Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Obliczanie wyniku

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych. W rekrutacji uwzględniane są również osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie egzaminów maturalnych

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:

  • ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz
  • rodzaju posiadanej matury.

Dodatkowo, dla wybranych studiów mogą zostać ustalone kryteria formalne, jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać przyjęty na te studia (np. konieczność uzyskania określonej liczby punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym).

Zasady kwalifikacji są ustalone osobno dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

Aby sprawdzić jak obliczony jest wynik kwalifikacji, wybierz odpowiedni dla ciebie rodzaj matury (poniżej):