Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Obliczanie wyniku

Poni偶sze informacje dotycz膮 rekrutacji na studia dla os贸b posiadaj膮cych polskie obywatelstwo.
Informacje dla cudzoziemc贸w dost臋pne s膮 na stronie: welcome.uj.edu.pl/admission/step-by-step

O zakwalifikowaniu do przyj臋cia na studia decyduje pozycja kandydata na li艣cie rankingowej przygotowanej dla danych studi贸w. Kolejno艣膰 kandydat贸w na li艣cie jest ustalana w oparciu o wynik kwalifikacji obliczany na podstawie wynik贸w egzamin贸w maturalnych. Na wynik kwalifikacji mog膮 mie膰 r贸wnie偶 wp艂yw osi膮gni臋cia w og贸lnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach mi臋dzynarodowych oraz konkursach.

Uwaga: je艣li wi臋cej ni偶 jeden kandydat osi膮gnie dok艂adnie ten sam wynik kwalifikacji, to wszystkie osoby w takiej grupie s膮 traktowane r贸wno, czyli albo wszystkie s膮 kwalifikowane do przyj臋cia, albo nikt. W UJ nie ma kryteri贸w r贸偶nicuj膮cych kandydat贸w w przypadku 鈥瀝emisu鈥.

Spos贸b obliczenia wyniku kwalifikacji zale偶y od:

 • przyj臋tych zasad kwalifikacji dla danych studi贸w oraz
 • rodzaju matury posiadanej przez kandydata.

Zasady kwalifikacji okre艣laj膮, kt贸re przedmioty maturalne, z jak膮 wag膮 i w jakiej liczbie b臋d膮 uwzgl臋dniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Dla ka偶dych studi贸w mog膮 by膰 ustalone inne zasady. Zasady s膮 ustalane na ka偶dy rok akademicki na nowo, dlatego mog膮 si臋 zmienia膰 na przestrzeni lat.

Dla niekt贸rych studi贸w mog膮 te偶 zosta膰 ustalone dodatkowe kryteria formalne, jakie musi spe艂ni膰 kandydat, aby by膰 uwzgl臋dnianym na li艣cie rankingowej. Osoba, kt贸ra ich nie spe艂ni, otrzymuje 0 punkt贸w, bo jej wynik nie jest w og贸le obliczany. Przyk艂adowo, dodatkowym kryterium formalnym mo偶e by膰 wym贸g uzyskania okre艣lonej liczby punkt贸w ze wskazanego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Informacja o tym, czy dla danych studi贸w okre艣lono takie kryteria znajduje si臋 w karcie studi贸w w systemie IRK w cz臋艣ci 鈥濻pos贸b obliczenia wyniku rekrutacji鈥.

Szczeg贸艂owe informacje na temat uwzgl臋dniania osi膮gni臋膰 w olimpiadach i konkursach znajduj膮 si臋 na stronach: olimpiady, konkursy.

Krok po kroku

 1. Sprawd藕, jakie przedmioty s膮 brane pod uwag臋 przy obliczaniu wyniku na wybranym kierunku.

  W katalogu studi贸w na stronie IRK znajd藕 interesuj膮cy Ci臋 kierunek i sprawd藕 zasady kwalifikacji.

  Przyk艂ad obliczania wyniku w systemie IRK

  Przedmioty uwzgl臋dniane przy obliczaniu wyniku s膮 podzielone na grupy. Pierwsza kolumna w tabeli wskazuje, ile wynik贸w z danej grupy jest uwzgl臋dnianych w przeliczeniu. Brak wyniku z jakiegokolwiek przedmiotu w danej grupie powoduje wynik r贸wny 0 z tej grupy (co mo偶e znacz膮co zmniejszy膰 szanse na dostanie si臋), ale nie wyklucza z udzia艂u w rekrutacji.

  Sprawd藕 te偶, czy na wybranych studiach nie obowi膮zuje kryterium formalne i upewnij si臋, 偶e je spe艂niasz.

  Je艣li posiadasz wyniki z innej matury ni偶 polska matura (2005–2024), zapoznaj si臋 z informacjami dla Twojego 艣wiadectwa poni偶ej, w tym z wyja艣nieniem sposobu przypisania zdawanych przez Ciebie przedmiot贸w do przedmiot贸w polskiej matury.

