Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty, które niezależnie od wybranego kierunku musi przedłożyć każdy kandydat posiadający obywatelstwo polskie na studia w języku polskim. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można też w karcie wybranych studiów.

Informacje dla cudzoziemców znaleźć można tutaj, dla kandydatów na studia w językach obcych: welcome.uj.edu.pl/admission/documents.

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego

Na większość studiów drugiego stopnia w języku polskim nie ma wymogu wczytywania do systemu dokumentów na etapie zgłoszenia.

W przypadku kilku kierunków studiów kandydaci wczytują do systemu kopie dokumentów w celu obliczenia wyniku kwalifikacji. Informacje dotyczące konieczności wczytania dokumentów znajdują się w kartach studiów w części „Przebieg rekrutacji".

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Wpisu dokonują jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejscu (jednostce prowadzącej studia) i terminie (zgodnym z harmonogramem rekrutacji), o których zostaną poinformowani za pośrednictwem ich konta. Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do jednostki prowadzącej studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów:

 • ankieta osobowa ze zdjęciem (generowana z systemu IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
 • kserokopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzający wyniki studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • dowód osobisty

Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:

 • dokumenty specyficzne dla danego kierunku studiów (informacja na temat znajduje się w karcie studiów
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik

Osoby, które posiadają dyplom wydany poza granicami Polski dostarczają również:

 • apostille lub legalizację dla dyplomu wydanego poza granicami Polski
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów

OPIS – dokumenty podstawowe:

Ankietę osobową należy pobrać w formie pliku dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. Wcześniej należy sprawdzić, czy wypełnione są wszystkie informacje w zakładce „Formularze osobowe” oraz, czy zdjęcie jest zaakceptowane przez administratora. Ankieta jest dostępna w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Należy ją pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać ankietę w zastępstwie kandydata.

Dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów (co najmniej tytuł licencjata). Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku lub 30 dni od daty wydania dyplomu przez uczelnię.

Dyplomy studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Ponadto, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dla studiów w językach obcych możliwe jest tłumaczenie na język studiów.

Na studia, na które do obliczenia wyniku kwalifikacji były brane pod uwagę wyniki studiów (średnia ze studiów, ocena na dyplomie, ocena z pracy dyplomowej czy też ocena z egzaminu dyplomowego), do wpisu wymagane jest przedstawienie dokumentu wydanego przez uczelnię, który potwierdza wynik brany pod uwagę. Może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów, suplement do dyplomu lub inne zaświadczenie potwierdzone przez uczelnię, którą ukończył kandydat (na przykład wydruk z USOS lub wirtualnego dziekanatu potwierdzony przez jednostkę prowadzącą studia).

Zdjęcie należy wczytać do konta na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jest ono obowiązkową częścią ankiety osobowej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora, gdyż jest to to samo zdjęcie, które widnieje później na legitymacji studenckiej.

Zdjęcie o minimalnej rozdzielczości 500x625 pikseli, i maksymalnym rozmiarze 5 MB powinno być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku jego braku, paszportu. W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata. Nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS – dodatkowe dokumenty i informacje

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego musi zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej w kraju wydania dokumentu, która ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 27 września 2021.

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Dotyczy tylko wybranych kierunków studiów!

Do wpisu na studia nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu w terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w w kartach studiów.

Sprawdź wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na kontakt z którymi narażeni są studenci i studentki wybranych kierunków studiów.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu IRK, w karcie studiów, oraz w karcie zgłoszenia rekrutacyjnego pod odnośnikiem "Dokumenty i dalsze kroki".

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie dyplomu ukończenia studiów, dających prawo do podjęcia studiów magisterskich w kraju jego wydania. Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie, a sam dokument dostarczyć najpóźniej do 28 września.

Na posiadanym dyplomie powinna znajdować się informacja dotycząca możliwości dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Jeżeli takiej informacji nie ma na dyplomie, kandydat powinien dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienie.

WAŻNE: bez względu na posiadane uprawnienia, dyplom wydany za granicą musi zostać opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dyplomy ukończenia studiów, które nie wymagają przedstawienia dodatkowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia

Kraj Nazwa dokumentu

Azerbejdżan

Magistr (Magistr Dərəcəsi)

Austria

Bachelor, Master of Arts, Master of Science

Bangladesz

Bachelor (Pass), Bachelor (Honours)

Białoruś

dyplom o wykształceniu wyższym (dyplom Specjalisty), dyplom Magistra

Chiny

xueshi (学士学位, Bachelor), shuoshi (硕士学位, Master)

Francja

Licence, Licence professionnelle, Master recherche, Master professionnel

Hiszpania

Graduado, Título Superior de Enseñanzas artísticas, Máster Universitario, Máster en Enseñanzas artísticas

Indie

Bachelor of Arts, Bachelor of Science oraz Master - wszystkie ukończone na poziomie przynajmniej SecondClass/Division, z wynikiem co najmniej 55%

Irak

Bachelor of Arts–(بكالوریوسآداب), Bachelor of Science(معلو بكالوریوس), Master(ماجستیر)

Iran

Bachelor (Karshenasi, Lisans, کارشناسی), Discontinuous Bachelor (Karshenasi napayvasteh, کارشناسیناپیوسته), Discontinous Master (Karshenasi-arshad napayvasteh, كارشناسيارشدهتسویپان)

Jordania

Bachelor of Arts, Bachelor of Science - oba ukończone z wynikiem co najmniej "good", Master of Arts, Master of Science

Kazachstan

Bakaławr(Бакалавр), Magistr(Магистр)

Kirgistan

Bakaławr(Бакалавр), Magistr(Магистр)

Kolumbia

Titulo profesional, Licenciado, Magíster

Litwa

Bakalauras, Profesinis Bakalauras, Magistras

Meksyk

Licenciado, Tituloprofesional, Maestro

Niemcy

Bachelor, Master

Nigeria

Bachelor(honours) ukończone z wynikiem co najmniej 3,0, Postgraduate Diploma, Master of Arts, Master of Science

Pakistan

Bachelor (honours) - po ukończeniu 4 letnich studiów, Professional Bachelor, Master of Science, Master of Philosophy

Rosja

Bakaławr (Бакалавр), Magistr (Магистр), Specjalist (Специалист)

Syria

Bachelor(الإجازة), Master(الماجستیر)

Turcja

Bachelor Degree (Lisans Diplomasi), Master Degree (Yüksek Lisans Diplomasi)

Ukraina

Bakaławr (Бакалавр), Specjalist (Специалист), Magistr (Магистр)

USA

Bachelor’s Degree; Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BS)

Wielka Brytania

Bachelor (with Honours), Master

Włochy

Laurea (L/L3), Diploma Accademico di primo livello, Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM), Diploma Accademico di secondo livello