Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty, które niezależnie od wybranego kierunku musi przedłożyć każdy kandydat posiadający obywatelstwo polskie na studia w języku polskim. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można też w karcie wybranych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Informacje dla cudzoziemców znaleźć można tutaj, dla kandydatów na studia w językach obcych: welcome.uj.edu.pl/admission/documents.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Większość kandydatów na studia drugiego stopnia nie składa dokumentów na etapie rejestracji.

W przypadku kilku kierunków studiów kandydaci przesyłają kserokopie niektórych dokumentów w celu potwierdzenia rejestracji. Informacje dotyczące konieczności złożenia dokumentów znajdują się w kartach studiów w systemie ERK w zakładce „wymagane dokumenty".

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Wpisu dokonują jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejscu (jednostce prowadzącej studia) i terminie (zgodnym z harmonogramem rekrutacji), o których zostaną poinformowani za pośrednictwem ich konta ERK. Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do jednostki prowadzącej studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów:

 • podanie ERK (generowane z systemu ERK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
 • kserokopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzający wyniki studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
 • fotografia (zgodna z wymogami określonymi dla wydania dowodu osobistego)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • dowód osobisty

Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:

 • dokumenty specyficzne dla danego kierunku studiów (informacja na temat znajduje się w systemie rekrutacyjnym ERK www.erk.uj.edu.pl)
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik

Osoby, które posiadają dyplom wydany poza granicami Polski dostarczają również:

 • apostille lub legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów

OPIS – dokumenty podstawowe:

Podanie ERK

Podanie w formie pliku pdf należy pobrać z konta rekrutacyjnego (konta ERK) dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, wcześniej jest ono niedostępne. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, należy wypełnić i zatwierdzić formularz  „dane do wpisu” , który znajduje się w zakładce „moje rejestracje na studia”. Jeżeli dane do wpisu są zatwierdzone, podanie będzie dostępne w zakładce „wymagane dokumenty”. Teraz należy je pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać podanie w zastępstwie kandydata.

Dyplom studiów wyższych

Dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej tytuł licencjata). Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie, a sam dokument donieść najpóźniej do 25 września.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Ponadto, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dla studiów w językach obcych możliwe jest tłumaczenie na język studiów.

Dokument potwierdzający wyniki studiów wyższych

Na studia, na które do obliczenia wyniku kwalifikacji były brane pod uwagę wyniki studiów wyższych (średnia ze studiów, ocena na dyplomie, ocena z pracy dyplomowej czy też ocena z egzaminu dyplomowego), do wpisu wymagane jest przedstawienie dokumentu wydanego przez uczelnię, który potwierdza wynik brany pod uwagę. Może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów, suplement do dyplomu lub inne zaświadczenie potwierdzone przez uczelnię, którą ukończył kandydat (na przykład wydruk z USOS lub wirtualnego dziekanatu potwierdzony przez jednostkę prowadzącą studia).

Fotografia

Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, powinna być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

Dowód osobisty (do wglądu)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku jego braku, paszportu. W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata. Nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS – dodatkowe dokumenty i informacje

Apostille/legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego musi zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 25 września 2019.

Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) dokumentów

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (niektóre studia)

Dotyczy tylko wybranych kierunków studiów!

Do wpisu na studia nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu w terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce "zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Pełnomocnictwo

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Inny dokument

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu ERK, w karcie kierunku, w zakładce „wymagane dokumenty”.