Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Progi punktowe

Pytanie o próg punktowy, czyli o wynik, którego uzyskanie pozwala na przyjęcie na studia, jest bardzo często zadawane przez kandydatów na studia.

Analizując dane dotyczące statystyk z poprzednich rekrutacji na studia warto pamiętać, że na wyniki na listach rankingowych mają wpływ różne czynniki, często niezależne zarówno od kandydatów, jak i od uczelni. Są to na przykład:

 • zainteresowanie danym kierunkiem – im więcej kandydatów w danym roku, tym statystycznie wyższy wynik ostatniej przyjętej na studia osoby,
 • poziom trudności egzaminów maturalnych z przedmiotów branych pod uwagę na dane studia – im łatwiejsza matura, tym wyższe wyniki wszystkich kandydatów zdających maturę w danym roku,
 • obowiązujące w danym roku kryteria kwalifikacji – jeżeli zmieniają się brane pod uwagę przedmioty lub oceny ze studiów wyższych, zmienia się również próg punktowy.

Zestawienie danych statystycznych – rekrutacja w roku 2019, 2020 i 2021

🎓  Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskich – obywatele polscy

🎓  Studia drugiego stopnia – obywatele polscy

🎓  Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskich – cudzoziemcy

🎓  Studia drugiego stopnia – cudzoziemcy

🎓  Studia w językach obcych

🎓  Szkoły Doktorskie

🎓  Studia podyplomowe

Komentarz do zestawienia

 • Liczba miejsc
  Ta wartość, nazywana również limitem przyjęć, określa, ile miejsc ogółem przygotowano na danym kierunku studiów. Limit przyjęć może zostać zmieniony decyzją Rektora.
 • Liczba kandydatów
  Ta wartość określa, ile potwierdzonych rejestracji odnotowano w rekrutacji na dane studia – sumowane są potwierdzone rejestracje dokonane we wszystkich turach naboru na te studia.
 • Liczba osób na miejsce
  Liczba osób na miejsce jest wskaźnikiem określającym popularność kierunku studiów wśród kandydatów. Obliczana jest przez podzielenie liczby kandydatów przez liczbę miejsc.
 • Liczba przyjętych
  Ta wartość mówi o tym, ile osób spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia dokonało wpisu na listę studentów, łącznie we wszystkich turach naboru (według stanu na 25 października).
 • Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia próg ustalony przez Rektora
  Ta wartość mówi, jaki trzeba osiągnąć wynik rekrutacji, żeby móc być branym pod uwagę w rekrutacji na dane studia. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy poniżej.
 • Średni wynik osoby przyjętej
  Tę wartość obliczyliśmy na podstawie wyników rekrutacji wszystkich osób przyjętych na dane studia. Średni wynik osoby przyjętej pokazuje, jaki przeciętnie wynik rekrutacji uzyskiwały osoby, które dostały się na wybrane studia. Uwaga: średni wynik osoby przyjętej odnosi się do wyniku rekrutacji, nie do wyniku matury lub oceny ze studiów, dlatego interpretując tę wartość trzeba sprawdzić, jakie kryteria kwalifikacji obowiązywały w rekrutacji na dane studia.
 • Realny próg punktowy
  Wynik ostatniej osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia w danej turze naboru. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy poniżej.

Progi punktowe: jak działa lista rankingowa

W każdej turze naboru prowadzonej na dane studia tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji w tej turze. O kolejności na liście rankingowej decydują wyniki rekrutacji kandydatów, obliczone na podstawie kryteriów kwalifikacji przyjętych dla tych studiów.

Można powiedzieć, że lista rankingowa dzieli się na trzy części: osoby zakwalifikowane do przyjęcia, lista rezerwowa i osoby nieprzyjęte na studia.

Na liście osób nieprzyjętych na studia znajdują się osoby, które:

 • Uzyskały mniejszy wynik rekrutacji niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia lub
 • Nie spełniły wymagań formalnych określonych dla danych studiów (o ile takie wymagania zostały określone).

Te osoby nie mogą być przyjęte na studia, nawet jeśli są jeszcze wolne miejsca.

Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia znajdują się kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki kwalifikacji. O tym, ile osób mieści się w tej grupie decyduje limit przyjęć, czyli liczba dostępnych na tych studiach miejsc. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej.

Osobom zakwalifikowanym do przyjęcia wyznaczany jest termin na dokonanie wpisu na listę studentów, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Po upłynięciu tego terminu następuje weryfikacja, ile osób spośród zakwalifikowanych do przyjęcia nie dokonało wpisu i tym samym – ile pozostaje nadal wolnych miejsc. Na te wolne miejsca zapraszane są kolejne osoby w terminie wpisu osób z list rezerwowych, do momentu, aż limit przyjęć zostanie wypełniony. W momencie wypełnienia limitu osoby pozostające na liście rezerwowej zostają powiadomione o nieprzyjęciu na studia z powodu braku miejsc.

