Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obliczanie wyniku

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych są wyniki kwalifikacji obliczane na podstawie elementów kryteriów kwalifikacji wymienionych poniżej (ocen i egzaminów wstępnych). W przypadku wybranych studiów niestacjonarnych, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków: dokonanie i potwierdzenie zgłoszenia w systemie oraz wpis na studia.

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie ocen i egzaminów wstępnych na studia w języku polskim

Wyniki kandydatów w rekrutacji na studia drugiego stopnia obliczane są na podstawie ustalanych osobno dla każdych studiów kombinacji ośmiu elementów.

Możliwe elementy to:

  • Ocena na dyplomie
  • Ocena z egzaminu dyplomowego
  • Średnia ze studiów
  • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  • Wynik testu
  • Wynik egzaminu pisemnego
  • Dodatkowy element (np. dla chemii – wynik egzaminu EChemTest)

Odrębnie dla każdych studiów drugiego stopnia określony jest zestaw kierunków lub dziedzin nauki, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok.

Do podjęcia wybranych studiów może być również wymagane wcześniejsze zrealizowanie odpowiedniego minimum treści programowych w określonej dziedzinie lub kierunku bądź spełnienie innego kryterium formalnego, przez rekrutacją sprawdź te informacje na stronie.

Kryteria kwalifikacji mogą ponadto w różny sposób traktować wyniki uzyskane przez kandydatów w zależności od tego, do jakiej dziedziny nauk lub grupy kierunków należy posiadany przez nich dyplom. Kandydat podczas dokonywania zgłoszenia w systemie podaje, jakim dyplomem będzie się posługiwał w rekrutacji. Musi to być ten sam dyplom, który następnie zostanie dostarczony przy wpisie.

Studia w językach obcych

Poszczególne programy studiów prowadzonych w językach obcych mają indywidualne kryteria kwalifikacji. Wynik jest obliczany w oparciu o różne elementy, jak na przykład: list motywacyjny, ocena dotychczasowych doświadczeń naukowych, listy referencyjne czy też rozmowa wstępna. Szczegóły dotyczące wymagań na poszczególne programy znajdują się w kartach studiów.

Zawsze aktualną ofertę studiów oraz kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu IRK.

Kandydat sam uzupełnia w koncie dane na temat uzyskanych ocen. Dotyczy to również absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje o ocenach na dyplomie nie są pobierane z USOS i trzeba je wprowadzić samodzielnie.

Średnia ocen ze studiów, podobnie jak pozostałe dane o wynikach, podawana jest zawsze przez kandydata; ani Dział Rekrutacji na Studia, ani jednostki przyjmujące dokumenty od kandydatów nie zajmują się obliczaniem średniej dla kandydatów spoza UJ. Jeśli informacji o średniej nie ma w suplemencie do dyplomu, należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie wydane przez uczelnię. Może nim być np. wydruk z USOS lub innego systemu obsługi studiów zawierający informacje o średniej (lub innej branej pod uwagę ocenie) i potwierdzone przez uczelnię.

Podane w koncie informacje o uzyskanych ocenach kandydat potwierdza dyplomem oraz wydanym przez uczelnię dokumentem, na którym znajdują się uwzględniane wyniki (np. zaświadczeniem o ukończeniu studiów wydanym w sekretariacie uczelni, zrzutem ekranu z USOS czy innego systemu obsługi studiów potwierdzonym przez uczelnię).

Ważne: w przedstawianych dokumentach musi znajdować się informacja o skali, zgodnie z którą oceny zostały wystawione. Odbierając zaświadczenie, zawsze należy zwrócić na to uwagę. Skala jest bowiem istotnym czynnikiem w przeliczeniu ocen na punkty. Bez względu na to, jakie elementy są brane pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, wynik zawsze będzie przeliczony w skali od 0 do 100. W przypadku ocen stosuje się następujący wzór:

Objaśnienie:
p – jest wynikiem przeliczenia oceny do skali od 0 do 100,
ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną,
min – jest najniższą, a max – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata.

  • Jeśli kandydat posiada więcej niż jeden dyplom, może dodać wszystkie w swoim koncie, ale podczas rejestracji musi wybrać jeden – ten, który będzie podstawą obliczenia wyniku i przyjęcia na dane studia. 

W przypadku niektórych programów studiów organizowane są egzaminy wstępne. Przyjmują one różne formy – rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego. Informacje o zakresie i formie egzaminu są podane w kartach studiów w systemie, często również na stronach wydziałów i instytutów. Dokładny termin oraz miejsce egzaminu publikowane są najpóźniej na 2 dni przed egzaminem komunikatem w koncie IRK. 

Choć same egzaminy mogą mieć różne kryteria oceny i różne maksymalne liczby punktów do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane są do skali od 0 do 100 przy użyciu następującego wzoru:

Wzór - egzaminy wstępne

Objaśnienie:
p – jest wynikiem przeliczenia egzaminu do skali od 0 do 100,
wynik – jest wynikiem uzyskanym przez kandydata odpowiednio z rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego,
max – jest najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania z danego egzaminu.

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.

Dla danych studiów może być określony dodatkowy element kryteriów. Sposób ustalenia wyniku z tego elementu jest określony w zasadach kwalifikacji na stronie systemu, w kartach studiów. Choć same dodatkowe elementy mogą mieć różne kryteria oceny i różne maksymalne liczby punktów możliwych do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane są do skali od 0 do 100.

Przykład: wynik egzaminu EChemTest, uwzględniany w rekrutacji na chemię.