 2. Zastosuj odpowiedni przelicznik dla egzamin贸w.

  Przeliczniki dla poziom贸w poszczeg贸lnych matur znajduj膮 si臋 poni偶ej, w sekcjach po艣wi臋conych ka偶demu rodzajowi egzamin贸w.

 3. Przemn贸偶 przeliczone wyniki egzamin贸w przez wagi przypisane do danych przedmiot贸w, aby otrzyma膰 wyniki przedmiotowe.

  W trzeciej kolumnie w tabeli znajduj膮 si臋 wagi dla poszczeg贸lnych przedmiot贸w. Im wy偶sza waga, tym korzystniejsze jest uzyskanie dobrego wyniku z danego przedmiotu. Przemn贸偶 otrzymane wyniki z egzaminu maturalnego przez wagi przypisane do danych przedmiot贸w, aby otrzyma膰 wyniki przedmiotowe.

 4. Sprawd藕, kt贸re wyniki przedmiotowe dadz膮 Ci najkorzystniejszy wynik kwalifikacji.

  Je艣li w grupie przedmiot贸w uwzgl臋dniany jest wi臋cej ni偶 jeden przedmiot, albo je艣li posiadasz w tej grupie wyniki z wi臋kszej liczby przedmiot贸w ni偶 liczba przedmiot贸w branych pod uwag臋, por贸wnaj wyniki przedmiotowe i wybierz te, kt贸re po przemno偶eniu przez przypisan膮 wag臋 s膮 najkorzystniejsze.

 5. Oblicz wynik kwalifikacji.

  Wybrane wyniki przedmiotowe dodaj do siebie. Upewnij si臋, 偶e wybierasz odpowiedni膮 liczb臋 przedmiot贸w z ka偶dej grupy, zgodnie z informacj膮 w pierwszej kolumnie tabeli.

  Sum臋 wynik贸w podziel przez liczb臋 wskazan膮 pod tabel膮 – czyli przez sum臋 tylu najwi臋kszych wag z ka偶dej grupy, ile przedmiot贸w z tej grupy jest branych pod uwag臋 zgodnie z kryteriami. Ten dzielnik pozostaje taki sam, nawet je艣li nie masz kompletu wynik贸w.

  Innymi s艂owy, wynik jest obliczany wed艂ug poni偶szego wzoru:

  Wz贸r na obliczanie wyniku

  Obja艣nienie:

  • pi to wynik osi膮gni臋ty z danego przedmiotu i, odpowiednio przeliczony zgodnie z punktem 2;
  • wi to waga przypisana do danego przedmiotu;
  • W to suma n najwi臋kszych wag przedmiot贸w dla danych studi贸w, gdzie
  • n odpowiada uwzgl臋dnianej liczbie wynik贸w przedmiotowych.

Polska matura to og贸lnopolski egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮. Jego wyniki s膮 wyra偶one w skali od 0 do 100%.

Przeliczniki dla poziom贸w polskiej matury

 • poziom podstawowy – nie jest uwzgl臋dniany
 • poziom rozszerzony – mno偶nik 1 (czyli wynik brany wprost)
 • poziom dwuj臋zyczny (j臋zyki obce nowo偶ytne) – mno偶nik 4/3 (maksymalnie 100)
 • poziom dwuj臋zyczny (pozosta艂e przedmioty) – nie jest uwzgl臋dniany

Wyniki z cz臋艣ci ustnej egzaminu nie s膮 brane pod uwag臋 przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane s膮 pod uwag臋 wyniki prezentowane w procentach (nie s膮 uwzgl臋dniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Pami臋taj, 偶e:

 • nie ma znaczenia formu艂a, w jakiej zdawany jest egzamin maturalny; wszystkie egzaminy maturalne przygotowywane i przeprowadzane przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮 od 2002 roku, dla kt贸rych wyniki podawane s膮 w procentach lub centylach traktowane s膮 tak samo;
 • w systemie IRK nale偶y wprowadzi膰 wszystkie posiadane wyniki matury, przepisuj膮c je wprost z posiadanych 艣wiadectw czy aneks贸w. Nie trzeba zastanawia膰 si臋 nad tym, kt贸re przedmioty s膮 potrzebne w rekrutacji, bo system IRK posiada wbudowany mechanizm, wybieraj膮cy zawsze te z wynik贸w, kt贸re gwarantuj膮 najwy偶szy mo偶liwy rezultat;
 • do systemu IRK nie trzeba wczytywa膰 dokumentu 艣wiadectwa – wystarczy wpisa膰 wyniki. 艢wiadectwo (i ewentualny aneks) trzeba przynie艣膰 do wpisu na studia.

