Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Dokumenty

Wybierz dokument, na podstawie którego będzie obliczany Twój wynik rekrutacji:

 • polska matura (2005–2024)
 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 roku)
 • matura międzynarodowa International Baccalaureate
 • matura europejska European Baccalaureate
 • matura zagraniczna

Dowiedz się więcej o dokumentach wymaganych od osób posiadających dodatkowe osiągnięcia:

 • tytuł laureata, finalisty, medalisty olimpiady
 • tytuł laureata konkursu

Uwaga! Można się rekrutować tylko na podstawie jednego rodzaju matury. Kandydaci, którzy posiadają więcej niż jeden typ egzaminu odpowiadającego maturze (np. polską maturę i dodatkowo egzaminy SAT), muszą wybrać, który dokument będzie stanowił podstawę do obliczenia ich wyniku rekrutacji.

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci nie wczytują do systemu świadectw maturalnych ani innych dokumentów, o ile nie są laureatami konkursów lub kandydatami na studia w językach obcych. Informacje na temat dokumentów wymaganych na etapie dokonywania zgłoszenia są zamieszczone w kartach studiów w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiają:

 • ważny dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 • podpisaną we wskazanych miejscach ankietę osobową

  Ankietę należy pobrać z konta IRK z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – pobranie dokumentu jest możliwe dopiero po zmianie statusu kandydata na „zakwalifikowany do przyjęcia”, zaakceptowaniu zdjęcia przez administratora i uzupełnieniu wszystkich informacji o dokumencie w zakładce „Wykształcenie”.

  Uwaga! Ankietę osobową należy pobrać z osobnej tabeli dla każdych studiów, na które kandydat zamierza dokonać wpisu.

 • świadectwo maturalne – kopię oraz oryginał do wglądu

Nie jest potrzebne świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Dodatkowo, zależnie od sytuacji kandydata, przy wpisie mogą być wymagane również:

 • aneks do świadectwa maturalnego – kopia oraz oryginał do wglądu

  Wymagany, jeśli kandydat poprawiał maturę lub pisał egzamin z dodatkowego przedmiotu i nowy wynik stanowi podstawę do obliczenia wyniku rekrutacji.

  Uwaga! Aneks jest ważny tylko z oryginalnym świadectwem, więc należy przedstawić oba dokumenty.

 • pełnomocnictwo – oryginał dla każdych studiów, gdzie wpisu dokonuje pełnomocnik

  Szczegóły dotyczące wyznaczenia pełnomocnika do wpisu: pełnomocnictwo.

 • dokument potwierdzający osiągnięcia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z oryginałem do wglądu

  Dokument wymagany, jeśli kandydat zadeklarował osiągnięcie i było ono uwzględnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów – oryginał z kompletem podpisów

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydatów, którzy na dzień wpisu na studia nie ukończyli 18 lat. Więcej informacji: osoby niepełnoletnie.

 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów – kopia oraz oryginał do wglądu

  Dokument przedstawiany przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w językach obcych, którzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udziału w egzaminie sprawdzającym znajomość języka.

Na wybranych studiach, po pomyślnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostają skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Zaświadczenie trzeba dostarczyć do sekretariatu we wskazanym przez osobę dokonującą wpisu terminie. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studiów, gdzie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niektórych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymi i ochronie małoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczace wskazanego wyżej wymogu znajdują się w kartach odpowiednich studiów w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci wczytują do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”) skany świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych wystawionego przez OKE. Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane od kandydatów na studia w językach obcych. Informacje na temat dokumentów wymaganych na etapie dokonywania zgłoszenia są zamieszczone w kartach studiów w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiają:

 • ważny dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 • podpisaną we wskazanych miejscach ankietę osobową

  Ankietę należy pobrać z konta IRK z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – pobranie dokumentu jest możliwe dopiero po zmianie statusu kandydata na „zakwalifikowany do przyjęcia”, zaakceptowaniu zdjęcia przez administratora i uzupełnieniu wszystkich informacji o dokumencie w zakładce „Wykształcenie”.

  Uwaga! Ankietę osobową należy pobrać z osobnej tabeli dla każdych studiów, na które kandydat zamierza dokonać wpisu.

 • polskie świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości – kopia oraz oryginał do wglądu

Dodatkowo, zależnie od sytuacji kandydata, przy wpisie mogą być wymagane również:

 • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu maturalnego – kopia oraz oryginał do wglądu

 • pełnomocnictwo – oryginał dla każdych studiów, gdzie wpisu dokonuje pełnomocnik

  Szczegóły dotyczące wyznaczenia pełnomocnika do wpisu: pełnomocnictwo.

