Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Obliczanie wyniku

Informacje na tej stronie odnoszą się do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, która jest już zamknięta. Zaktualizowane treści dotyczące naboru na rok 2024/2025 zostaną opublikowane z początkiem 2024 roku.
Poniższe informacje dotyczą rekrutacji na studia dla osób posiadających polskie obywatelstwo.
Informacje dla cudzoziemców dostępne są na stronie: welcome.uj.edu.pl/admission/step-by-step

O zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia decyduje pozycja kandydata na liście rankingowej przygotowanej dla danych studiów. Kolejność kandydatów na liście jest ustalana w oparciu o wynik kwalifikacji obliczany na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Na wynik kwalifikacji mogą mieć również wpływ osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

Uwaga: jeśli więcej niż jeden kandydat osiągnie dokładnie ten sam wynik kwalifikacji, to wszystkie osoby w takiej grupie są traktowane równo, czyli albo wszystkie są kwalifikowane do przyjęcia, albo nikt. W UJ nie ma kryteriów różnicujących kandydatów w przypadku „remisu”.

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:

 • przyjętych zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz
 • rodzaju matury posiadanej przez kandydata.

Zasady kwalifikacji określają, które przedmioty maturalne, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Dla każdych studiów mogą być ustalone inne zasady. Zasady są ustalane na każdy rok na nowo, dlatego mogą się zmieniać na przestrzeni lat.

Dla niektórych studiów mogą też zostać ustalone dodatkowe kryteria formalne, jakie musi spełnić kandydat, aby być uwzględnianym na liście rankingowej. Osoba, która ich nie spełni, otrzymuje 0 punktów, bo jej wynik nie jest w ogóle obliczany. Przykładowo, dodatkowym kryterium formalnym może być wymóg uzyskania określonej liczby punktów z określonego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Informacja o tym, czy dla danych studiów określono takie kryteria znajduje się w karcie studiów w systemie IRK w części „Sposób obliczenia wyniku rekrutacji”.

Szczegółowe informacje na temat uwzględniania osiągnięć w olimpiadach i konkursach znajdują się na stronach: olimpiady, konkursy.

Krok po kroku

 1. Sprawdź, jakie przedmioty są brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku na wybranym kierunku.

  W katalogu studiów na stronie IRK znajdź interesujący Cię kierunek i sprawdź zasady kwalifikacji.

  Przykład obliczania wyniku w systemie IRK

  Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku są podzielone na grupy. Pierwsza kolumna w tabeli wskazuje, ile wyników z danej grupy jest uwzględnianych w przeliczeniu. Brak wyniku z jakiegokolwiek przedmiotu w danej grupie powoduje wynik równy 0 z tej grupy (co może znacząco zmniejszyć szanse na dostanie się), ale nie wyklucza z udziału w rekrutacji.

  Sprawdź też, czy na wybranych studiach nie obowiązuje kryterium formalne i upewnij się, że je spełniasz.

  Jeśli posiadasz wyniki z innej matury niż polska nowa matura, zapoznaj się z informacjami dla Twojego świadectwa poniżej, w tym z wyjaśnieniem sposobu przypisania zdawanych przez Ciebie przedmiotów do przedmiotów polskiej matury.

 2. Zastosuj odpowiedni przelicznik dla egzaminów.

  Przeliczniki dla poziomów poszczególnych matur znajdują się poniżej, w sekcjach poświęconych każdemu rodzajowi egzaminów.

 3. Przemnóż przeliczone wyniki egzaminów przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

  W trzeciej kolumnie w tabeli znajdują się wagi dla poszczególnych przedmiotów. Im wyższa waga, tym korzystniejsze jest uzyskanie dobrego wyniku z danego przedmiotu. Przemnóż otrzymane wyniki z egzaminu maturalnego przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

 4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą Ci najkorzystniejszy wynik kwalifikacji.

  Jeśli w grupie przedmiotów uwzględniany jest więcej niż jeden przedmiot, albo jeśli posiadasz w tej grupie wyniki z większej liczby przedmiotów niż liczba przedmiotów branych pod uwagę, porównaj wyniki przedmiotowe i wybierz te, które po przemnożeniu przez przypisaną wagę są najkorzystniejsze.

 5. Oblicz wynik kwalifikacji.

  Wybrane wyniki przedmiotowe dodaj do siebie. Upewnij się, że wybierasz odpowiednią liczbę przedmiotów z każdej grupy, zgodnie z informacją w pierwszej kolumnie tabeli.

