UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia rejestracji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 75 złotych lub 18 euro, lub 20 dolarów.
Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą rejestrację na przypisany do niej indywidualny numer rachunku bankowego.

Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji, raz wybranej waluty nie można zmienić.

Wpłaty przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na indywidualne konto rejestracji, nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Dane do przelewu

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wpłacić na osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który zostanie udostępniony ci w koncie ERK po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek studiów w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna". Zwróć uwagę, że sześć ostatnich cyfr rachunku bankowego to twój numer rejestracji.

Płatność online Paybynet

Możesz skorzystać z systemu płatności online Paybynet. Jest to najszybsza metoda płatności, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN). Po dokonaniu rejestracji na studia wybierz przycisk „Zapłać” w zakładce „Opłata rekrutacyjna”, następnie zostaniesz poproszony o wybranie banku, z którego dokonasz szybkiego przelewu. Lista obsługiwanych banków znajdziesz tutaj.

UWAGA: Usługa dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75 złotych (nie obsługujemy walut EUR i USD).

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych" zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru na dane studia. Brak wniesienia opłaty w tym terminie spowoduje brak potwierdzenia rejestracji, a tym samym nie będziesz uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje ci wyłącznie w przypadku:

 • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat,
 • nieuruchomienia studiów,
 • unieważnienia rejestracji, przy czym unieważnienie musi nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych",
 • wniesienia opłaty po terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych", co skutkowało niepotwierdzeniem danej rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości na rejestrację, dla której kandydat otrzymał decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

Pamiętaj, że:

 • Walutę dla opłaty rekrutacyjnej deklaruje się podczas rejestracji i po jej zakończeniu nie można jej zmienić. Wniesienie opłaty w walucie innej niż zadeklarowana spowoduje, że nie zostanie ona zaksięgowana.
 • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do jej wniesienia na daną rejestrację i tylko na rzecz osoby dokonującej tej rejestracji. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.).
 • Opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Nie realizujemy czeków, nie można też wpłacić przy pomocy karty kredytowej przekazu pieniężnego lub gotówki bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.
 • System ERK nie jest systemem bankowym i wniesione opłaty są księgowane z około dwudniowym opóźnieniem, nie ma konieczności wykonywania przelewów ekspresowych lub przyspieszonych. Aby przyspieszyć potwierdzenie zaksięgowania opłaty, zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A.
 • Wszelkiego rodzaju zwroty środków wynikające z wniesionej opłaty rekrutacyjnej zostaną wykonane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji w UJ (zazwyczaj jest to połowa listopada). W tym celu zostaniesz poproszony o podanie w swoim koncie ERK numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane należne ci środki.
 • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.

Opłata za studia (tzw. czesne)

Szczegółowe informacje na temat opłat za studia niestacjonarne są opublikowane w katalogu studiów na stronie ERK – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „opłaty".

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) otrzymasz dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Opłatę wnosi się w 8 ratach, przy czym pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca, od listopada do maja.

Opłaty za studia wnoszone przez cudzoziemców

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie płacą czesnego za podejmowany kierunek studiów stacjonarnych prowadzony w języku polskim. Za studia niestacjonarne i za studia w językach obcych płacą taką samą kwotę za czesne jak obywatele polscy.

Mają również prawo do takich samych stypendiów motywacyjnych jak obywatele polscy (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe). Część z nich ma również prawo do świadczeń socjalnych (stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg). Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Spraw Studenckich.

Opłata za legitymację

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za legitymację zostanie ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

W sprawach związanych z opłatą za legitymację należy kontaktować się z jednostką prowadzącą studia, gdzie dokonałeś wpisu – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „adresy i telefony".

Pamiętaj, że:

 • Opłaty za studia, legitymację oraz inne opłaty związane ze studiami należy wpłacać na rachunek bankowy, który dostaniesz przy wpisie na studia. Jest to inny rachunek niż ten, na który wpłacałeś opłatę rekrutacyjną.

Opłata za drugi kierunek studiów

W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2014 roku, od studentów, którzy podejmują drugi i kolejny kierunek studiów nie będzie pobierana opłata za kształcenie oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych.

Faktura VAT za opłatę rekrutacyjną

Wystawienie faktury VAT za opłatę rekrutacyjną jest możliwe na pisemny wniosek kandydata tylko i wyłącznie wtedy, gdy takie żądanie zostanie przedstawione w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym została zaksięgowania prawidłowa wysokość opłaty rekrutacyjnej na rachunku bankowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez prawidłowo zaksięgowaną opłatę rekrutacyjną rozumie się opłatę, dla której w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna" saldo jest większe lub równe 0 (zero). Wniosek do otrzymania faktury VAT za opłatę rekrutacyjną należy kierować na e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl lub składać osobiście w Dziale Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pok. 18. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Faktura VAT za opłatę rekrutacyjną".