Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia
oraz jednolite magisterskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty które, niezależnie od wybranego kierunku, musi przedłożyć każdy kandydat posiadający polskie obywatelstwo na studia prowadzone w języku polskim. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można też w karcie poszczególnych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Informacje dla cudzoziemców znaleźć można tutaj, dla kandydatów na studia w językach obcych: welcome.uj.edu.pl/admission/documents.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Kandydaci nie dostarczają świadectw maturalnych ani innych dokumentów na etapie rejestracji.

Wyjątek stanową jedynie:

 • laureaci konkursów (nie olimpiad, sprawdź różnicę!) uznawanych w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • kandydaci posiadający maturę zagraniczną oraz
 • kandydaci posiadający egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę – zdawaną do 2005 roku)!

Do potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane przesłanie dokumentów, jednak przesłanie do Działu Rekrutacji na Studia poniższych skanów dokumentów jest konieczne do obliczenia wyniku rekrutacji:

Laureaci konkursów uznawanych w rekrutacji w UJ na etapie rejestracji przesyłają do Działu Rekrutacji na Studia skan dyplomu potwierdzającego osiągnięcie. Inaczej ich osiągnięcia nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu wyniku, nawet jeśli rejestracja zostanie potwierdzona. Laureaci olimpiad dyplomy dostarczają dopiero do wpisu.

Przesłanie skanu świadectwa zagranicznego (Dokument „świadectwo maturalne”) wraz z tłumaczeniem przysięgłym jest konieczne do obliczenia wyniku rekrutacji. Podobnie jest w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości (tzw. starą maturę), którzy na etapie rejestracji muszą przesłać skan świadectwa oraz – jeżeli posiadają – zaświadczenia o wynikach egzaminów nowej matury.

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Wpisu dokonują jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejscu (jednostce prowadzącej studia) i terminie (zgodnym z harmonogramem rekrutacji), o których zostaną poinformowani za pośrednictwem ich konta ERK. Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do jednostki prowadzącej studia z kompletem wymienionych poniżej dokumentów:

 • podanie ERK (generowane z systemu ERK)
 • kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z oryginałem do wglądu)
 • fotografia (zgodna z wymogami określonymi dla wydania dowodu osobistego)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • dowód osobisty

Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w rekrutacji na dane studia (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • dokumenty specyficzne dla danego kierunku studiów (informacja na temat znajduje się w systemie rekrutacyjnym ERK www.erk.uj.edu.pl)
 • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik
 • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich – jeżeli kandydat ma mniej niż 18 lat

Osoby, które posiadają maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) dostarczają również:

 • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego

OPIS – dokumenty podstawowe:

Podanie ERK

Podanie w formie pliku PDF należy pobrać z konta rekrutacyjnego (konta ERK) dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, wcześniej jest ono niedostępne. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, należy wypełnić i zatwierdzić formularz „dane do wpisu” , który znajduje się w zakładce „moje rejestracje na studia”. Jeżeli dane do wpisu są zatwierdzone, podanie będzie dostępne w zakładce „wymagane dokumenty”. Teraz należy je pobrać, wydrukować, podpisać na wszystkich stronach oraz złożyć razem z kompletem dokumentów. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, to on może podpisać podanie w zastępstwie kandydata.

Świadectwo maturalne

Do wpisu na studia wymagany jest oryginał świadectwa maturalnego. Nie ma konieczności dostarczania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jeżeli poprawiałeś maturę i posiadasz również aneks, z którego oceny były brane pod uwagę w rekrutacji, musisz go również dostarczyć do wpisu.

Masz świadectwo uzyskane poza Polską? Sprawdź informacje poniżej w części "Opis – dodatkowe dokumenty i informacje".

Fotografia

Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, powinna być wykonana en face (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych).

Dowód osobisty (do wglądu)

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie do wglądu dokumentu tożsamości.

W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS – dodatkowe dokumenty i informacje

Pełnomocnictwo (kandydaci pełnoletni)

Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. Więcej informacji na ten temat oraz wzór dokumentu znajduje się tutaj.

Świadectwa uzyskane poza Polską

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym dla studiów w językach obcych tłumaczenie przysięgłe może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

Uwaga! Świadectwo matury International Bacalaureate nie wymagaja tłumaczenia na język polski.

Świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Ponadto, jeśli świadectwo nie jest uznawane w Polsce z mocy prawa, przy wpisie na studia należy złożyć:

 • decyzję o uznaniu świadectwa w Polsce wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce albo pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem skreślenia z listy studentów do dostarczenia decyzji administracyjnej o uznaniu tego świadectwa w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski

Nie dotyczy matur IB i EB.

Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim. 

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Apostille lub legalizacja dokumentów musi być dostarczone do jednostki prowadzącej studia wpis na studia nie później niż do 25 września 2019.

Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) do dokumentów

Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia (np Ukraina).

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

Jeśli w momencie wpisu kandydat nie posiada decyzji o uznaniu świadectwa w Polsce, może złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do jej dostarczenia do 25 września 2019.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (niektóre studia)

Dotyczy tylko wybranych kierunków studiów.

Do wpisu na studia nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, podczas wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są wtedy zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do swojego sekretariatu w terminie określonym w harmonogramie. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce zasady kwalifikacji » kryteria formalne w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy i gdzie można zrobić wskazane w skierowaniu badania znajduje się tutaj.

Kandydaci niepełnoletni

Osoby, które podczas wpisu na studia nie mają skończonego 18. roku życia do wpisu składają dodatkowe dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów. W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo (Uwaga! Jest to inny dokument niż w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów!). Więcej informacji dotyczących niepełnoletnich kandydatów oraz wzory dokumentów do pobrania znajduje się tutaj.

Inny dokument

Na niektóre kierunki studiów wymagane są dodatkowe, niewymienione tutaj, dokumenty. Pełna lista dokumentów wymaganych na poszczególne studia znajduje się w katalogu ERK, w karcie kierunku, w zakładce „wymagane dokumenty”.