Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty które, niezależnie od wybranego kierunku, musi przedłożyć każdy kandydat posiadający polskie obywatelstwo na studia prowadzone w języku polskim. Listę dokumentów sprawdzić można też w karcie poszczególnych studiów w katalogu.

Informacje dla cudzoziemców znaleźć można tutaj, dla kandydatów na studia w językach obcych: welcome.uj.edu.pl/admission/documents.

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego

Kandydaci nie wczytują do systemu świadectw maturalnych ani innych dokumentów na etapie zgłoszeń rekrutacyjnych.

Wyjątek stanową:

 • laureaci konkursów, uznawanych w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • kandydaci posiadający maturę zagraniczną oraz
 • kandydaci posiadający egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę – zdawaną do 2005 roku)!
 • kandydaci posiadający maturę EB (European Baccalaureate).

Wczytanie do systemu kopii poniższych dokumentów jest wymagane do ustalenia wyniku kwalifikacji:

Laureaci konkursów uznawanych w rekrutacji w UJ są zobowiązani do wczytania do systemu kopii dokumentu potwierdzającego posiadane osiągnięcie w terminie dokonywania zgłoszeń. Inaczej ich osiągnięcia nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu wyniku, nawet pomimo potwierdzonego zgłoszenia. Laureaci i finaliści olimpiad wypełniają w koncie IRK formularz, w którym podają informację o posiadanym osiągnięciu.

Wczytanie do systemu skanu świadectwa zagranicznego (Dokument „świadectwo maturalne”) wraz z tłumaczeniem poświadczonym jest konieczne do obliczenia wyniku rekrutacji.

Podobnie jest w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości (tzw. starą maturę) oraz maturę EB, którzy na etapie rejestracji muszą wczytać skan świadectwa oraz – jeżeli posiadają – zaświadczenia o wynikach egzaminów nowej matury.

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Wpisu dokonują jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejscu (jednostce prowadzącej studia) i terminie (zgodnym z harmonogramem rekrutacji), o których zostaną poinformowani za pośrednictwem ich konta. Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do jednostki prowadzącej studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów:

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie (generowana z systemu)
 • kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z oryginałem do wglądu)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • dowód osobisty

Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w rekrutacji na dane studia (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • dokumenty specyficzne dla danego kierunku studiów (informacja na temat znajduje się w karcie kierunku
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich – jeżeli kandydat w chwili wpisu nie ma ukończonych 18 lat

Osoby, które posiadają maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) dostarczają również:

 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego

OPIS – dokumenty podstawowe:

Ankietę osobową należy pobrać w formie pliku dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. Wcześniej należy sprawdzić, czy wypełnione są wszystkie informacje w zakładce „Formularze osobowe”, czy zdjęcie jest zaakceptowane przez administratora oraz, czy wypełniony jest formularz z deklaracja przekazania danych do MPK. Ankieta jest dostępna w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Należy ją pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać ankietę w zastępstwie kandydata.

Nie ma możliwości wydrukowania ankiety bez zaakceptowanego zdjęcia. Nie zwlekaj z tym na ostatni moment, bo możesz mieć problemy z dokonaniem wpisu na studia w terminie.

Do wpisu na studia wymagany jest oryginał świadectwa maturalnego. Nie ma konieczności dostarczania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jeżeli poprawiałeś maturę i posiadasz również aneks, z którego oceny były brane pod uwagę w rekrutacji, musisz go również dostarczyć do wpisu.

Masz świadectwo uzyskane poza Polską? Sprawdź informacje poniżej w części "Opis – dodatkowe dokumenty i informacje".

Zdjęcie należy wczytać do konta na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jest ono obowiązkową częścią ankiety osobowej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora, gdyż jest to to samo zdjęcie, które widnieje później na legitymacji studenckiej.

Zdjęcie o minimalnej rozdzielczości 500x625 pikseli, i maksymalnym rozmiarze 5 MB powinno być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie do wglądu dowodu osobistego (lub paszportu).

W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS – dodatkowe dokumenty i informacje

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć poświadczone tłumaczenie na język polski, przy czym dla studiów w językach obcych tłumaczenie może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

Uwaga! Świadectwo matury International Bacalaureate nie wymagaja tłumaczenia na język polski.

Świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Ponadto, jeśli świadectwo nie jest uznawane w Polsce z mocy prawa, przy wpisie na studia należy złożyć:

 • decyzję o uznaniu świadectwa w Polsce wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce albo pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dostarczenia decyzji administracyjnej o uznaniu tego świadectwa w terminie nie dłuższym niż do 28 września 2020.

Nie dotyczy matur IB i EB.

Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim. 

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej, która ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 27 września 2021.

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia (dotyczy to również umów już nieobowiązujących w odniesieniu do dokumentów wydanych w czasie obowiązywania umowy).

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Białoruś, Chiny, Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

Jeśli w momencie wpisu kandydat nie posiada decyzji o uznaniu świadectwa w Polsce, może złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do jej dostarczenia do 27 września 2021.

Ważne! Termin uzyskania decyzji w kuratorium wynosi nawet 2 miesiące (w przypadku bardziej skomplikowanych dokumentów), dlatego zalecamy rozpoczęcie procedury z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dotyczy tylko wybranych kierunków studiów.

Do wpisu na studia nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu w terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w karcie studiów.

Sprawdź wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na kontakt z którymi narażeni są studenci i studentki wybranych kierunków studiów

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Osoby, które podczas wpisu na studia nie mają skończonego 18. roku życia do wpisu składają dodatkowe dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów. W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo (Uwaga! Jest to inny dokument niż w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów!). Więcej informacji dotyczących niepełnoletnich kandydatów oraz wzory dokumentów do pobrania znajduje się tutaj.

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu IRK, karcie studiów.