  Sumę wyników podziel przez liczbę wskazaną pod tabelą – czyli przez sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z tej grupy jest branych pod uwagę zgodnie z kryteriami. Ten dzielnik pozostaje taki sam, nawet jeśli nie masz kompletu wyników.

  Innymi słowy, wynik jest obliczany według poniższego wzoru:

  Wzór na obliczanie wyniku

  Objaśnienie:

  • pi to wynik osiągnięty z danego przedmiotu i, odpowiednio przeliczony zgodnie z punktem 2;
  • wi to waga przypisana do danego przedmiotu;
  • W to suma n największych wag przedmiotów dla danych studiów, gdzie
  • n odpowiada uwzględnianej liczbie wyników przedmiotowych.

Polska matura to ogólnopolski egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jego wyniki są wyrażone w skali od 0 do 100%.

Przeliczniki dla poziomów polskiej matury

 • poziom podstawowy – nie jest uwzględniany
 • poziom rozszerzony – mnożnik 1 (czyli wynik brany wprost)
 • poziom dwujęzyczny (języki obce nowożytne) – mnożnik 4/3 (maksymalnie 100)
 • poziom dwujęzyczny (pozostałe przedmioty) – nie jest uwzględniany

Wyniki z części ustnej egzaminu nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Pamiętaj, że:

 • nie ma znaczenia formuła, w jakiej zdawany jest egzamin maturalny; wszystkie egzaminy maturalne przygotowywane i przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną od 2002 roku, dla których wyniki podawane są w procentach lub centylach traktowane są tak samo i nazywane są nieraz skrótowo „nową maturą”;
 • w systemie IRK należy wprowadzić wszystkie posiadane wyniki matury, przepisując je wprost z posiadanych świadectw czy aneksów. Nie trzeba zastanawiać się nad tym, które przedmioty są potrzebne w rekrutacji, bo system IRK posiada wbudowany mechanizm, który wybiera zawsze te z wyników, które gwarantują najwyższy możliwy rezultat;
 • do systemu IRK nie trzeba wczytywać dokumentu świadectwa – wystarczy wpisać wyniki. Świadectwo (i ewentualny aneks) trzeba przynieść do wpisu na studia.

Zmiana wyniku maturalnego

W przebiegu egzaminów maturalnych zdarzają się sytuacje, kiedy wynik podany na świadectwie okazuje się nieprawidłowy. Jeśli posiadasz rozstrzygnięcie w swojej sprawie w postaci zaświadczenia, bądź decyzji wydanych przez OKE lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, lub jeśli masz już nowe świadectwo z nowym wynikiem, możesz zgłosić się do UJ z wnioskiem o uwzględnienie podniesionego wyniku. Informacje na temat sposobu złożenia takiego wniosku sprawdzisz na tej stronie.

Egzamin dojrzałości to egzamin przeprowadzany w Polsce w szkołach średnich do 2002 roku, przy czym w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze w kolejnych latach.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości są przypisane do odpowiednich przedmiotów z nowej polskiej matury zdawanych na poziomie podstawowym i przeliczane do skali 0–100.

Kandydaci zainteresowani uzyskaniem wyniku na poziomie rozszerzonym mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu/wybranych przedmiotów, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przeliczniki dla poziomów egzaminu dojrzałości

 • oceny ze świadectwa, przypisane do poziomu podstawowego – mnożnik ½
 • oceny uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – mnożnik 1

Przygotowanie wyników ze świadectwa do obliczenia wyniku kwalifikacji

Jeśli kandydat posiada wynik zarówno z części ustnej, jak i pisemnej z danego przedmiotu, obliczana jest średnia arytmetyczna tych ocen. Sposób przeliczenia ocen do skali 0–100 został określony następująco:

dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991 (oceny w skali: 2–5):
x = (osr – 2)/3 • 100

dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku (oceny w skali: 1–6):
x = (osr – 1)/5 • 100

gdzie:

x – wynik kandydata z danego przedmiotu na poziomie podstawowym (P), określony w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

osr – średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i ustnej z danego przedmiotu, ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład

Kandydat uzyskał na egzaminie dojrzałości w roku 1990 (skala 2–5) z języka polskiego w części pisemnej ocenę dobrą (4), a z części ustnej ocenę bardzo dobrą (5).

