Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty które. niezależnie od wybranego kierunku. musi przedłożyć każdy kandydat na studia. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można w karcie wybranych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Studia w języku polskim

UWAGA: dotyczy tylko kandydatów posiadających maturę zagraniczną oraz egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę)!

Do potwierdzenia rejestracji na studia w języku polskim nie jest wymagane przesłanie dokumentów, jednak przesłanie do Działu Rekrutacji na Studia skanu świadectwa zagranicznego (Dokument „świadectwo maturalne”) wraz z tłumaczeniem przysięgłymjest konieczne do obliczenia wyniku rekrutacji. Podobnie jest w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości (tzw. starą maturę), którzy na etapie rejestracji muszą przesłać skan świadectwa oraz – jeżeli posiadają – zaświadczenia o wynikach egzaminów nowej matury.

Studia w językach obcych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na niektóre studia prowadzone w językach obcych zobowiązani są dostarczyć dokumenty już na etapie potwierdzania rejestracji. Kandydaci na pozostałe studia dokumenty składają dopiero do wpisu na studia.

Dla potwierdzenia rejestracji należy zeskanować i przesłać w jednym pliku PDF na adres e-mail jednostki prowadzącej studia następujące dokumenty:

 • skan podania ERK
 • skan świadectwa
 • dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu studiów

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do jednostki prowadzącej studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami. Sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie.

 • podanie ERK
 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • fotografia
 • dokument potwierdzający znajomość języka studiów – tylko studia w językach obcych
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – tylko niektóre studia
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich – jeżeli kandydat ma mniej niż 18 lat
 • dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu studiów

Opis dokumentów:

Podanie ERK

Na studia w języku polskim:

Podanie w formie pliku pdf należy pobrać z konta rekrutacyjnego dopiero przed wpisem na studia, wcześniej jest ono niedostępne. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, należy wypełnić i zatwierdzić formularz „dane do wpisu” , który znajduje się w zakładce „moje rejestracje na studia”. Jeżeli dane do wpisu są zatwierdzone, podanie będzie dostępne w zakładce „wymagane dokumenty”. Teraz należy je pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać podanie w zastępstwie kandydata.

Na studia w językach obcych:

Na niektóre studia podanie jest potrzebne już do potwierdzenia rejestracji. Należy je wtedy pobrać z zakładki „wymagane dokumenty” po zarejestrowaniu się i przesłać podpisany skan wraz z pozostałymi dokumentami. Informacja o tym, czy dokumenty są wymagane do potwierdzenia rejestracji są dostępne w karcie studiów w zakładce „wymagane dokumenty”.

Dowód osobisty

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie do wglądu dokumentu tożsamości. W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

Świadectwo maturalne

Do wpisu na studia wymagany jest oryginał świadectwa maturalnego. Nie ma konieczności dostarczania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jeżeli poprawiałeś maturę i posiadasz również aneks, z którego oceny były brane pod uwagę w rekrutacji, musisz go również dostarczyć do wpisu.

Świadectwa uzyskane poza Polską

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym dla studiów w językach obcych tłumaczenie przysięgłe może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

Uwaga! Świadectwo matury International Bacalaureate nie wymagaja tłumaczenia na język polski.

Świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Ponadto, jeśli świadectwo nie jest uznawane w Polsce z mocy prawa, przy wpisie na studia należy złożyć:

 • decyzję o uznaniu świadectwa w Polsce wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce albo
 • pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dostarczenia decyzji administracyjnej o uznaniu tego świadectwa w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Zaświadczenie o znajomości języka studiów – tylko na studia w językach obcych

Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się tutaj: https://rekrutacja.uj.edu.pl/documents/1458734/85beb8a0-caba-4cbc-90d2-a69f16eab3a9.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Dotyczy tylko wybranych kierunków studiów.

Do wpisu na studia nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu w terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce "zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Fotografia

Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, powinna być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

Kandydaci niepełnoletni

Osoby, które podczas wpisu na studia nie mają skończonego 18. roku życia do wpisu składają dodatkowe dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów. W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo (Uwaga! Jest to inny dokument niż w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów!). Więcej informacji dotyczących niepełnoletnich kandydatów oraz wzory dokumentów do pobrania znajduje się tutaj.

Pełnomocnictwo

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Inny dokument

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu ERK, w karcie kierunku, w zakładce „wymagane dokumenty”.