Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Progi punktowe

Pytanie o próg punktowy, czyli o wynik, którego uzyskanie pozwala na przyjęcie na studia, jest bardzo często zadawane przez kandydatów na studia.

Analizując dane dotyczące statystyk z poprzednich rekrutacji na studia warto pamiętać, że na wyniki na listach rankingowych mają wpływ różne czynniki, często niezależne zarówno od kandydatów, jak i od uczelni. Są to na przykład:

  • zainteresowanie danym kierunkiem – im więcej kandydatów w danym roku, tym statystycznie wyższy wynik ostatniej przyjętej na studia osoby,
  • poziom trudności egzaminów maturalnych z przedmiotów branych pod uwagę na dane studia – im łatwiejsza matura, tym wyższe wyniki wszystkich kandydatów zdających maturę w danym roku,
  • obowiązujące w danym roku kryteria kwalifikacji – jeżeli zmieniają się brane pod uwagę przedmioty, zmienia się również próg punktowy.

Pobierz zestawienie danych statystycznych dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich – rekrutacja na studia w 2019 roku

Prezentowane dane dotyczą rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie osób posiadających polskie obywatelstwo. Ze względu na zmiany w zasadach rekrutacji na studia wprowadzone w 2019 roku – uwzględnianie tylko poziomu rozszerzonego i dwujęzycznego (w przypadku języków obcych) polskiej matury, zmianę oferty studiów spowodowaną wdrożeniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – utrudniające porównanie danych z lat poprzednich, publikujemy tylko dane dotyczące ostatniej rekrutacji na studia.

Komentarz do zestawienia

Liczba miejsc

Ta wartość, nazywana również limitem przyjęć, określa, ile miejsc ogółem przygotowano na danym kierunku studiów. Limit przyjęć może zostać zmieniony decyzją Rektora.

Liczba kandydatów

Ta wartość określa, ile potwierdzonych rejestracji odnotowano w rekrutacji na dane studia – sumowane są potwierdzone rejestracje dokonane we wszystkich turach naboru na te studia.

Liczba osób na miejsce

Liczba osób na miejsce jest wskaźnikiem określającym popularność kierunku studiów wśród kandydatów. Obliczana jest przez podzielenie liczby kandydatów przez liczbę miejsc.

Liczba przyjętych

Ta wartość mówi o tym, ile osób spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia dokonało wpisu na listę studentów, łącznie we wszystkich turach naboru (według stanu na 1 października).

Progi punktowe: jak działa lista rankingowa

W każdej turze naboru prowadzonej na dane studia tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji w tej turze. O kolejności na liście rankingowej decydują wyniki rekrutacji kandydatów, obliczone na podstawie kryteriów kwalifikacji przyjętych dla tych studiów.

Można powiedzieć, że lista rankingowa dzieli się na trzy części: osoby zakwalifikowane do przyjęcia, lista rezerwowa i osoby nieprzyjęte na studia.

Na liście osób nieprzyjętych na studia znajdują się osoby, które:

 

  • Uzyskały mniejszy wynik rekrutacji niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia lub
  • Nie spełniły wymagań formalnych określonych dla danych studiów (o ile takie wymagania zostały określone).

Te osoby nie mogą być przyjęte na studia, nawet jeśli są jeszcze wolne miejsca.

Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia znajdują się kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki kwalifikacji. O tym, ile osób mieści się w tej grupie decyduje limit przyjęć, czyli liczba dostępnych na tych studiach miejsc. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej.

Osobom zakwalifikowanym do przyjęcia wyznaczany jest termin na dokonanie wpisu na listę studentów, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Po upłynięciu tego terminu następuje weryfikacja, ile osób spośród zakwalifikowanych do przyjęcia nie dokonało wpisu i tym samym – ile pozostaje nadal wolnych miejsc. Na te wolne miejsca zapraszane są w kolejnych terminach wpisów, kolejno osoby z listy rezerwowej, do momentu, aż limit przyjęć zostanie wypełniony. W momencie wypełnienia limitu osoby pozostające na liście rezerwowej zostają powiadomione o nieprzyjęciu na studia z powodu braku miejsc.

Jeśli lista rezerwowa zostanie wyczerpana, a na studiach nadal będą wolne miejsca, może zostać uruchomiona kolejna tura naboru. W kolejnych turach kandydaci od nowa dokonują rejestracji na studia i tworzona jest nowa lista rankingowa – osób biorących udział w danej turze naboru.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia

Ta wartość mówi, jaki trzeba osiągnąć wynik rekrutacji, żeby móc być branym pod uwagę w rekrutacji na dane studia.

Jeśli kandydat uzyska mniej punktów niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia, to nie może być przyjęty na studia, nawet jeśli są na tych studiach wolne miejsca; taki kandydat znajdzie się od razu na liście osób nieprzyjętych. Osiągnięcie minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia jest więc konieczne, żeby znaleźć się na liście rezerwowej lub na liście przyjętych. Nie daje jednak gwarancji przyjęcia na studia.

