie przyszłego opiekuna naukowego przed złożeniem aplikacji rekrutacyjnej.

Wzór oświadczenia jest dostępny w części Pliki do pobrania.

Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych

Do pisania życiorysu należy podejść jak do konstruowania autoreferatu, szczególnie w przypadku tych programów studiów, gdzie nie jest wymagane przedstawienie projektu badawczego lub dokumentacji osiągnięć naukowych. Kandydat powinien zwięźle przedstawić swoją dotychczasową ścieżkę naukową, której kontynuacją są studia doktoranckie, jakie zamierza podjąć. Nie ma obowiązującego wzoru tego dokumentu.

Dokumenty uzyskane za granicą i wydane w językach obcych

W przypadku studiów prowadzonych w języku polskim wszystkie dokumenty wydane w językach innych niż polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wymóg dostarczenia tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego dotyczy bezwzględnie: dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomu, zaświadczeń o ukończeniu studiów. Komisja może zdecydować o uwzględnianiu dokumentów wydanych w innych językach, np. anglojęzycznych zaświadczeń o udziale w konferencjach, jednak nie ma takiego obowiązku. W razie wątpliwości odnośnie konieczności uzyskiwania tłumaczenia dokumentu, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia lub bezpośrednio z komisją.

Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Apostille i legalizacja są wymagane na etapie wpisu. Więcej informacji na temat zagranicznych dokumentów znajdziesz w sekcji Zagraniczne świadectwa i dyplomy.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Jedynie ci doktoranci, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy. Po dokonaniu wpisu i wykonaniu badań kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w trybie oraz terminie określonym w harmonogramie do jednostkę dokonującą wpisów.

Informacja o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce „zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania takich badań lekarskich można znaleźć tutaj.

Inne dokumenty

Poza dokumentami opisanymi powyżej, wydziały określają własne, uzupełniające listy wymaganych dokumentów, takie jak zaświadczenia o udziale w konferencjach, certyfikaty językowe, kopie publikacji, egzemplarz pracy magisterskiej, recenzje itp.

Prosimy o sprawdzanie w kartach studiów, jakich dokumentów oczekuje komisja i o kompletowanie dokumentacji w sposób adekwatny do wymagań. Komisja nie może przyznać punktów za elementy nieuwzględnione w kryteriach kwalifikacji, nawet jeśli są udokumentowane.