Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia II stopnia

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Obliczanie wyniku

Informacje na tej stronie odnoszą się do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, która jest już zamknięta. Zaktualizowane treści dotyczące naboru na rok 2024/2025 zostaną opublikowane z początkiem 2024 roku.

O zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia decyduje pozycja kandydata na liście rankingowej przygotowanej dla danych studiów. Kolejność kandydatów na liście jest ustalana w oparciu o wynik kwalifikacji obliczany na podstawie elementów kryteriów kwalifikacji wymienionych poniżej – ocen ze studiów, oceny złożonych dokumentów lub egzaminów wstępnych.

Uwaga: jeśli więcej niż jeden kandydat osiągnie dokładnie ten sam wynik kwalifikacji, to wszystkie osoby w takiej grupie są traktowane równo, czyli albo wszystkie są kwalifikowane do przyjęcia, albo nikt. W UJ nie ma kryteriów różnicujących kandydatów w przypadku „remisu”.

W przypadku niektórych studiów niestacjonarnych warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie i opłacenie zgłoszenia, a następnie wpis na studia w wyznaczonym terminie.

Ogólne zasady obliczania wyniku

Kryteria kwalifikacji są określone osobno dla każdych studiów.

Dla każdych studiów drugiego stopnia określony jest zestaw studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok. Czasem ten zestaw jest podzielony na tzw. grupy dyplomów, a każda z grup ma określony współczynnik. Wówczas końcowy wynik kwalifikacji zależy od tego, jaki dyplom posiada kandydat – a dyplom należy wskazać podczać dokonywania zgłoszenia. Musi to być ten sam dokument, który będzie później okazany przy wpisie na studia.

Dla niektórych studiów mogą też zostać ustalone dodatkowe kryteria formalne, jakie musi spełnić kandydat, aby być uwzględnianym na liście rankingowej. Osoba, która ich nie spełni, otrzymuje 0 punktów, bo jej wynik nie jest w ogóle obliczany. Przykładowo, dodatkowym kryterium formalnym może być wymóg znajomości języka obcego na określonym poziomie. Informacja o tym, czy dla danych studiów określono takie kryteria znajduje się w karcie studiów w systemie IRK w części „Sposób obliczenia wyniku rekrutacji”.

Czasem dla kandydatów, których dyplomy studiów, na podstawie których ubiegają się o przyjęcie na dane studia organizowane są egzaminy formalne, czyli takie, których wynik nie wlicza się do końcowego wyniku na liście rankingowej, ale których rolą jest sprawdzenie, czy kandydat posiada kompetencje konieczne do studiowania na tym kierunku. Niezaliczenie egzaminu formalnego oznacza wynik równy 0 na liście rankingowej. Jeśli taki egzamin jest przewidziany, to informacje na ten temat są wskazane w kartach studiów w systemie IRK.

Możliwe elementy uwzględniane przy obliczeniu wyniku to:

 • ocena na dyplomie
 • ocena z egzaminu dyplomowego
 • średnia ze studiów
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • wynik testu
 • wynik egzaminu pisemnego
 • ocena złożonych dokumentów
 • dodatkowy element (np. dla studiów na kierunku chemia – wynik egzaminu EChemTest)

Oceny: na dyplomie, z egzaminu dyplomowego, średnia ze studiów

Średnia ocen ze studiów

 • podaj średnią ocen ze studiów obliczoną zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym na Twojej poprzedniej uczelni
 • jeśli w dokumentach potwierdzających ukończenie studiów masz kilka średnich ocen (np. średnią ocen uwzględniającą ocenę z egzaminu dyplomowego), to podaj średnią ocen, która nie uwzględnia egzaminu dyplomowego czy oceny pracy dyplomowej
 • podając skalę ocen należy kierować się regulaminem ukończonych studiów; skala ocen uwzględnia możliwe do uzyskania na uczelni oceny z egzaminów i zaliczeń, np. 2.0–5.0

Ocena z egzaminu dyplomowego

 • to ocena przyznana Ci przez komisję za komponent oceny obrony (lub innej formy egzaminu dyplomowego przeprowadzanego na Twoim kierunku studiów)
 • podając skalę ocen należy kierować się regulaminem ukończonych studiów, ale uwzględniając również ocenę negatywną, np. 2.0–5.0

Ocena na dyplomie

 • to ocena wpisana na druku dyplomu jako ogólny wynik studiów, często słownie, np. „ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym”
 • jeśli w dokumentach potwierdzających ukończenie studiów masz kilka ocen kwalifikujących się jako ogólny wynik studiów, podaj tę ocenę, która jest wpisana słownie na dyplomie
 • podając skalę ocen należy kierować się regulaminem ukończonych studiów, ale uwzględniając również (niemożliwą do zdobycia, ale niejako domyślną) ocenę negatywną, np. 2.0–5.0

Kandydat sam uzupełnia w koncie dane na temat uzyskanych ocen. Dotyczy to również absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje o ocenach na dyplomie nie są pobierane z USOS i trzeba je wprowadzić samodzielnie.