Minimalny wynik punktowy jest ustalany przez Rektora po zakończeniu potwierdzania rejestracji w pierwszej turze naboru. Raz ustalony, obowiązuje we wszystkich następnych turach rekrutacji na te studia w danym roku rekrutacji.

Uwaga: minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia odnosi się do wyniku rekrutacji, czyli wyniku na liście rankingowej, przeliczonego zgodnie z kryteriami kwalifikacji. Niekoniecznie oznacza, że kandydat na studia musi uzyskać taki wynik z każdego egzaminu maturalnego, bo w zależności od kryteriów kwalifikacji na dane studia wynik z danego przedmiotu może nie mieć znaczenia dla wyniku rekrutacji. Interpretując tę wartość należy więc wziąć pod uwagę to, jakie kryteria kwalifikacji obowiązywały w rekrutacji na dane studia.

Realne progi punktowe

Realny próg punktowy to wynik rekrutacji ostatniego kandydata na danej liście rankingowej, który został przyjęty na studia.

O ile minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia jest ustalana przez Rektora, o tyle realne progi punktowe są efektem tego, ile osób spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje się dokonać wpisu, ilu ogółem było kandydatów w danym naborze i jakie mieli wyniki rekrutacji.

Uwaga: realny próg punktowy odnosi się do wyniku rekrutacji, nie do wyniku matury, dlatego interpretując tę wartość trzeba sprawdzić, jakie kryteria kwalifikacji obowiązywały w rekrutacji na dane studia.

Dlaczego w kolejnych turach naboru w jednym roku rekrutacji progi są różne?

Dzieje się tak dlatego, że w każdej turze naboru tworzona jest osobna lista rankingowa i dostępna jest różna liczba miejsc.

Realny próg punktowy w pierwszej turze naboru może być niski, jeśli kandydatów na dane studia jest stosunkowo niewielu w porównaniu do liczby miejsc, jakie są na tych studiach dostępne.

Przykład: Na studia, gdzie jest dostępnych 30 miejsc zgłosiło się w pierwszej turze 60 kandydatów. Rektor ustalił, że minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na te studia to 40 punktów. Po przeliczeniu wyników wszystkich kandydatów okazało się, że wyniki 15 kandydatów są niższe niż minimalna liczba punktów – tych 15 kandydatów znajdzie się więc na liście osób nieprzyjętych na studia. Pozostałych 45 kandydatów znalazło się na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia (30 osób) i na liście rezerwowej (15 osób). W pierwszym terminie wpisów na studia wpisało się 20 osób spośród przyjętych 30. Pozostało więc 10 wolnych miejsc. Do wpisu w drugim terminie zaproszono zatem 10 osób z listy rezerwowej. Spośród tych 10 osób wpisało się 5, pozostało więc 5 wolnych miejsc. Do wpisu w trzecim terminie zaproszono pozostałe na liście rezerwowej osoby, spośród których wpisała się jedna, ostatnia na liście. Tym samym realny próg punktowy, czyli wynik ostatniej przyjętej osoby, był niski, bardzo bliski 40 punktów. Po wyczerpaniu listy rezerwowej na studiach nadal pozostawały 4 wolne miejsca.

Ogłoszono więc drugą turę naboru, w której na dostępne 4 miejsca zgłosiło się 35 kandydatów. W tej turze nadal obowiązywała ustalona w turze pierwszej minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia – wyniki niższe niż 40 punktów uzyskało 5 osób. Pozostałych 30 osób znalazło się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia (4 osoby) i liście rezerwowej (26 osób). W pierwszym terminie wpisów na studia wpisały się wszystkie zaproszone osoby – pierwsze cztery osoby z listy. Nie było już więc wolnych miejsc, osoby z listy rezerwowej zostały zatem powiadomione o nieprzyjęciu na studia z powodu braku miejsc. Zauważmy, że ponieważ ostatnia osoba przyjęta na studia w tym naborze była na początku listy rankingowej, a nie na jej końcu, to realny próg punktowy był wyższy niż w pierwszej turze naboru na te studia.

Średni wynik osoby przyjętej

Tę wartość obliczyliśmy na podstawie wyników rekrutacji wszystkich osób przyjętych na dane studia. Średni wynik osoby przyjętej pokazuje, jaki przeciętnie wynik rekrutacji uzyskiwały osoby, które dostały się na wybrane studia.

Uwaga: średni wynik osoby przyjętej odnosi się do wyniku rekrutacji, nie do wyniku matury, dlatego interpretując tę wartość trzeba sprawdzić, jakie kryteria kwalifikacji obowiązywały w rekrutacji na dane studia.