Oznacza to, że średnia z tych dwóch ocen wynosi 4,5. Po podstawieniu do wzoru, uzyskujemy do obliczenia wyniku kwalifikacji odpowiednik wyniku na „nowej maturze” wynoszący: 83,33% na poziomie PODSTAWOWYM.

Poziom rozszerzony

Aby uzyskać wynik z matury na poziomie rozszerzonym, kandydaci mogą przystąpić (zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty) do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy te są przeprowadzane w terminach i według zasad obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacje na temat sposobu zgłoszenia zamiaru zdawania matury znajdują się na stronie CKE w dokumencie przekazującym informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w danym roku kalendarzowym.

Osoby, które przystąpią do egzaminu otrzymają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego ze zdawanych przedmiotów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie wynikach egzaminu maturalnego muszą wczytać skany tych dokumentów do systemu IRK (zakładka „Wykształcenie” w koncie kandydata) w terminie określonym w harmonogramie. W przeciwnym razie wyniki nie będą mogły być uwzględnione.

CEW

Centralne Egzaminy Wstępne w UJ nie są już przeprowadzane, a ich wyniki nie są uwzględniane w rekrutacji na studia.

International Baccalaureate Diploma (matura międzynarodowa IB) to kwalifikacja międzynarodowa odpowiadająca polskiej maturze, organizowana przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że na dyplomie matury międzynarodowej znajdują się oceny z sześciu lub siedmiu przedmiotów, wyrażone w skali od 1 do 7. Aby otrzymać dyplom matury IB, należy spełnić również dodatkowe warunki, określone w programie nauczania.

Uwaga: dyplom matury międzynarodowej można uzyskać wyłącznie po ukończeniu programu prowadzonego przez jedną z certyfikowanych szkół, których listę można znaleźć na stronie organizacji: www.ibo.org.

Przedmiotom kwalifikacyjnym uwzględnianym w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim przypisuje się przedmioty realizowane w ramach programu International Baccalaureate Diploma zgodnie z tabelą: Tabela przedmiotów egzaminacyjnych matury IB.

Przygotowanie wyników ze świadectwa do obliczenia wyniku kwalifikacji

Aby przeskalować wyniki matury IB do skali od 0 do 100, należy przemnożyć je razy 100/7.

Przeliczniki dla poziomów matury IB:

 • Przedmiot zdany na poziomie Standard Level – mnożnik 1/2
 • Przedmiot zdany na poziomie Standard Level (języki obce zdawane w grupie 1: Studies in language and literature) – mnożnik 1
 • Przedmiot zdany na poziomie Higher Level – mnożnik 1
 • Przedmiot zdany na poziomie Higher Level (języki obce zdawane w grupie 1: Studies in language and literature) – mnożnik 4/3 (maksymalnie 100)

Przykład obliczania wyniku kwalifikacji

Przykładowe wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej:

Grupa IB Przedmiot Poziom Wynik

4: Sciences

Biology

HL

4

4: Sciences (zamiast przedmiotu z grupy 6: The arts)

Chemistry

HL

4

2: Language acquisition

English

HL

7

5: Mathematics

Mathematics

SL

5

1: Studies in language and literature

Polish

SL

3

3: Individuals and societies

Psychology

SL

4

 1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

  Przykładowe zasady kwalifikacji:

  Przykład kryteriów kwalifikacji

 2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny i przemnóż wyniki razy 100/7, tak aby podane były w skali od 0 do 100.

  Grupa 1:

  • Polish SL: 3 → 3/2 • 100/7 = 21,43
  • Mathematics SL: 5 → 5/2 • 100/7 = 35,71
  • Wiedza o społeczeństwie(dowolny przedmiot zdawany w grupie IB 3: Individuals and societies):
   Psychology SL: 4 → 4/2 • 100/7 = 28,57

  Grupa 2:

  • English (w grupie IB 2: Language acquisition)HL: 7 → 7 • 1 • 100/7 = 100,00
 3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

  Grupa 1 – uwzględniane 2 przedmioty:

  • Polish SL: 21,43 • 35 = 750,05
  • Mathematics SL: 35,71 • 35 = 1249,85 ← wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata
  • Psychology SL: 28,57 • 35 = 999,95 ← wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata

  Grupa 2 – uwzględniany 1 przedmiot:

  • English (w grupie IB 2) HL: 100,00 • 30 = 3000,00 ← wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata
 4. Obliczanie wyniku.