Oceny ze studiów trzeba wpisać w koncie IRK w zakładce „Wykształcenie” w części „Wykształcenie wyższe”, pod odnośnikiem „Edytuj wyniki egzaminów”. Kluczowe jest to, żeby odpowiednie oceny podać w tym dyplomie, który przy dokonywaniu zgłoszenia jest do tego zgłoszenia przypisany.

Jeżeli kandydat nie wprowadzi ocen ze studiów, które stanowią element obliczenia wyniku kwalifikacji, może otrzymać na liście rankingowej niższy wynik, a nawet 0 punktów (w zależności od kryteriów kwalifikacji na dane studia). Nie pozbawia go to prawa udziału w rekrutacji – jednak jeśli ocena ta stanowi dużą część wyniku rekrutacji, może to oznaczać, że końcowy wynik będzie zbyt niski, żeby dostać się na studia.

Każdą wprowadzoną do systemu IRK informację o ocenie trzeba będzie później przy wpisie potwierdzić odpowiednim, wydanym przez ukończoną uczelnię dokumentem: dyplomem, suplementem do dyplomu, zaświadczeniem o ukończeniu studiów itp.

Ważne: w przedstawianych dokumentach musi znajdować się informacja o skali, zgodnie z którą oceny zostały wystawione. Odbierając zaświadczenie, zawsze należy zwrócić na to uwagę. Skala jest bowiem istotnym czynnikiem w przeliczeniu ocen na punkty. Bez względu na to, jakie elementy są brane pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, wynik zawsze będzie przeliczony do skali od 0 do 100. W przypadku ocen stosuje się następujący wzór:

p i równa się sto razy ocena minus min w nawiasie przez max minus min w nawiasie

Objaśnienie:

pi – jest wynikiem przeliczenia oceny do skali od 0 do 100,
ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną,
min – jest najniższą, a max – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata.

Ważne: Jeśli kandydat posiada więcej niż jeden dyplom, może dodać wszystkie w swoim koncie, ale podczas rejestracji musi wskazać jeden – ten, który będzie podstawą obliczenia wyniku i przyjęcia na dane studia.

Egzaminy wstępne

W przypadku części studiów organizowane są egzaminy wstępne. Przyjmują one różne formy – rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego. Informacje o zakresie i formie egzaminu są podane w kartach studiów w systemie, często również na stronach wydziałów i instytutów. Kandydatom biorącym udział w egzaminie szczegółowe informacje (dokładne miejsce, termin, godzina) są przekazywane w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji za pośrednictwem zakładki „Wiadomości” w koncie IRK.

Choć same egzaminy mogą mieć różne kryteria oceny i różne maksymalne liczby punktów do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane są do skali od 0 do 100 przy użyciu następującego wzoru:

p równa się sto razy wynik dzielone przez max

Objaśnienie:

p – jest wynikiem przeliczenia egzaminu do skali od 0 do 100,
wynik – jest wynikiem uzyskanym przez kandydata odpowiednio z rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego,
max – jest najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania z danego egzaminu.

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy (wstępne lub formalne), pamiętaj, że ich terminy mogą się pokrywać. Nie będziemy mogli zorganizować dla Ciebie egzaminów w innym terminie.

Ocena złożonych dokumentów

Wśród uwzględnianych elementów obliczenia wyniku może się również pojawić wynik oceny dokumentów wczytanych podczas składania zgłoszenia do systemu przez kandydata. Tu każdorazowo w karcie studiów będzie wskazane zarówno, jakich dokumentów oczekuje uczelnia, jak i sposób ich oceny.

Inne elementy

Dla danych studiów może być określony również dodatkowy element kryteriów, niemieszczący się w powyższych kategoriach. Sposób ustalenia wyniku z tego elementu jest opisany w karcie takich studiów w systemie IRK. Choć same dodatkowe elementy mogą mieć różne kryteria oceny i różne maksymalne liczby punktów możliwych do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane są do skali od 0 do 100.

Przykład: wynik egzaminu EChemTest, uwzględniany w rekrutacji na chemię.