Zmiana wyniku maturalnego

W przebiegu egzamin贸w maturalnych zdarzaj膮 si臋 sytuacje, kiedy wynik podany na 艣wiadectwie okazuje si臋 nieprawid艂owy. Je艣li posiadasz rozstrzygni臋cie w swojej sprawie w postaci za艣wiadczenia, b膮d藕 decyzji wydanych przez OKE lub Kolegium Arbitra偶u Egzaminacyjnego, lub je艣li masz ju偶 nowe 艣wiadectwo z nowym wynikiem, mo偶esz zg艂osi膰 si臋 do UJ z wnioskiem o uwzgl臋dnienie podniesionego wyniku. Informacje na temat sposobu z艂o偶enia takiego wniosku sprawdzisz na tej stronie.

Polskie 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci to dokument przedstawiaj膮cy wyniki egzaminu dojrza艂o艣ci鈥痯rzeprowadzanego w鈥疨olsce w鈥痵zko艂ach 艣rednich nie p贸藕niej ni偶 do 2005 roku.

Wyniki na 艣wiadectwie dojrza艂o艣ci s膮 wyra偶one w skali od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach p贸藕niejszych).

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrza艂o艣ci s膮 przypisane do odpowiednich przedmiot贸w z polskiej matury (2005–2024) zdawanych na poziomie podstawowym i przeliczane do skali 0–100.

Kandydaci zainteresowani uzyskaniem wyniku na poziomie rozszerzonym mog膮 przyst膮pi膰 do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu/wybranych przedmiot贸w, organizowanego przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮.

Przeliczniki dla poziom贸w egzaminu dojrza艂o艣ci

 • oceny ze 艣wiadectwa, przypisane do poziomu podstawowego – mno偶nik 陆
 • wyniki z鈥痚gzaminu maturalnego przeprowadzanego przez CKE na poziomie rozszerzonym – mno偶nik 1

Przygotowanie wynik贸w ze 艣wiadectwa do obliczenia wyniku kwalifikacji

Je艣li kandydat posiada wynik zar贸wno z cz臋艣ci ustnej, jak i pisemnej z danego przedmiotu, obliczana jest 艣rednia arytmetyczna tych ocen. Spos贸b przeliczenia ocen do skali 0–100 zosta艂 okre艣lony nast臋puj膮co:

dla egzaminu dojrza艂o艣ci zdawanego do roku 1991 (oceny w skali: 2–5):
x = (osr – 2)/3 鈥 100

dla egzaminu dojrza艂o艣ci zdawanego od 1991 roku (oceny w skali: 1–6):
x = (osr – 1)/5 鈥 100

gdzie:

x – wynik kandydata z danego przedmiotu na poziomie podstawowym (P), okre艣lony w skali od 0 do 100 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku;

osr – 艣rednia arytmetyczna wynik贸w z cz臋艣ci pisemnej i ustnej z danego przedmiotu, ustalona z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.

Przyk艂ad

Kandydat uzyska艂 na egzaminie dojrza艂o艣ci w roku 1990 (skala 2–5) z j臋zyka polskiego w cz臋艣ci pisemnej ocen臋 dobr膮 (4), a z cz臋艣ci ustnej ocen臋 bardzo dobr膮 (5).

Oznacza to, 偶e 艣rednia z tych dw贸ch ocen wynosi 4,5. Po podstawieniu do wzoru, uzyskujemy do obliczenia wyniku kwalifikacji odpowiednik wyniku na polskiej maturze (2005–2024) wynosz膮cy: 83,33% na poziomie PODSTAWOWYM.

