Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia II stopnia

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty, które niezależnie od wybranego kierunku musi przedłożyć każdy kandydat na studia. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można w karcie wybranych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

[Studia w języku polskim]

Większość kandydatów na studia drugiego stopnia nie składa dokumentów na etapie rejestracji.

W przypadku kilku kierunków studiów kandydaci przesyłają kserokopie niektórych dokumentów w celu potwierdzenia rejestracji. Informacje dotyczące konieczności złożenia dokumentów znajdują się w kartach studiów w systemie ERK w zakładce „wymagane dokumenty".

Studia w językach obcych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na niektóre studia zobowiązani są dostarczyć dokumenty już na etapie potwierdzania rejestracji. Kandydaci na pozostałe studia dokumenty składają dopiero do wpisu na studia.

Dla potwierdzenia rejestracji należy zeskanować i przesłać w jednym pliku PDF na adres e-mail jednostki prowadzącej studia następujące dokumenty

 • skan podania ERK
 • skan dyplomu studiów wyższych
 • skan wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego wyniki studiów wyższych
 • dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu studiów

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do jednostki prowadzącej studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami. Sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie.

 • podanie ERK
 • dowód osobisty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • wydany przez uczelnię dokument potwierdzający wyniki studiów wyższych
 • fotografia
 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów (studia w językach obcych)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – tylko niektóre studia
 • dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu studiów

Opis dokumentów:

Podanie ERK

Podanie wymagane przy wpisie na studia

Podanie w formie pliku pdf należy pobrać z konta rekrutacyjnego dopiero przed wpisem na studia, wcześniej jest ono niedostępne. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, należy wypełnić i zatwierdzić formularz  „dane do wpisu” , który znajduje się w zakładce „moje rejestracje na studia”. Jeżeli dane do wpisu są zatwierdzone, podanie będzie dostępne w zakładce „wymagane dokumenty”. Teraz należy je pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać podanie w zastępstwie kandydata.

Podanie wymagane do potwierdzenia rejestracji

Na niektóre studia podanie jest potrzebne już do potwierdzenia rejestracji. Należy je wtedy pobrać z zakładki „wymagane dokumenty” po zarejestrowaniu się i przesłać podpisany skan wraz z pozostałymi dokumentami. Informacja o tym, czy dokumenty są wymagane do potwierdzenia rejestracji są dostępne w karcie studiów w zakładce „wymagane dokumenty”.

Dowód osobisty

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku jego braku, paszportu. W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata. Nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

Dyplom studiów wyższych

Dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej tytuł licencjata). Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie, a sam dokument donieść najpóźniej do 25 września. Uwaga: na zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje o zdaniu egzaminu dyplomowego i o uzyskanych wynikach: średniej ze studiów, ocenie z egzaminu dyplomowego, ocenie z pracy dyplomowej, ocenie na dyplomie oraz przewidywany termin wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Ponadto, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dla studiów w językach obcych możliwe jest tłumaczenie na język studiów.

Dokument potwierdzający wyniki studiów wyższych

Na studia, na które do obliczenia wyniku kwalifikacji były brane pod uwagę wyniki studiów wyższych (średnia ze studiów, ocena na dyplomie, ocena z pracy dyplomowej czy też ocena z egzaminu dyplomowego), do wpisu wymagane jest przedstawienie dokumentu wydanego przez uczelnię, który potwierdza wynik brany pod uwagę. Może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów, suplement do dyplomu lub inne zaświadczenie potwierdzone przez uczelnię, którą ukończył kandydat (na przykład wydruk z USOS lub wirtualnego dziekanatu potwierdzony przez jednostkę prowadzącą studia).

Zaświadczenie o znajomości języka studiów (na studia w językach obcych)

Informacja o konieczności posiadania certyfikatu językowego znajduje się w karcie kierunku w systemie ERK w zakładce „Zasady kwalifikacji”. Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się tutaj.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Dotyczy tylko wybranych kierunków studiów!

Do wpisu na studia nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu w terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce "zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Fotografia

Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, powinna być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

Pełnomocnictwo

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Inny dokument

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu ERK, w karcie kierunku, w zakładce „wymagane dokumenty”.