Jeśli lista rezerwowa zostanie wyczerpana, a na studiach nadal będą wolne miejsca, może zostać uruchomiona kolejna tura naboru. W kolejnych turach kandydaci od nowa dokonują rejestracji na studia i tworzona jest nowa lista rankingowa – osób biorących udział w danej turze naboru.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia

Ta wartość mówi, jaki trzeba osiągnąć wynik rekrutacji, żeby móc być branym pod uwagę w rekrutacji na dane studia.

Jeśli kandydat uzyska mniej punktów niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia, to nie może być przyjęty na studia, nawet jeśli są na tych studiach wolne miejsca; taki kandydat znajdzie się od razu na liście osób nieprzyjętych. Osiągnięcie minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia jest więc konieczne, żeby znaleźć się na liście rezerwowej lub na liście przyjętych. Nie daje jednak gwarancji przyjęcia na studia.

Minimalny wynik punktowy jest ustalany przez Rektora po zakończeniu potwierdzania rejestracji w pierwszej turze naboru, przed samą publikacją list rankingowych. Raz ustalony, obowiązuje we wszystkich następnych turach rekrutacji na te studia w danym roku rekrutacji.

Uwaga: minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia odnosi się do wyniku rekrutacji, czyli wyniku na liście rankingowej, przeliczonego zgodnie z kryteriami kwalifikacji. Niekoniecznie oznacza, że kandydat na studia musi uzyskać taki wynik z każdego egzaminu maturalnego, bo w zależności od kryteriów kwalifikacji na dane studia wynik z danego przedmiotu może nie mieć znaczenia dla wyniku rekrutacji. Interpretując tę wartość należy więc wziąć pod uwagę to, jakie kryteria kwalifikacji obowiązywały w rekrutacji na dane studia.

Realne progi punktowe

Realny próg punktowy to wynik rekrutacji ostatniego kandydata na danej liście rankingowej, który został przyjęty na studia.

O ile minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia jest ustalana przez Rektora, o tyle realne progi punktowe są efektem tego, ile osób spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje się dokonać wpisu, ilu ogółem było kandydatów w danym naborze i jakie mieli wyniki rekrutacji.

Uwaga: realny próg punktowy odnosi się do wyniku rekrutacji, nie do wyniku matury lub oceny ze studiów, dlatego interpretując tę wartość trzeba sprawdzić, jakie kryteria kwalifikacji obowiązywały w rekrutacji na dane studia.

Dlaczego w kolejnych turach naboru w jednym roku rekrutacji progi są różne?

Dzieje się tak dlatego, że w każdej turze naboru tworzona jest osobna lista rankingowa i dostępna jest różna liczba miejsc.

Realny próg punktowy w pierwszej turze naboru może być niski, jeśli kandydatów na dane studia jest stosunkowo niewielu w porównaniu do liczby miejsc, jakie są na tych studiach dostępne.

Przykład: Na studia, gdzie jest dostępnych 30 miejsc zgłosiło się w pierwszej turze 60 kandydatów. Rektor ustalił, że minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na te studia to 40 punktów. Po przeliczeniu wyników wszystkich kandydatów okazało się, że wyniki 15 kandydatów są niższe niż minimalna liczba punktów – tych 15 kandydatów znajdzie się więc na liście osób nieprzyjętych na studia. Pozostałych 45 kandydatów znalazło się na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia (30 osób) i na liście rezerwowej (15 osób). W pierwszym terminie wpisów na studia wpisało się 20 osób spośród przyjętych 30. Pozostało więc 10 wolnych miejsc. Do wpisu w drugim terminie zaproszono zatem 10 osób z listy rezerwowej. Spośród tych 10 osób wpisało się 5, pozostało więc 5 wolnych miejsc. Do wpisu w trzecim terminie zaproszono pozostałe na liście rezerwowej osoby, spośród których wpisała się jedna, ostatnia na liście. Tym samym realny próg punktowy, czyli wynik ostatniej przyjętej osoby, był niski, bardzo bliski 40 punktów. Po wyczerpaniu listy rezerwowej na studiach nadal pozostawały 4 wolne miejsca.

Ogłoszono więc drugą turę naboru, w której na dostępne 4 miejsca zgłosiło się 35 kandydatów. W tej turze nadal obowiązywała ustalona w turze pierwszej minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia – wyniki niższe niż 40 punktów uzyskało 5 osób. W związku z tym osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostało 4 osoby, a na liście rezerwowej pozostało 26 osób. W pierwszym terminie wpisów na studia wpisały się wszystkie zaproszone osoby – pierwsze cztery osoby z listy. Nie było już więc wolnych miejsc, osoby z listy rezerwowej zostały zatem powiadomione o nieprzyjęciu na studia z powodu braku miejsc. Zauważmy, że ponieważ ostatnia osoba przyjęta na studia w tym naborze była na początku listy rankingowej, a nie na jej końcu, to realny próg punktowy był wyższy niż w pierwszej turze naboru na te studia.