Poziom rozszerzony

Aby uzyska膰 wynik z matury na poziomie rozszerzonym, kandydaci mog膮 przyst膮pi膰 (zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie o艣wiaty) do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu organizowanego przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮. Egzaminy te s膮 przeprowadzane w terminach i wed艂ug zasad obowi膮zuj膮cych w danym roku szkolnym. Informacje na temat sposobu zg艂oszenia zamiaru zdawania matury znajduj膮 si臋 na stronie CKE w dokumencie przekazuj膮cym informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w danym roku kalendarzowym.

Osoby, kt贸re przyst膮pi膮 do egzaminu, otrzymaj膮 za艣wiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego ze zdawanych przedmiot贸w.

Wymagane dokumenty

Kandydaci posiadaj膮cy 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci lub za艣wiadczenie wynikach egzaminu maturalnego musz膮 wczyta膰 skany tych dokument贸w do systemu IRK (zak艂adka 鈥濿ykszta艂cenie鈥 w koncie kandydata) w terminie okre艣lonym w harmonogramie. W przeciwnym razie wyniki nie b臋d膮 mog艂y by膰 uwzgl臋dnione.

CEW

Centralne Egzaminy Wst臋pne w UJ nie s膮 ju偶 przeprowadzane, a ich wyniki nie s膮 uwzgl臋dniane w rekrutacji na studia.

International Baccalaureate Diploma (matura mi臋dzynarodowa IB) to kwalifikacja mi臋dzynarodowa odpowiadaj膮ca polskiej maturze, organizowana przez szko艂y akredytowane przez International Baccalaureate.

Na dyplomie matury mi臋dzynarodowej znajduj膮 si臋 oceny z sze艣ciu lub siedmiu przedmiot贸w, wyra偶one w skali od 1 do 7. Aby otrzyma膰 dyplom matury IB, nale偶y spe艂ni膰 r贸wnie偶 dodatkowe warunki, okre艣lone w programie nauczania.

Uwaga: dyplom matury mi臋dzynarodowej mo偶na uzyska膰 wy艂膮cznie po uko艅czeniu programu prowadzonego przez jedn膮 z certyfikowanych szk贸艂, kt贸rych list臋 mo偶na znale藕膰 na stronie organizacji: www.ibo.org.

Przedmiotom kwalifikacyjnym uwzgl臋dnianym w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiello艅skim przypisuje si臋 przedmioty realizowane w ramach programu International Baccalaureate Diploma zgodnie z tabel膮: Tabela przedmiot贸w egzaminacyjnych matury IB.

Przygotowanie wynik贸w ze 艣wiadectwa do obliczenia wyniku kwalifikacji

Aby przeskalowa膰 wyniki matury IB do skali od 0 do 100, nale偶y przemno偶y膰 je razy 100/7.

Przeliczniki dla poziom贸w matury IB:

 • Przedmiot zdany na poziomie Standard Level – mno偶nik 1/2
 • Przedmiot zdany na poziomie Standard Level (j臋zyki obce zdawane w grupie 1: Studies in language and literature) – mno偶nik 1
 • Przedmiot zdany na poziomie Higher Level – mno偶nik 1
 • Przedmiot zdany na poziomie Higher Level (j臋zyki obce zdawane w grupie 1: Studies in language and literature) – mno偶nik 4/3 (maksymalnie 100)

Przyk艂ad obliczania wyniku kwalifikacji

Przyk艂adowe wyniki uzyskane w ramach matury mi臋dzynarodowej:

Grupa IB Przedmiot Poziom Wynik

4: Sciences

Biology

HL

4

4: Sciences (zamiast przedmiotu z grupy 6: The arts)

Chemistry

HL

4

2: Language acquisition

English

HL

7

5: Mathematics

Mathematics

SL

5

1: Studies in language and literature

Polish

SL

3

3: Individuals and societies

Psychology

SL

4

 1. Sprawd藕, jakie przedmioty uwzgl臋dniane s膮 podczas rekrutacji na wybrany kierunek.

  Przyk艂adowe zasady kwalifikacji:

  Przyk艂ad kryteri贸w kwalifikacji

 2. Zastosuj przelicznik w zale偶no艣ci od poziomu, na kt贸rym zda艂e艣 egzamin maturalny i przemn贸偶 wyniki razy 100/7, tak aby podane by艂y w skali od 0 do 100.

