Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Olimpiady

Informacje na tej stronie odnoszą się do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, która jest już zamknięta. Zaktualizowane treści dotyczące naboru na rok 2024/2025 zostaną opublikowane z początkiem 2024 roku.

Lista olimpiad uznawanych w rekrutacji na studia w UJ z przyporządkowaniem przedmiotów.

Sprawdź, na jakich studiach skorzystasz z przywileju uzyskanego w danej olimpiadzie: 

W rekrutacji na studia w UJ uwzględniane są osiągnięcia uzyskane tylko w powyżej wskazanych olimpiadach. Prosimy o zwrócenie uwagi na organizatora olimpiady oraz na to, że lista uwzględnia wyłącznie olimpiady prowadzone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowe korzyści w rekrutacji dają tytuły finalisty stopnia centralnego lub laureata olimpiady (albo medalisty). To, czy dana olimpiada jest liczona w rekrutacji na studia zależy od kryteriów przyjęć na te studia – czyli od uwzględnianych przedmiotów maturalnych.

Każda olimpiada jest przyporządkowana do jednego z 19 przedmiotów maturalnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym. Laureaci i finaliści olimpiad mogą wykorzystać swoje uprawnienia w rekrutacji na te kierunki, dla których w kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot przypisany do „ich” olimpiady.

  • Laureaci otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji – pierwsze miejsce na liście rankingowej (pod warunkiem, że spełnili kryteria formalne, o czym poniżej).
  • Finaliści otrzymują 100% punktów z przedmiotu przypisanego do „ich” olimpiady oraz ze wszystkich przedmiotów, które są w tej samej grupie.

Przykład 1.

Finalista Olimpiady Historycznej ubiega się o przyjęcie na administrację.

Olimpiada Historyczna jest przypisana do historii. Kandydat otrzymuje więc 100% z historii oraz ze wszystkich przedmiotów, które są z nią w jednej grupie (z języka polskiego, matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie). Podczas obliczania wyniku kwalifikacji będą uwzględnione: 100% z historii, 100% z drugiego przedmiotu z grupy pierwszej, wynik z matury z jednego z przedmiotów z grupy drugiej.

Tu sprawdzisz sposób obliczania wyniku rekrutacji dla administracji

Przykład 2.

Finalistka Olimpiady Biologicznej ubiega się o przyjęcie na filozofię.

Olimpiada Biologiczna jest przypisana do biologii. Biologia znajduje się w tej samej grupie, co pozostałe przedmioty. Podczas obliczania wyniku kwalifikacji będą uwzględnione: 100% z biologii i 100% z drugiego przedmiotu z grupy pierwszej, co daje wynik kwalifikacji 100 i pierwsze miejsce na liście rankingowej.

Tu sprawdzisz sposób obliczania wyniku rekrutacji dla filozofii

 

Aby skorzystać z posiadanego uprawnienia, po pierwsze należy upewnić się, że spełnione są kryteria formalne obowiązujące na wybranych studiach. Żadne osiągnięcie nie zwalnia z konieczności ich spełnienia, a może to być np. obowiązek zdania matury na poziomie rozszerzonym z określonych przedmiotów (szczegóły dotyczące kryteriów formalnych dla poszczególnych studiów znajdują się w ich kartach w systemie IRK w części „Kto może podjąć studia?”).

Po drugie, trzeba wziąć udział w rekrutacji, czyli założyć konto w systemie IRK, uzupełnić wymagane dane (również te dotyczące olimpiady), dokonać zgłoszenia na studia i potwierdzić je przez wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia, przy wpisie na studia, trzeba okazać oryginał dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego zadeklarowane przy rejestracji osiągnięcie. Nie trzeba tego dokumentu wczytywać wcześniej do systemu IRK.

Uwaga! Nie należy mylić olimpiady z konkursem.

Czy moje osiągnięcie jest ważne i jeśli tak, to jak długo?

Osiągnięcia w olimpiadach są uznawane bez ograniczeń czasowych. To znaczy, że jeśli ktoś raz zdobył tytuł laureata czy finalisty, pozostaje laureatem lub finalistą już na zawsze.

Pamiętaj jednak, że zasady uznawania tytułów mogą się zmieniać. Twoje osiągnięcie jest ważne bezterminowo, ale jeśli w przyszłości zmienią się zasady uwzględniania osiągnięć, w rekrutacji będą stosowane przepisy obowiązujące w roku rekrutacji, a nie w roku, w którym nadano Ci tytuł.

Przykład 1.

Jeśli posiadasz tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uzyskany w 2012 roku, a bierzesz udział w rekrutacji w 2022 roku, stosowane są zasady uchwalone na rok 2022. W 2012 roku OWE była przyporządkowana do biologii, ale w 2022 roku jest przypisana do geografii. Więc mimo że tytuł uzyskałeś w roku, kiedy obowiązywało przypisanie do biologii, w 2022 roku możesz otrzymać punkty tylko za geografię.

Przykład 2.

Jeśli posiadasz tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych lub Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uzyskanych w 2012 roku i bierzesz udział w rekrutacji w 2022 roku, to Twoje osiągnięcie nie będzie uwzględniane. Od roku 2015 uwzględniane jest jedynie osiągnięcie zdobyte w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Ile razy można skorzystać z uprawnienia?

Z osiągnięcia uzyskanego w olimpiadzie możesz korzystać wiele razy, zarówno w trakcie rekrutacji prowadzonej w danym roku, jak i w latach kolejnych.

Ważne!

  1. Zawsze należy sprawdzić w karcie studiów na stronie IRK, czy Twoje osiągnięcie jest uwzględniane w aktualnej rekrutacji na dane studia. Zwróć również uwagę na organizatora olimpiady, gdyż może się okazać, że pomimo zbieżnej nazwy olimpiada nie jest brana pod uwagę ze względu na innego organizatora.
  2. Osiągnięcie należy wprowadzić do swojego konta w systemie IRK w zakładce „Wykształcenie”.
  3. Dyplom lub zaświadczenie o osiągnięciu dostarczasz dopiero po ogłoszeniu wyników kwalifikacji, w momencie wpisu na studia. W przeciwieństwie do laureatów konkursów, nie musisz go wcześniej wczytywać w systemie IRK.
  4. Laureaci i finaliści olimpiad, którzy rozpoczną studia na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą ubiegać się o przyznanie stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie poświęconej stypendiom na UJ.