 • dokument potwierdzający osiągnięcia w olimpiadzie – kopia z oryginałem do wglądu

  Dokument wymagany, jeśli kandydat zadeklarował osiągnięcie i było ono uwzględnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów – kopia oraz oryginał do wglądu

  Dokument przedstawiany przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w językach obcych, którzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udziału w egzaminie sprawdzającym znajomość języka.

Na wybranych studiach, po pomyślnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostają skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Zaświadczenie trzeba dostarczyć do sekretariatu we wskazanym przez osobę dokonującą wpisu terminie. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studiów, gdzie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niektórych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymi i ochronie małoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczace wskazanego wyżej wymogu znajdują się w kartach odpowiednich studiów w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci nie wczytują do systemu dyplomów matury IB ani innych dokumentów, o ile nie są laureatami konkursów lub kandydatami na studia w językach obcych. Informacje na temat dokumentów wymaganych na etapie dokonywania zgłoszenia są zamieszczone w kartach studiów w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiają:

 • ważny dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 • podpisaną we wskazanych miejscach ankietę osobową

  Ankietę należy pobrać z konta IRK z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – pobranie dokumentu jest możliwe dopiero po zmianie statusu kandydata na „zakwalifikowany do przyjęcia”, zaakceptowaniu zdjęcia przez administratora i uzupełnieniu wszystkich informacji o dokumencie w zakładce „Wykształcenie”.

  Uwaga! Ankietę osobową należy pobrać z osobnej tabeli dla każdych studiów, na które kandydat zamierza dokonać wpisu.

 • dyplom International Baccalaureate Diploma – kopię oraz oryginał do wglądu

  Dokument nie wymaga tłumaczenia na język polski. Nie jest potrzebne świadectwo ukończenia szkoły średniej.

  Uwaga! Do podjęcia studiów upoważnia uzyskany dyplom pomyślnego ukończenia programu IBDP. W razie niespełnienia warunków do uzyskania dyplomu, absolwenci szkół oferujących program IBDP mogą otrzymać zaświadczenie o wynikach złożonych egzaminów – to zaświadczenie nie jest wystarczające do podjęcia studiów, jeśli nie widnieje na nim adnotacja „diploma awarded”.

Dodatkowo, zależnie od sytuacji kandydata, przy wpisie mogą być wymagane również:

 • zaświadczenie o dodatkowych wynikach IBDP – kopia oraz oryginał do wglądu

  Wymagany, jeśli kandydat zdawał egzaminy z więcej niż 6 przedmiotów i dodatkowe wyniki są umieszczone na zaświadczeniu lub w innych przypadkach, kiedy wynik egzaminu znajduje się na zaświadczeniu, nie na dyplomie – i wynik ten był uwzględniony w obliczeniu wyniku rekrutacji.

  Uwaga! Zaświadczenie uzupełnia oryginalnie wydany dyplom IBDP, który stanowi prawną podstawę do podjęcia studiów, dlatego należy przedstawić oba dokumenty. Dokument nie wymaga tłumaczenia na język polski.

 • pełnomocnictwo – oryginał dla każdych studiów, gdzie wpisu dokonuje pełnomocnik

  Szczegóły dotyczące wyznaczenia pełnomocnika do wpisu: pełnomocnictwo.

 • dokument potwierdzający osiągnięcia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z oryginałem do wglądu

  Dokument wymagany, jeśli kandydat zadeklarował osiągnięcie i było ono uwzględnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów – oryginał z kompletem podpisów

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydatów, którzy na dzień wpisu na studia nie ukończyli 18 lat. Więcej informacji: osoby niepełnoletnie.

 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów – kopia oraz oryginał do wglądu

  Dokument przedstawiany przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w językach obcych, którzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udziału w egzaminie sprawdzającym znajomość języka.

Na wybranych studiach, po pomyślnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostają skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Zaświadczenie trzeba dostarczyć do sekretariatu we wskazanym przez osobę dokonującą wpisu terminie. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studiów, gdzie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niektórych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymi i ochronie małoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczace wskazanego wyżej wymogu znajdują się w kartach odpowiednich studiów w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci wczytują do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”) skan świadectwa European Baccalaureate. Laureaci konkursów wczytują również skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie. Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane od kandydatów na studia w językach obcych. Informacje na temat dokumentów oczekiwanych na etapie dokonywania zgłoszenia są zamieszczone w kartach studiów w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiają:

 • ważny dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 • podpisaną we wskazanych miejscach ankietę osobową

  Ankietę należy pobrać z konta IRK z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – pobranie dokumentu jest możliwe dopiero po zmianie statusu kandydata na „zakwalifikowany do przyjęcia”, zaakceptowaniu zdjęcia przez administratora i uzupełnieniu wszystkich informacji o dokumencie w zakładce „Wykształcenie”.