  Grupa 1:

  • Polish SL: 3 鈫 3/2 鈥 100/7 = 21,43
  • Mathematics SL: 5 鈫 5/2 鈥 100/7 = 35,71
  • Wiedza o spo艂ecze艅stwie(dowolny przedmiot zdawany w grupie IB 3: Individuals and societies):
   Psychology SL: 4 鈫 4/2 鈥 100/7 = 28,57

  Grupa 2:

  • English (w grupie IB 2: Language acquisition)HL: 7 鈫 7 鈥 1 鈥 100/7 = 100,00
 3. Przemn贸偶 otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiot贸w, aby otrzyma膰 wyniki przedmiotowe.

  Grupa 1 – uwzgl臋dniane 2 przedmioty:

  • Polish SL: 21,43 鈥 35 = 750,05
  • Mathematics SL: 35,71 鈥 35 = 1249,85 鈫 wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata
  • Psychology SL: 28,57 鈥 35 = 999,95 鈫 wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata

  Grupa 2 – uwzgl臋dniany 1 przedmiot:

  • English (w grupie IB 2) HL: 100,00 鈥 30 = 3000,00 鈫 wynik z tej grupy korzystniejszy dla kandydata
 4. Obliczanie wyniku.

  Powy偶sze iloczyny sumuje si臋:

  999,95 + 1249,85 + 3000,00 = 5249,80.

  Uzyskany wynik nale偶y podzieli膰 przez 100 (suma tylu najwi臋kszych wag z ka偶dej grupy, ile przedmiot贸w z danej grupy branych jest pod uwag臋, czyli w tym przypadku jest to 35, 35 i 30).

  w = 5249,80/100 = 52,50 (zaokr膮glony do dw贸ch miejsc po przecinku)

  Wynik kwalifikacji wynosi 52,50 punkt贸w.

Matura europejska (European Baccalaureate) to rzadko spotykane 艣wiadectwo, bo prawo do jego wydawania posiadaj膮 jedynie Szko艂y Europejskie i  szko艂y akredytowane. List臋 szk贸艂 oferuj膮cych nauk臋 w ramach tego programu mo偶na znale藕膰 na stronie organizacji Schola Europaea: www.eursc.org.

Matur臋 europejsk膮 zdaje si臋 w formie pi臋ciu egzamin贸w pisemnych i trzech egzamin贸w ustnych. Ka偶da ocena wystawiana jest w skali 1–10.

Podstaw膮 obliczania wyniku kwalifikacji s膮 wyniki uzyskane z pisemnych cz臋艣ci egzaminu maturalnego. Przedmiotom kwalifikacyjnym uwzgl臋dnianym w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiello艅skim przypisuje si臋 przedmioty realizowane w ramach European Baccalaureate zgodnie z tabel膮: Tabela przedmiot贸w egzaminacyjnych matury EB.

Przygotowanie wynik贸w ze 艣wiadectwa do obliczenia wyniku kwalifikacji

Aby przeskalowa膰 wyniki matury EB do skali od 0 do 100, nale偶y przemno偶y膰 je razy 10.

Przeliczniki dla poziom贸w matury EB:

Poziom egzaminacyjny matury EB Liczba godzin tygodniowo Mno偶nik

J臋zyk ojczysty L1

4

1/2

J臋zyk ojczysty L1+3

4+3

1

J臋zyk obcy L2+3

3+3

4/3 (max. wynik to 10)

J臋zyk obcy L2

3 (przez 7 lat)

1

J臋zyk obcy L3

4 (przez 5 lat)

1

J臋zyk obcy L4

4 (przez 2 lata)

1/2

J臋zyk obcy L5

2 (przez 2 lata)

1/4

Matematyka 5+3

5+3

4/3 (max. wynik to 10)

Pozosta艂e przedmioty 4脳45 – 5脳45

4 lub 5

1

Pozosta艂e przedmioty 2脳45 – 3脳45

2 lub 3

1/2

Wczytywanie dokument贸w do konta IRK

Aby tw贸j wynik m贸g艂 zosta膰 obliczony, musisz nie p贸藕niej ni偶 do ostatniego dnia wskazanego w harmonogramie wczyta膰 do systemu skany dokument贸w wraz z t艂umaczeniem przysi臋g艂ym na j臋zyk polski (w jednym pliku pdf). Nale偶y to zrobi膰 w koncie IRK, w cz臋艣ci 鈥濬ormularze osobowe鈥, w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥. Plik nale偶y wgra膰 w cz臋艣ci 鈥濿ykszta艂cenie 艣rednie鈥.

