Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia II stopnia

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Dokumenty

Informacje na tej stronie odnoszą się do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, która jest już zamknięta. Zaktualizowane treści dotyczące naboru na rok 2024/2025 zostaną opublikowane z początkiem 2024 roku.

Rejestracja na studia

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci na wybrane studia drugiego stopnia mogą być poproszeni o wgranie do systemu lub zadeklarowanie posiadania poniższych dokumentów:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego
 • dodatkowych dokumentów (np. listu motywacyjnego, listu referencyjnego, CV)

Informację o tym, czy podczas dokonywania zgłoszenia na wybrane przez Ciebie studia będą wymagane dokumenty znajdują się w ich karcie w systemie IRK.

Wpis na studia

Przy wpisie kandydaci przedstawiają:

 • ważny dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 • podpisaną we wskazanych miejscach ankietę osobową

  Ankietę należy pobrać z konta IRK z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – pobranie dokumentu jest możliwe dopiero po zmianie statusu kandydata na „zakwalifikowany do przyjęcia”, zaakceptowaniu zdjęcia przez administratora i uzupełnieniu wszystkich informacji o dokumencie w zakładce „Wykształcenie”.

  Uwaga! Ankietę osobową należy pobrać z osobnej tabeli dla każdych studiów, na które kandydat zamierza dokonać wpisu.

 • dyplom ukończenia studiów – kopię oraz oryginał do wglądu

  Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).

  Dyplomy ukończenia studiów, które nie wymagają przedstawienia dodatkowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Uwaga! Jeśli w momencie dokonywania wpisu nie posiadasz jeszcze fizycznego dyplomu ukończenia studiów, możesz w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów (można się po nie zwrócić do dotychczasowego sekretariatu) i podpisać oświadczenie, że zobowiązujesz się do doręczenia dyplomu (kopii oraz oryginału do wglądu) najpóźniej do 28 września 2023 roku.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowo, zależnie od wybranych studiów oraz sytuacji kandydata, przy wpisie mogą być wymagane również:

 • pełnomocnictwo – oryginał dla każdych studiów, gdzie wpisu dokonuje pełnomocnik

  Szczegóły dotyczące wyznaczenia pełnomocnika do wpisu: pełnomocnictwo.

 • dokument potwierdzający wynik ze studiów brany pod uwagę przy obliczeniu wyniku kwalifikacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena – kopia z oryginałem do wglądu

  Dokument jest wymagany do weryfikacji informacji wprowadzonych przez kandydata w systemie IRK. W zależności od kryteriów kwalifikacji dla danych studiów mogą to być: ocena na dyplomie, ocena z egzaminu dyplomowego, średnia ocen ze studiów. Potwierdzeniem tych osiągnięć może być np. suplement do dyplomu lub zaświadczenie z sekretariatu dotychczasowych studiów.

  Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).

 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów – kopia oraz oryginał do wglądu

  Dokument przedstawiany przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w językach obcych, którzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udziału w egzaminie sprawdzającym znajomość języka.

 • dokumenty wczytane do systemu lub zadeklarowane przy składaniu zgłoszenia, które były konieczne do rozpatrzenia aplikacji – oryginał do wglądu (z kopią, jeśli nie była wczytywana do IRK)

  Jeżeli w rekrutacji na dane studia konieczne było wczytanie dodatkowego dokumentu lub zadeklarowanie jego posiadania, to przy wpisie trzeba okazać oryginał każdego takiego dokumentu (np. dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego w przypadku filologii).

 • apostille lub legalizacja do dyplomu wydanego za granicą – kopię oraz oryginał do wglądu

  Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).

  Ten dokument można dostarczyć później, pod warunkiem podpisania oświadczenia o tym, że się go dostarczy. Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem możliwości podjęcia studiów. Ostateczny termin doręczenia dokumentu w 2023 roku: 28 września 2023 roku.

Tłumaczenia na język polski

Uwaga! Wszystkie dokumenty wymagane od kandydatów na studia a wydane w obcym języku wymagają załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski). Tłumaczenie takie może zostać uwierzytelnione przez:

 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Skierowanie na badania lekarskie

Na wybranych studiach, po pomyślnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostają skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Zaświadczenie trzeba dostarczyć do sekretariatu we wskazanym przez osobę dokonującą wpisu terminie. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studiów, gdzie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.