  Uwaga! Ankietę osobową należy pobrać z osobnej tabeli dla każdych studiów, na które kandydat zamierza dokonać wpisu.

 • świadectwo matury European Baccalaureate – kopię oraz oryginał do wglądu

  Dokument nie wymaga tłumaczenia na język polski. Nie jest potrzebne świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Dodatkowo, zależnie od sytuacji kandydata, przy wpisie mogą być wymagane również:

 • zaświadczenie o dodatkowych wynikach EB – kopia oraz oryginał do wglądu

  Wymagany, jeśli kandydat posiada zaświadczenie o poprawionych lub dodatkowo zdawanych egzaminach matury EB – i wynik ten był uwzględniony w obliczeniu wyniku rekrutacji.

  Uwaga! Zaświadczenie uzupełnia oryginalnie wydane świadectwo matury EB, który stanowi prawną podstawę do podjęcia studiów, dlatego należy przedstawić oba dokumenty. Dokument nie wymaga tłumaczenia na język polski.

 • pełnomocnictwo – oryginał dla każdych studiów, gdzie wpisu dokonuje pełnomocnik

  Szczegóły dotyczące wyznaczenia pełnomocnika do wpisu: pełnomocnictwo.

 • dokument potwierdzający osiągnięcia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z oryginałem do wglądu

  Dokument wymagany, jeśli kandydat zadeklarował osiągnięcie i było ono uwzględnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów – oryginał z kompletem podpisów

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydatów, którzy na dzień wpisu na studia nie ukończyli 18 lat. Więcej informacji: osoby niepełnoletnie.

 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów – kopia oraz oryginał do wglądu

  Dokument przedstawiany przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w językach obcych, którzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udziału w egzaminie sprawdzającym znajomość języka.

Na wybranych studiach, po pomyślnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostają skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Zaświadczenie trzeba dostarczyć do sekretariatu we wskazanym przez osobę dokonującą wpisu terminie. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studiów, gdzie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niektórych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymi i ochronie małoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczace wskazanego wyżej wymogu znajdują się w kartach odpowiednich studiów w katalogu w systemie IRK.

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci wczytują do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”) dokument potwierdzający uzyskane wyniki na egzaminach odpowiadających polskiej maturze (z poświadczonym przysięgłe tłumaczeniem na język polski). Laureaci konkursów wczytują również skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie. Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane od kandydatów na studia w językach obcych. Informacje na temat dokumentów oczekiwanych na etapie dokonywania zgłoszenia są zamieszczone w kartach studiów w systemie IRK.

Przy wpisie kandydaci przedstawiają:

 • ważny dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 • podpisaną we wskazanych miejscach ankietę osobową

  Ankietę należy pobrać z konta IRK z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – pobranie dokumentu jest możliwe dopiero po zmianie statusu kandydata na „zakwalifikowany do przyjęcia”, zaakceptowaniu zdjęcia przez administratora i uzupełnieniu wszystkich informacji o dokumencie w zakładce „Wykształcenie”.

  Uwaga! Ankietę osobową należy pobrać z osobnej tabeli dla każdych studiów, na które kandydat zamierza dokonać wpisu.

 • dokument uprawniający do podjęcia studiów w kraju wydania – kopię oraz oryginał do wglądu

  Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).

 • inne dokumenty wymagane do obliczenia wyniku kwalifikacji – kopię oraz oryginał do wglądu

  Sprawdź informacje na temat obliczania wyniku na podstawie zagranicznych dokumentów: obliczanie wyniku – matury zagraniczne.

  Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).

 • apostille lub legalizacja dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów – kopię oraz oryginał do wglądu

  Dokument wydany w obcym języku wymaga załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski).

  Ten dokument można dostarczyć później, pod warunkiem podpisania oświadczenia o tym, że się go dostarczy. Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem możliwości podjęcia studiów. Ostateczny termin doręczenia dokumentu w 2023 roku: 28 września 2023 roku.