  Powyższe iloczyny sumuje się:

  999,95 + 1249,85 + 3000,00 = 5249,80.

  Uzyskany wynik należy podzielić przez 100 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to 35, 35 i 30).

  w = 5249,80/100 = 52,50 (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku)

  Wynik kwalifikacji wynosi 52,50 punktów.

Matura europejska (European Baccalaureate) to rzadko spotykane świadectwo, bo prawo do jego wydawania posiadają jedynie Szkoły Europejskie i  szkoły akredytowane. Listę szkół oferujących naukę w ramach tego programu można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea: www.eursc.org.

Maturę europejską zdaje się w formie pięciu egzaminów pisemnych i trzech egzaminów ustnych. Każda ocena wystawiana jest w skali 1–10.

Podstawą obliczania wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane z pisemnych części egzaminu maturalnego. Przedmiotom kwalifikacyjnym uwzględnianym w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim przypisuje się przedmioty realizowane w ramach European Baccalaureate zgodnie z tabelą: Tabela przedmiotów egzaminacyjnych matury EB.

Przygotowanie wyników ze świadectwa do obliczenia wyniku kwalifikacji

Aby przeskalować wyniki matury EB do skali od 0 do 100, należy przemnożyć je razy 10.

Przeliczniki dla poziomów matury EB:

Poziom egzaminacyjny matury EB Liczba godzin tygodniowo Mnożnik

Język ojczysty L1

4

1/2

Język ojczysty L1+3

4+3

1

Język obcy L2+3

3+3

4/3 (max. wynik to 10)

Język obcy L2

3 (przez 7 lat)

1

Język obcy L3

4 (przez 5 lat)

1

Język obcy L4

4 (przez 2 lata)

1/2

Język obcy L5

2 (przez 2 lata)

1/4

Matematyka 5+3

5+3

4/3 (max. wynik to 10)

Pozostałe przedmioty 4×45 – 5×45

4 lub 5

1

Pozostałe przedmioty 2×45 – 3×45

2 lub 3

1/2

Matura zagraniczna to dokument spoza polskiego systemu edukacji, który w kraju jego wydania uprawnia do podjęcia studiów.

Uwaga: kwalifikacje International Baccalaureate Diploma (matura międzynarodowa IB) i European Baccalaureate (matura europejska EB) mają własne reguły uwzględniania, opisane powyżej.

Posiadane przez kandydata wyniki są analizowane przez Uczelnię, przeliczane do skali od 0 do 100 – jeśli to konieczne, a następnie przypisywane do przedmiotów i poziomów polskiej matury. Podstawą analizy i przeliczenia są przesłane przez kandydata skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz innych dokumentów wymaganych do podjęcia studiów w kraju ich wydania.

Przeliczniki dla poziomów matur zagranicznych:

 • oceny przypisane do poziomu podstawowego – mnożnik ½
 • oceny przypisane do poziomu rozszerzonego – mnożnik 1

Uwaga! Matura zagraniczna z języka oryginalnego matury jest uwzględniana, w przypadku:

 1. matur z języków angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, łacińskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, jako
  • matura z danego języka obcego;

  oraz jako

  • matura z języka polskiego, o ile kandydat nie zdawał osobnego egzaminu z języka polskiego;
 2. matur z języków obcych innych niż wymienione w punkcie a., jako
  • matura z języka polskiego, o ile kandydat nie zdawał osobnego egzaminu z języka polskiego.

Wczytywanie dokumentów do konta IRK

Aby twój wynik mógł zostać obliczony, musisz nie później niż do ostatniego dnia wskazanego w harmonogramie wczytać do systemu skany dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w jednym pliku pdf). Należy to zrobić w koncie IRK, w części „Formularze osobowe”, w zakładce „Wykształcenie”. Plik należy wgrać w części „Wykształcenie średnie”.

Ważne! Jeżeli nie wczytasz dokumentów w terminie, Twój wynik wyniesie zero (0) punktów, co będzie skutkować nieprzyjęciem Cię na studia.

Do wpisu na studia dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji oraz przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego. Apostille lub legalizacja nie są potrzebne do celów samego przeliczenia wyniku.

Przewodnik po przeliczeniach najczęściej występujących w rekrutacji maturach zagranicznych