Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia rejestracji na te studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na podstawie rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2019/2020 wynosi 85 złotych na studia, na które nie ma egzaminu oraz 100 złotych na studia, na które jest przewidziany w kryteriach kwalifikacji egzamin wstępny.

Opłatę wnosi się za każdą rejestrację na indywidualny numer rachunku bankowego. 

Wpłaty przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na indywidualne konto, nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Dane do przelewu

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer rachunku bankowego, który zostanie udostępniony ci w koncie po dokonaniu zgłoszenia na wybrany kierunek.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie określonym jako „dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie” zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru na dane studia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak potwierdzenia zgłoszenia, a tym samym nie będziesz uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wszelkiego rodzaju zwroty nadpłat – środków wynikające z wniesionej opłaty rekrutacyjnej zostaną wykonane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji w UJ (zazwyczaj jest to połowa listopada). 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje ci wyłącznie w przypadku:

  • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat,
  • nieuruchomienia studiów,
  • unieważnienia rejestracji, przy czym unieważnienie musi nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych",
  • wniesienia opłaty po terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych", co skutkowało niepotwierdzeniem danej rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty,

Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości na rejestrację, dla której kandydat otrzymał decyzję o nieprzyjęciu na studia

Pamiętaj, że:

  • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do potwierdzania zgłoszeń rekrutacyjnych. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.).
  • Opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Nie realizujemy czeków, nie można też wpłacić przy pomocy karty kredytowej przekazu pieniężnego lub gotówki bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.
  • Jeśli przysługuje Ci zwrot nadpłaty, przy rozliczeniu rekrutacji w UJ zostaniesz poproszony o zatwierdzenie w swoim koncie ERK numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane należne ci środki.
  • System ERK nie jest systemem bankowym i wniesione opłaty są księgowane z około dwudniowym opóźnieniem, nie ma konieczności wykonywania przelewów ekspresowych lub przyspieszonych. Aby przyspieszyć potwierdzenie zaksięgowania opłaty, zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A.
  • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.

Opłata za studia (tzw. czesne)

Dla obywateli polskich, stacjonarne studia w języku polskim są bezpłatne, również na drugim i kolejnym kierunku.

Studia niestacjonarne oraz studia w językach obcych są płatne. Opłatę roczną (czesne) za studia niestacjonarne płaci się w 8 ratach, przy czym pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dokonania wpisu na studia (złożenia dokumentów). Kolejne 7 rat wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca, od listopada do maja.

Opłatę za studia w językach obcych należy wnosić w dwóch ratach semestralnych. Jeśli dopiero rozpoczynasz studia, pierwszą ratę musisz wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) otrzymasz dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych i znajdziesz go w swoim koncie USOSweb.

W wyjątkowych przypadkach takich jak trudna sytuacja materialna, wybitne wyniki w nauce czy uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany możesz starać się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej, ale nie ma możliwości uzyskania zwolnienia za pierwszy rok studiów.

Podczas wpisu na studia kandydat podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności, którego wzór znajduje się tutaj.

Informacje na temat wysokości opłat za studia niestacjonarne oraz za studia w językach obcych są opublikowane w katalogu studiów na stronie ERK – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „opłaty". 

Podstawy prawne:

Opłata za legitymację

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 złote. Nowa legitymacja nie jest potrzebna, gdy jesteś już studentem UJ, i masz w legitymacji wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Więcej informacji o legitymacji znajdziesz tutaj.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za legitymację zostanie ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. 

W sprawach związanych z opłatą za legitymację należy kontaktować się z jednostką prowadzącą studia, gdzie dokonałeś wpisu – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „adresy i telefony". 

Pamiętaj, że: 

  • Opłaty za studia, legitymację oraz inne opłaty związane ze studiami należy wpłacać na rachunek bankowy, który dostaniesz przy wpisie na studia. Jest to inny rachunek niż ten, na który wpłacałeś opłatę rekrutacyjną.