Wa偶ne! Je偶eli nie wczytasz dokument贸w w terminie, Tw贸j wynik wyniesie zero (0) punkt贸w, co b臋dzie skutkowa膰 nieprzyj臋ciem Ci臋 na studia.

Matura zagraniczna to dokument spoza polskiego systemu edukacji, kt贸ry w kraju jego wydania uprawnia do podj臋cia studi贸w.

Uwaga: kwalifikacje International Baccalaureate Diploma (matura mi臋dzynarodowa IB) i European Baccalaureate (matura europejska EB) maj膮 w艂asne regu艂y uwzgl臋dniania, opisane powy偶ej.

Posiadane przez kandydata wyniki s膮 analizowane przez Uczelni臋, przeliczane do skali od 0 do 100 – je艣li to konieczne, a nast臋pnie przypisywane do przedmiot贸w i poziom贸w polskiej matury. Podstaw膮 analizy i przeliczenia s膮 przes艂ane przez kandydata skany dokument贸w uprawniaj膮cych do ubiegania si臋 o przyj臋cie na studia oraz innych dokument贸w wymaganych do podj臋cia studi贸w w kraju ich wydania.

Przeliczniki dla poziom贸w matur zagranicznych:

 • oceny przypisane do poziomu podstawowego – mno偶nik
 • oceny przypisane do poziomu rozszerzonego – mno偶nik 1

Uwaga! Matura zagraniczna z j臋zyka oryginalnego matury jest uwzgl臋dniana, w przypadku:

 1. matur z j臋zyk贸w angielskiego, francuskiego, hiszpa艅skiego, 艂aci艅skiego, niemieckiego, rosyjskiego i w艂oskiego, jako
  • matura z danego j臋zyka obcego;

  oraz jako

  • matura z j臋zyka polskiego, o ile kandydat nie zdawa艂 osobnego egzaminu z j臋zyka polskiego;
 2. matur z j臋zyk贸w obcych innych ni偶 wymienione w punkcie a., jako
  • matura z j臋zyka polskiego, o ile kandydat nie zdawa艂 osobnego egzaminu z j臋zyka polskiego.

Wczytywanie dokument贸w do konta IRK

Aby tw贸j wynik m贸g艂 zosta膰 obliczony, musisz nie p贸藕niej ni偶 do ostatniego dnia wskazanego w harmonogramie wczyta膰 do systemu skany dokument贸w wraz z t艂umaczeniem przysi臋g艂ym na j臋zyk polski (w jednym pliku pdf). Nale偶y to zrobi膰 w koncie IRK, w cz臋艣ci 鈥濬ormularze osobowe鈥, w zak艂adce 鈥濿ykszta艂cenie鈥. Plik nale偶y wgra膰 w cz臋艣ci 鈥濿ykszta艂cenie 艣rednie鈥.

Wa偶ne! Je偶eli nie wczytasz dokument贸w w terminie, Tw贸j wynik wyniesie zero (0) punkt贸w, co b臋dzie skutkowa膰 nieprzyj臋ciem Ci臋 na studia.

Do wpisu na studia dokumenty uprawniaj膮ce do ubiegania si臋 o przyj臋cie na studia musz膮 by膰 opatrzone apostille lub poddane legalizacji oraz przet艂umaczone przez polskiego t艂umacza przysi臋g艂ego. Apostille lub legalizacja nie s膮 potrzebne do cel贸w samego przeliczenia wyniku.

Przewodnik po przeliczeniach najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych w rekrutacji maturach zagranicznych [Uwaga! Aktualna wersja przewodnika, w艂a艣ciwa dla rekrutacji na rok akademicki 2024/25, pojawi si臋 wkr贸tce.]