Uwaga! Wszystkie dokumenty wymagane od kandydatów na studia a wydane w obcym języku wymagają załączenia poświadczonego tłumaczenia na język polski (w przypadku studiów w językach obcych może być zaakceptowane również tłumaczenie na język angielski). Tłumaczenie takie może zostać uwierzytelnione przez:

 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Dodatkowo, zależnie od sytuacji kandydata, przy wpisie mogą być wymagane również:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego

  Ten dokument jest wymagany wyłącznie w przypadku takich świadectw wydanych za granicą, które nie są w Polsce uznawane z mocy prawa. To znaczy, że nie dotyczy świadectw wydanych w krajach UE, OECD oraz EFTA i takich, z którymi Polska zawarła umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu wykształcenia. Więcej informacji na temat tej procedury znajduje się na stronie przeznaczonej dla cudzoziemców: welcome.uj.edu.pl.

  Ten dokument można dostarczyć później, pod warunkiem podpisania oświadczenia o tym, że się go dostarczy. Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem możliwości podjęcia studiów. Ostateczny termin doręczenia dokumentu w 2023 roku: 28 września 2023 roku.

 • pełnomocnictwo – oryginał dla każdych studiów, gdzie wpisu dokonuje pełnomocnik

  Szczegóły dotyczące wyznaczenia pełnomocnika do wpisu: pełnomocnictwo.

 • dokument potwierdzający osiągnięcia w olimpiadzie lub konkursie – kopia z oryginałem do wglądu

  Dokument wymagany, jeśli kandydat zadeklarował osiągnięcie i było ono uwzględnione w obliczeniu wyniku kwalifikacji na te studia. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów – oryginał z kompletem podpisów

  Dokumenty wymagane w przypadku kandydatów, którzy na dzień wpisu na studia nie ukończyli 18 lat. Więcej informacji: osoby niepełnoletnie.

 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów – kopia oraz oryginał do wglądu

  Dokument przedstawiany przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w językach obcych, którzy na podstawie skanu tego dokumentu wczytanego w systemie IRK uzyskali zwolnienie z udziału w egzaminie sprawdzającym znajomość języka.

Na wybranych studiach, po pomyślnym dokonaniu wpisu, kandydaci dostają skierowanie na badania lekarskie, w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Zaświadczenie trzeba dostarczyć do sekretariatu we wskazanym przez osobę dokonującą wpisu terminie. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. Zobacz: lista studiów, gdzie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

UWAGA! W programie niektórych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymi i ochronie małoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczace wskazanego wyżej wymogu znajdują się w kartach odpowiednich studiów w katalogu w systemie IRK.

Uwaga! Kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady, którzy chcą skorzystać z przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji, a więc założyć konto, dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego i je opłacić oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na te studia.

Zapoznaj się z zasadami uwzględniania osiągnięć w olimpiadach na stronie „Olimpiady”.

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci posiadający to osiągnięcie:

 • nie wczytują do systemu żadnych dokumentów;
 • wypełniają w koncie IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”) formularz, w którym podają informację dotyczące posiadanego tytułu – bez podania tej informacji w terminie wprowadzania danych do IRK osiągnięcie nie zostanie wzięte pod uwagę;
 • przy dokonywaniu zgłoszenia nie trzeba wskazywać olimpiady – system IRK sam weźmie pod uwagę te osiągnięcia, które dają najkorzystniejszy wynik rekrutacji.

Przy wpisie kandydaci przedstawiają opisane powyżej dokumenty właściwe dla matury, która jest dokumentem uprawniającym ich do podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz potwierdzenie uzyskanych i zadeklarowanych w systemie IRK osiągnięć.

Uwaga! Kandydaci posiadający tytuł laureata konkursu, którzy chcą skorzystać z przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji, a więc założyć konto, dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego i je opłacić oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na te studia.

Zapoznaj się z zasadami uwzględniania osiągnięć w konkursach na stronie „Konkursy”.

Na etapie dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydaci posiadający to osiągnięcie:

 • wypełniają w koncie IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”) formularz, w którym podają informację dotyczące posiadanego osiągnięcia – bez podania tej informacji w terminie wprowadzania danych do IRK osiągnięcie nie zostanie wzięte pod uwagę;
 • wczytują w koncie IRK (w tym samym miejscu – po zapisaniu danych osiągnięcia pojawia się przycisk do wczytania dokumentu) skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie – bez wczytania tego dokumentu w terminie wprowadzania danych do IRK osiągnięcie nie zostanie wzięte pod uwagę;
 • przy dokonywaniu zgłoszenia nie trzeba wskazywać konkursu – osiągnięcie zostanie zweryfikowane przez pracowników UJ.

Przy wpisie kandydaci przedstawiają opisane powyżej dokumenty właściwe dla matury, która jest dokumentem uprawniającym ich do podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kopię dokumentu potwierdzającego zadeklarowane w systemie IRK osiągnięcie, wczytanego do systemu, z oryginałem do wglądu.